راهنمای شهروندان

آدرس جایگاه های عرضه سوخت استان زنجان / بنزین / گازوئیل / گاز CNG

 نام جایگاه ناحیه نوع فرآورده قابل عرضه  نام متصدی جایگاهتلفن همراه  تلفن جایگاهآدرس
 آزادراه زنجان تبریز جنوبی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مرکزی

 بنزین – نفتگاز اسماعیل قادری

۹۱۹۲۷۸۰۰۲۶ 

۹۱۲۷۴۱۱۲۰۶

 ۰۲۴-۳۳۳۲۶۰۰۶ زنجان آزادراه زنجان تبریز کیلومتر ۵ جنوبی
 درام بنزین – نفتگاز حبیب ا… محمدی

 ۹۱۹۵۲۴۴۷۶۰

 ۹۱۲۲۴۲۰۲۸۳

 ۰۲۴-۳۲۸۸۳۹۰۰ زنجان شهرستان طارم روستای درام
جایگاه پاسارگاد بنزینحمید رضا افضلی ۰۹۱۲۱۴۱۵۳۰۷ ۰۲۴-۳۳۳۳۸۵۶۳ زنجان میدان آزادی خ نفت 
 آزادراه زنجان تبریز شمالی بنزین – نفتگاز اسماعیل قادری

 ۹۱۹۲۷۸۰۰۲۶

۹۱۲۷۴۱۱۲۰۶

 ۰۲۴-۳۳۳۲۶۰۰۵ زنجان آزادراه زنجان تبریز کیلومتر ۵ شمالی
 ۲۲بهمن بنزین – نفتگاز – CNG
 بنزین – نفتگاز
 مهدی اوصانلو ، رسول اوصانلو

 م ۹۱۲۴۴۱۹۶۰۱ ، ر ۰۹۱۹۱۴۵۴۷۹۱

۹۱۲۷۴۳۶۷۹۱

 ۰۲۴-۳۲۲۸۶۲۹۰ زنجان کیلومتر ۲۰ جاده تبریز
 فجر ایجرود حسنی

 ۹۱۲۵۴۱۶۹۸۶

 ۹۱۲۱۴۱۴۴۹۱

 ۰۲۴-۳۶۷۲۲۵۱۹ زنجان کیلومتر ۳۰ جاده بیجار شهرستان زرین آباد
 مهر بنزین معمولی – بنزین سوپر علی شهبازی

 ۹۱۲۱۴۱۷۶۰۵

 ۹۱۲۲۴۱۶۵۶۳

 ۰۲۴-۳۳۵۴۲۷۱۱ زنجان میدان استقلال
 دندی بنزین – نفتگاز حجت علی گروسی

 ۹۱۲۱۴۱۵۱۳۲

۹۱۲۸۴۱۳۱۱۴

 ۰۲۴-۳۶۵۲۲۳۷۷ زنجان شهرستان دندی
 ماهنشان بنزین – نفتگاز – CNG شهرت عباسی

 ۹۱۲۳۴۱۹۰۷۱

۹۱۲۷۴۵۸۶۱۰

 ۰۲۴-۳۶۲۲۲۷۵۲ زنجان شهرستان ماهنشان
 آب بر بنزین – نفتگاز حمدالله نظری ۹۱۲۶۴۲۴۱۳۱ ۰۲۴-۳۲۸۲۳۶۶۰ زنجان شهرستان طارم شهر آب بر
 گیلوان بنزین – نفتگاز مهدی عباسی

 ۹۱۲۷۴۱۸۲۴۶

۹۱۲۷۴۱۲۱۵۰

 ۰۲۴-۳۲۸۴۳۹۳۶ زنجان شهرستان طارم کیلومتر ۲۵ دهستان گیلوان
 خیام بنزین حمیدرضا افضلی

 ۹۱۲۱۴۱۵۳۰۷

۹۱۲۱۴۱۵۳۰۷

 ۰۲۴-۳۳۳۳۶۶۹۴ زنجان کمربندی جنوبی خ صدر جهان
 عظیم بنزین – نفتگاز – CNG علی اکبر عیسی بیگلو

 ۹۱۲۱۴۱۱۰۳۱

۹۱۹۱۴۱۳۳۰۷

 ۰۲۴-۳۳۸۳۳۴۸۰ زنجان کیلومتر ۵ جاده بیجار بعد از پلیس راه
 میلاد بنزین – نفتگاز – CNG مهدی عیسی بیگلو

 ۹۱۹۲۷۷۰۴۸۵

۹۱۹۲۷۷۰۴۸۵

 ۰۲۴-۳۲۲۲۱۳۳۴ زنجان کیلومتر ۷ جاده فرودگاه
 فرهنگ بنزین حسین معصومی

 ۹۱۲۰۶۷۲۱۱۹

۹۳۵۷۷۱۷۲۵۱

 ۰۲۴-۳۳۵۶۴۰۶۰ زنجان کوی فرهنگ روبروی مرکز آموزش مدیریت دولتی
 ولیعصر ( عج ) بنزین معمولی – بنزین سوپر- CNG ستار بیگلری

 ۹۱۲۱۴۱۶۴۳۰

۹۱۲۳۴۱۷۴۹۵

 ۰۲۴-۳۳۷۷۴۴۹۱ زنجان خ خرمشهر
 جایگاه شهید داعی بنزین – نفتگازعلی عیسی بیگلو۰۹۱۹۱۴۱۳۳۰۷ ۰۲۴-۳۳۷۹۹۸۰۴ زنجان کیلومتر ۱۰ جاده تهران جنب انبار نفت شهید تندگویان
 طارم سبز بنزین – نفتگاز علی عزیزی

 ۹۱۹۱۴۶۸۸۶۰

۹۱۲۶۴۱۵۵۶۵

 ۰۲۴-۳۲۸۳۳۲۳۸ زنجان شهرستان طارم دهستان دستجرده
 حلب بنزین – نفتگاز – CNG اژدر رستمی – علی رستمی

 اژ ۰۹۱۲۱۴۱۱۱۶۵ – ع ۹۱۲۱۴۱۵۱۲۰

۹۱۰۲۰۳۸۲۲۶

 ۰۲۴-۳۶۸۲۳۴۱۰ زنجان شهرستان حلب
 عدل بنزین – نفتگاز فرهاد قاسمی

 ۹۱۲۷۴۲۰۸۵۸

۹۱۲۲۴۱۹۵۹۲

 زنجان کیلومتر ۶۵ جاده تبریز
 اند آباد بنزین – نفتگاز خلیل حیدری

 ۹۱۲۳۴۲۶۰۸۵

۹۱۰۹۷۲۶۰۸۵

 ۰۲۴-۵۸۵۰۰۸۶۳ زنجان کیلومتر ۱۷ جاده ماهنشان روستای اندآباد
 آزادراه زنجان تبریز- سرچم بنزین – نفتگاز موسوی

 ۰۹۱۴۴۹۷۳۱۳۸

۰۹۱۲۱۱۸۶۰۵۰

 ۰۲۴-۵۸۵۰۷۵۲۶ زنجان آزادراه زنجان تبریز کیلومتر ۶۵ جنوبی
 دوستی بنزین – نفتگاز اصغر دوستی فرد

 ۹۱۲۱۴۱۶۴۱۸

۹۱۹۲۴۲۷۸۷۲

 ۰۲۴-۵۸۵۰۷۸۴۱ زنجان کیلومتر ۴۵ جاده دندی
 خاتمی بنزین – نفتگاز مجید عیسی بیگلو

 ۹۱۲۶۴۱۴۹۳۹

۹۱۲۱۴۱۱۸۴۶

 ۰۲۴-۳۳۷۹۴۰۶۵ زنجان نرسیده به عوارضی آزادراه زنجان قزوین جنب پایانه بار صبا
 آدونیس بنزین علی آقا عسکرلو ۹۱۲۵۴۱۶۷۷۳ ۰۲۴-۳۳۷۴۰۵۳۲ زنجان کمربندی شمالی روبروی مجتمع کیهان
 کاسپین بنزین – CNG کمال روهنا

 ۹۱۹۲۷۸۴۲۵۸

۹۱۲۲۴۱۳۹۰۳

 ۰۲۴-۳۳۴۱۵۱۳۴ زنجان جاده گاوازنگ روبروی نمایشگاه بین المللی کاسپین
 شاهد بنزین – CNG  ۹۱۲۷۴۲۳۰۱۴ ۰۲۴-۳۳۷۴۰۷۲۶ زنجان کمربندی جنوبی روبروی سیلو
 امیرکبیر بنزین – CNG علی محمدی

 ۹۱۲۱۴۱۵۵۳۶

۹۱۹۱۴۱۹۸۰۵

 ۰۲۴-۳۳۷۶۶۵۱۶ زنجان شهرک امیر کبیر ابتدای جاده روستای دواسب
 پارسیان صدف بنزین معمولی احسان عبداللهی 

 ۹۱۲۷۴۱۰۰۲۹ خ پریدخت – 

ص ۰۹۱۲۳۴۱۶۰۲۵

۹۱۶۸۲۵۸۹۷۷

 ۰۲۴-۳۳۵۶۷۴۶۷ زنجان بزرگراه ۲۲ بهمن بالاتر از میدان جهاد
 شهید دکتر شهریاری بنزین معمولی – بنزین سوپر – نفتگاز اسماعیلیان – پرچگانی

 اس ۰۹۱۲۱۴۱۳۹۵۵ – پ ۰۹۱۲۶۴۱۶۴۵۵

۹۱۹۱۴۱۱۱۷۴

 ۰۲۴-۳۳۷۹۴۰۸۵ زنجان آزادراه زنجان قزوین کیلومتر ۳ جنوبی
 شهر سفید
 بنزین-نفتگاز رزاق یدالهی
 ۰۹۱۲۴۵۴۹۱۱۴ ۳۲۶۲۳۴۷۶ زنجان-آزادراه زنجان-تبریز کیلومتر۴۰شمالی
 سهروردی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خدابنده

 بنزین – نفتگاز اسلامی – دین محمدی

۰۹۱۲۱۴۲۵۰۱۴ اس – ۰۹۱۲۳۴۲۱۱۳۱ د

۹۱۹۲۴۲۲۴۴۳

 ۰۲۴-۳۴۲۲۸۲۸۱ زنجان شهرستان قیدار کیلومتر ۵ جاده ابهر
 گرماب بنزین – نفتگاز حبشی ۹۱۹۴۶۶۲۲۳۹ ۰۲۴-۳۴۸۲۲۲۵۶ زنجان شهرستان قیدار شهر گرماب
جایگاه قیدار نبیبنزین – نفتگاز – CNGحمید بیگلری ۰۹۱۲۳۴۲۰۸۰۴ ۰۲۴-۳۴۲۲۲۶۳۳ زنجان شهرستان قیدار ابتدای ورودی شهر قیدار
 سجاس بنزین – نفتگاز روح ا… رفیعی

 ۹۱۲۷۴۵۹۰۰۲

۹۱۲۵۴۲۸۳۹۹

 ۰۲۴-۳۴۳۳۲۱۶۰ زنجان شهرستان قیدار شهر سجاس
 بزینه رود بنزین – نفتگاز علی پیروز خاور

 ۹۱۶۳۰۴۳۷۴۶

 

 ۰۲۴-۳۴۶۲۲۰۸۹ زنجان شهرستان قیدار کیلومتر ۴۵ جاده همدان شهر زرین رود
 عدالت بنزین – نفتگاز برومند

 ۹۱۶۳۰۴۳۷۴۶

 ۰۲۴-۳۴۲۲۰۹۹۵ زنجان شهرستان قیدار کیلومتر ۵ جاده همدان
 ایران نیک  بنزین -نفتگاز   ابراهیم بیگدلی ۰۹۱۲۲۴۲۵۲۶۹ ۰۲۴-۳۴۶۲۳۳۷۱زنجان شهرستان زرین رود کیلومتر ۵ جاده همدان 
 کریم خانی و یعقوبی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ابهر

 بنزین – نفتگاز شهرام کریم خانی-ابوطالب یعقوبی

 ک

۰۹۱۲۷۴۴۹۳۵۱

۹۳۶۳۰۱۵۵۳۰

 ۰۲۴-۳۵۵۳۵۰۳۵ زنجان شهرستان خرمدره ابتدای ورودی شهر خرمدره
 هیدج بنزین – نفتگاز اکبر عسگری

 ۹۱۲۵۴۲۷۸۵۷

۹۱۲۵۴۲۷۸۵۷

 ۰۲۴-۳۵۷۵۲۹۲۹ زنجان شهرستان هیدج خ امام خمینی ( ره )
 سلطانیه بنزین – نفتگاز بابائی

 ۹۱۰۴۷۳۵۴۵۳

 

 ۰۲۴-۳۵۸۲۳۲۶۸ زنجان شهرستان سلطانیه خ شهید تندگویان
 معین بنزین – نفتگاز – CNG حسن معینی

 ۹۱۲۱۴۱۴۰۵۰

۹۱۹۴۴۳۶۱۴۳

 ۰۲۴-۳۵۶۲۰۵۰۲ زنجان شهرستان صائین قلعه کیلومتر ۵ جاده تهران مجتمع خدماتی رفاهی معینی 
 یوسفی بنزین – نفتگاز اسلام کاظم پور

 ۹۱۲۷۴۱۵۲۳۷

 ۹۱۲۳۰۰۵۶۲۱

 ۰۲۴-۳۵۲۵۰۵۲۱ زنجان شهرستان ابهر ابتدای جاده خدابنده
 صدری بنزین قهرمان صدری ۹۱۲۷۴۵۷۵۶۹ ۰۲۴-۳۵۵۲۶۰۶۵ زنجان شهرستان خرمدره خ مطهری تقاطع خ مطهری و خ طالقانی
 اختصاصی ابهر بنزین حسن محمد بیگی ۹۱۲۲۴۲۲۳۱۰ ۰۲۴-۳۵۲۱۴۳۶۳ زنجان شهرستان ابهر خ امام خمینی ( ره )
 آزادراه زنجان قزوین جنوبی بنزین – نفتگاز حسین یعقوبی

 ۹۳۶۳۰۱۵۵۳۰

۹۳۶۳۰۱۵۵۳۰

 ۰۲۴-۳۵۵۲۶۲۱۹ زنجان آزادراه زنجان قزوین کیلومتر ۸۵ جنوبی مجتمع خدماتی رفاهی غزال
 تاریوردی بنزین – CNG تاریوردی

 ۹۱۲۵۴۱۶۱۰۴

۹۱۲۷۴۴۲۶۸۶

 ۰۲۴-۳۵۲۱۲۳۴۶ زنجان شهرستان ابهر بلوار انقلاب اسلامی
 آزادراه زنجان قزوین شمالی بنزین – نفتگاز حسین یعقوبی ۹۳۶۳۰۱۵۵۳۰ ۰۲۴-۳۵۵۸۲۱۲۰ زنجان آزادراه زنجان قزوین کیلومتر ۸۵ شمالی مجتمع خدماتی رفاهی غزال
 یکتانفتگاز سید جواد حسینی ۹۱۲۲۴۲۶۰۹۷ ۰۲۴-۳۵۲۱۴۰۳۹ زنجان شهرستان ابهر پایانه اتوبوسرانی
 اشراق بنزین – نفتگاز بابائی ۹۱۲۸۷۸۶۳۶۹  زنجان کیلومتر ۲۵ جاده تهران
 شهر آفتاب بنزین – نفتگاز – CNG علی قاسمی راد – علیرضا فاطمی

 ق ۰۹۱۲۳۴۲۰۳۷۲ – ف ۹۱۲۵۴۱۲۲۴۰

۹۳۵۶۶۶۵۶۵۳

 ۰۲۴-۳۵۶۷۲۶۹۳ زنجان آزادراه زنجان قزوین کیلومتر ۵۰ شمالی مجتمع خدماتی رفاهی شهر آفتاب
 شب تاب بنزین معمولی – بنزین سوپر ایمانی راد

 ۹۱۹۲۳۷۸۰۳۴

۹۱۲۶۴۱۴۵۳۴

 ۰۲۴-۳۵۲۳۱۸۶۶ زنجان شهرستان ابهر بلوار آیت ا… خامنه ای بالاتر از میدان کشاورز
 فروشندگی قائم آل محمد(عج) بنزین – نفتگاز حسینی

 ۹۱۲۷۴۱۵۸۱۶

 ۹۱۲۸۴۱۹۹۷۲

 ۰۲۴-۳۵۳۶۲۸۲۰ زنجان شهرستان ابهر روستای قروه
 شهر شادی پارسیان بنزین – نفتگاز مهرجو

 ۹۱۱۵۰۰۶۳۵۲

 ۹۱۲۳۴۲۱۷۷۸

 ۰۲۴-۳۵۹۸۰۰۸۲ زنجان- آزادراه زنجان- قزوین کیلومتر ۲۳ شمالی 
 شهید امینی بنزین معمولی – بنزین سوپر- نفتگاز سید بهرام امینی

 ۹۱۲۱۸۱۰۲۳۹

 ۹۱۲۳۴۲۰۰۳۹

 ۰۲۴-۳۵۲۶۶۱۰۰ زنجان شهرستان ابهر کمربندی
سلطانیه   بنزین -نفتگاز  حسین بابایی ۰۹۱۲۱۴۱۲۴۷۷  ۰۲۴-۳۵۸۲۳۲۶۸ زنجان شهرستان سلطانیه خ ایران 
 وحدت  بنزین  محمود بابایی  ۰۹۱۹۳۴۷۱۰۸۲۰۲۴-۳۵۸۲۴۸۰۵زنجان شهرستان سلطانیه خ انقلاب 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا