راهنمای شهروندان

آدرس و تلفن شعب بانک های استان زنجان

شعب بانک صادرات استان زنجان

۱۳۰مرکزی زنجانزنجانخیابان امام خمینی (ره)، سبزه میدان
۲۱۹ابهرابهر، ابتدای خیابان ولیعصر، پلاک ۱۲
۲۵۲اسد آبادیخیابان سید جمال الدین اسد آبادی، پلاک ۶۱
۳۶۶بازار پایینزنجانبازار پایین، نرسیده به خیابان مسگرها، پلاک ۲۴۸
۵۹۵صایین قلعهبیست و پنج کیلومتری جاده زنجان
۸۳۶دروازه ارکزنجانمیدان ارک، نبش خیابان طالقانی، پلاک ۲۳۹
۸۳۷فردوسیزنجانخیابان فردوسی، پائین تر از بازار، پلاک ۸۷
۹۰۰آزادیزنجانخیابان امام خمینی (ره)، میدان آزادی، پلاک ۶۵
۱۱۵۷خیابان خیامزنجانخیابان امام خمینی (ره)، سبزه میدان
۱۲۴۲سلطانیهزنجانکیلومتر چهل جاده رنجان تهران، شهرستان سلطانیه، خیابان قدس، پلاک ۱۱۶
۱۵۱۵هیدجخیابان حکیم هیدجی، کوچه بهرامی، پلاک ۴۰۳
۱۵۲۶گیلوانزنجانطارم علیاگیلوان، جنب بازارچه، پلاک ۱۳۷
۱۶۸۷امام زادهزنجانخیابان امام خمینی (ره)، پلاک ۱۹۴
۲۰۶۴بلوار خرمشهربلوار خرمشهر، چهار راه معلم، پلاک ۱۲۰
۲۰۶۵خرمدرهخرمدره، تقاطع شهید بهشتی و شهید رجائی، پلاک ۹۱
۲۱۱۴چهار راه امیر کبیرزنجانچهار راه امیرکبیر، ابتدای خیابان شهدا
۲۳۲۹خیابان خرمشهرزنجانخیابان خرمشهر، نرسیده به میدان هنرستان، پلاک ۴۸۰
۲۶۶۲خیابان جمهوریزنجانخیابان جمهوری اسلامی، خیابان بی سیم، پلاک ۶۱۶
۲۶۹۸میدان انقلابزنجانخیابان امام خمینی (ره)، میدان انقلاب
۲۶۹۹دستجردهزنجانطارم علیاگیلوان، جنب بازارچه، پلاک ۱۳۷
۲۹۳۳سه راه درمانگاهزنجانخیابان فرودگاه، نرسیده به سه راه امجدیه، پلاک ۴۸۲
۳۰۴۸بازار بالازنجانبازار بالا، میدان میوه فروشان، پلاک ۱۲۷
۳۴۵۴خیابان بعثتزنجانخیابان بعثت، پلاک ۹۴
۳۴۵۵خیابان فرودگاهزنجانخیابان فرودگاه، نرسیده به سه راه امجدیه، پلاک ۴۸۲
۳۴۵۶آببرزنجانزنجان، طارم علیا، خیابان ۳۵ متری آببر
۳۴۵۷خدابندهزنجانخیابان امام خمینی (ره)، میدان امام حسین (ع)، پلاک ۴۹۴
۳۴۵۸ماه نشانزنجانماه نشان، سه راه امام، پلاک ۹۳
۳۵۳۲اسلام آبادزنجانخیابان اسلام آباد، خیابان بیست متری آیت اله مدنی، پلاک ۴۱۹
۳۵۳۳شناطخیابان شهید دکتر بهشتی، پلاک ۵
۳۵۳۴شریف آبادابهرابهر، ابتدای خیابان ولیعصر، پلاک ۱۲
۳۷۷۵خیابان مسگرهازنجانخیابان امام خمینی (ره)، سبزه میدان
۴۱۱۹میدان استقلالزنجانخیابان امام خمینی (ره)، سبزه میدان
۴۳۱۳مینوخرمدره، خیابان امام خمینی (ره)، شرکت مینو
۴۳۹۳خیابان سعدیزنجانمیدان ارک، نبش خیابان طالقانی، پلاک ۲۳۹

شعب بانک تجارت استان زنجان

کدنام شعبهاستانشهرآدرستلفن ۱تلفن ۲
۱۷۲۲۰امام ابهرزنجانابهرخیابان امام-پائین تر ازکوچه حسینیه۳۵۲۲۵۶۰۱۳۵۲۷۴۳۳۱
۱۷۲۱۰شناط ابهرزنجانابهرخیابان دکتر بهشتی-بالاتر از میدان آزادی شناط۳۵۲۶۰۰۰۶۳۵۲۶۰۰۰۵
۱۷۱۷۰باجه طالقانیزنجانابهرخیابان طالقانی۳۵۲۲۴۶۰۱۳۵۲۷۸۹۵۵
۱۷۱۶۰مرکزی ابهرزنجانابهراول خیابان ولیعصر۳۵۲۲۵۶۰۳۳۵۲۷۰۰۹۸
۱۷۲۳۰قروهزنجانابهرروستای قروه-۲۰کیلومتری ابهر۳۵۳۶۲۴۰۰۳۵۳۶۲۷۰۰
۱۷۲۸۰باجه سعید آبادزنجانایجروددهستان سعیدآباد۳۶۹۲۲۲۹۹۳۶۹۲۲۰۹۰
۱۷۹۳۴باجه زرین آبادزنجانایجرودشهر زرین آباد۳۶۷۲۲۹۲۳۳۶۷۲۲۹۲۴
۱۷۲۴۰حلبزنجانایجرودشهر حلب۳۶۸۲۳۲۵۵۳۶۸۲۳۲۴۸
۱۷۱۸۰مرکزی خرمدرهزنجانخرمدرهخیابان بهشتی-روبروی پارک ملت۳۵۵۲۸۲۰۰۳۵۵۲۸۲۰۱
۱۷۱۳۰باجه بازارزنجانزنجانبازار پائین-راسته میرزائی۳۳۳۳۸۰۹۰۳۳۳۲۲۷۴۴
۱۷۱۲۰سه راه امجدیهزنجانزنجانخیابان ۱۷شهریور-نرسیده به سه راه امجدیه۳۳۵۳۳۵۰۰۳۳۵۳۳۱۸۰
۱۷۰۴۰خرمشهرزنجانزنجانخیابان خرمشهر۳۳۷۷۹۲۲۷۳۳۷۷۲۷۰۷
۱۷۰۱۰سبزه میدانزنجانزنجانسبزه میدان-روبروی کوچه سیدفتح اله۳۳۳۲۲۷۰۶۳۳۳۳۲۰۸۰
۱۷۰۷۰مسگرهازنجانزنجانخیابان سعدی جنوبی-خیابان توحید۳۳۳۳۳۰۸۷۳۳۳۳۷۶۹۸
۱۷۹۱۰باجه تسکوزنجانزنجانشرکت ایران ترانسفو۳۲۲۲۱۴۱۵
۱۷۰۸۰میدان پائینزنجانزنجانبازار پائین-راسته میرزائی۳۳۳۳۸۰۸۵۳۳۳۲۴۸۴۳
۱۷۱۰۰باجه اسلام آبادزنجانزنجانخیابان۲۰متری آیت اله مدنی-پلاک۱۷۲۳۳۵۳۳۹۲۷۳۳۵۳۷۳۵۳
۱۷۰۵۰سعدیزنجانزنجانخیابان سعدی وسط-پلاک ۱۹۹۳۳۳۳۳۳۷۹۳۳۳۳۵۳۱۷
۱۷۰۳۰دانشگاهزنجانزنجانکیلومتر۶جاده تبریز-ورودی دانشگاه۳۲۲۸۳۰۵۵۳۲۲۸۳۰۵۵
۱۷۰۰۰مرکزی زنجانزنجانزنجانسبزه میدان-خیابان امام-بالاتر از امامزاده۳۳۳۲۰۱۴۵۳۳۳۲۲۰۴۴
۱۷۳۳۰دکتر ثبوتیزنجانزنجانخیابان رهبری-پلاک ۶۰۷۳۳۴۷۰۷۵۰۳۳۴۶۲۱۰۰
۱۷۰۲۰میدان آزادیزنجانزنجانمیدان آزادی۳۳۳۳۲۰۵۰۳۳۳۳۲۰۵۵
۱۷۰۹۰مطهریزنجانزنجانخیابان فرودگاه-نبش خیابان بوذرجمهر۳۳۵۴۷۰۹۰۳۳۵۴۲۴۷۰
۱۷۳۱۰امیرکبیرزنجانزنجانچهارراه امیرکبیر۳۳۳۳۵۵۷۰۳۳۳۳۵۵۷۱
۱۷۳۵۰صائین قلعهزنجانصایین قلعهخیابان امام خمینی۳۵۶۲۳۶۶۶۳۵۶۲۳۹۸۸
۱۷۳۷۰درامزنجانطارمروستای درام۳۲۸۸۳۸۶۱۳۲۸۸۳۵۰۰
۱۷۳۸۰باجه آب برزنجانطارمشهرآب بر-خیابان امام خمینی۳۲۸۲۳۰۸۱۳۲۸۲۳۰۸۳
۱۷۱۹۰خدابندهزنجانقیدار(خدابنده)خیابان امام خمینی۳۴۲۲۶۷۳۷۳۴۲۲۲۷۷۰
۱۷۳۹۰باجه دوتپه سفلیزنجانقیدار(خدابنده)خدابنده-روستای دوتپه سفلی۳۴۳۲۲۰۹۰
۱۷۲۷۰زرین رودزنجانقیدار(خدابنده)شهر زرین رود-خیابان امام۳۴۶۲۲۲۰۰۳۴۶۲۲۴۵۵
۱۷۲۵۰هیدجزنجانهیدجخیابان حکیم هیدجی-پلاک۲۵۸۳۵۷۵۳۰۱۰۳۵۷۵۳۰۰۶

شعب بانک ملی استان زنجان

کدنامشهرآدرستلفن
۴۳۰۰اداره امور شعب استان زنجانزنجان ۳۳۷۷۰۲۷۸
۴۳۰۱زنجانزنجان ۳۳۳۳۳۵۹۵
۴۳۰۲بازارزنجانزنجانزنجان – خ فردوسی – بازاربالا۳۳۳۲۳۹۲۹
۴۳۰۳غدیرزنجانزنجانزنجان – خ امام – چهارراه انقلاب۳۳۳۳۹۵۹۸
۴۳۰۴میدان ارک-زنجانزنجاندروازه ارک روبروی مسجد ارک۳۳۳۶۰۲۴۱
۴۳۰۵جهار راه امیرکبیرزنجانزنجانزنجان – خ امام – چهارراه امیرکبیر- روبروی دبیرستان امیرکبیر۳۳۵۶۱۶۰۰
۴۳۰۷میدان ازادی زنجانزنجانزنجان -خ امام – میدان آزادی۳۳۳۳۷۶۰۰
۴۳۰۸خیابان خرمشهرزنجانزنجانزنجان – انتهای خ خرمشهر- نرسیده به فلکه هنرستان۳۳۷۸۱۱۰۰
۴۳۰۹کوی قائم زنجانزنجانزنجان – بلوارشهیدچمران – میدان قائم۳۳۴۴۹۰۹۰
۴۳۱۰بانک کارگشائی زنجانزنجانسبزه میدان جنب بانک ملی مرکزی۳۳۳۶۲۸۹۹
۴۳۱۱میدان بارزنجانزنجانزنجان – خ خرمشهر- نرسیده به میدان بسیج۳۳۷۷۸۵۴۶
۴۳۱۲بعثت زنجانزنجانزنجان -خ بعثت – اول خیابان جاوید۳۳۳۲۰۳۳۳
۴۳۱۳خیابان جمهوری اسلامی زنجانزنجانزنجان – خ جمهوری اسلامی- قبل ازبانک مسکن۳۳۴۶۵۳۱۶
۴۳۱۴اسلام ابادزنجانزنجانزنجان – اسلام آباد- خ مدنی۳۳۵۵۲۱۹۰
۴۳۱۵خیابان فرودگاه زنجانزنجانزنجان – خ فرودگاه – نرسیده به سه راه امجدیه۳۳۵۴۱۰۴۰
۴۳۱۶گلشهر زنجانزنجانزنجان – اتوبان ۲۲ بهمن (کمربندی شمالی) بالاتر از هتل پیام – مخابرات – قطعه ۱۶۲۶۳۳۷۷۸۸۶۲
۴۳۱۷خیابان سعدیزنجانزنجان خ سعدی۳۳۳۶۲۲۹۶
۴۳۱۸خیام زنجانزنجانزنجان -خیابان سعدی جنوبی۳۳۳۲۹۶۸۴
۴۳۱۹برق زنجانزنجانزنجان – خ سعدی شمالی- جنب اداره برق۳۳۴۵۳۲۰۰
۴۳۲۰دارائی زنجانزنجانزنجان – خ خرمشهر- ساختمان اداره دارائی۳۳۰۲۲۷۳۷
۴۳۳۰سلطانیه زنجانابهرزنجان – سلطانیه – فلکه امام خمینی۲۴۳۵۸۲۲۳۱۳
۴۳۳۱ابهرابهرابهر- خ امام خمینی۳۵۲۲۳۱۶۵
۴۳۳۲خیابان سعدی ابهرابهرابهر خ طالقانی پایین تراز مخابرات۳۵۲۷۸۰۳۳
۴۳۳۳غدیرابهرابهرابهر- خ ترانزیت – بالاترازمیدان امام حسین۳۵۲۳۱۷۳۰
۴۳۳۴شریف ابادابهرابهرابهر- جاده ترانزیت – ورودی شریف آباد۳۵۲۸۲۶۵۵
۴۳۳۵شناطابهرابهر- شناط – بالاتراز امامزاده اسماعیل – روبروی مخابرات۳۵۲۶۴۴۴۷
۴۳۳۶چهارراه معلم ابهرابهرابهر- خ سپاه جنب بنیاد مسکن 
۴۳۳۷بازارابهرابهرابهر- میدان مصلی – نبش بلوارکشاورز۲۴۳۵۲۷۶۶۹۲
۴۳۳۸کوی فرهنگ زنجانزنجانزنجان – کوی فرهنگ – خ لاله – نرسیده به میدان گلها۳۳۵۶۶۰۴۲
۴۳۳۹اب برزنجانطارمزنجان – آب بر- خ امام۳۲۸۲۴۲۶۷
۴۳۴۱قیدارخدابندهزنجان – قیدار- خ امام خمینی – روبروی پارک شهرداری۳۴۲۲۲۹۹۸
۴۳۴۲خیابان ۱۷شهریورابهرابهرمنحل شد- درشعبه خ سعدی ادغام گردید 
۴۳۴۳اموزش وپرورش قیدارخدابندهقیدار- خ بهشتی – جنب اداره آموزش و پرورش 
۴۳۴۴بازارقیدارخدابندهمیدان معلم۳۴۲۲۶۰۱۰
۴۳۴۵شیخ اشراق زنجانزنجانزنجان – خ امام – نرسیده به بلوارآزادی۳۳۳۶۱۷۷۷
۴۳۴۶کرسف خدابندهخدابندهزنجان – قیدار- کرسف۳۴۳۵۵۰۹۵
۴۳۴۷زرین رودخدابندهخدابندهزنجان – خدابنده – شهر زرین رود- خیابان امام۳۴۶۲۳۰۹۸
۴۳۴۹گرماب خدابندهخدابندهزنجان – گرماب- میدان معلم۳۴۸۲۲۷۷۵
۴۳۵۰سجاس خدابندهخدابندهخیابان امام بانک ملی۲۴۳۴۳۳۳۴۴۴
۴۳۵۷دندی ماهنشانماهنشانخیابان انقلاب۳۶۵۲۲۷۶۷
۴۳۵۸شعبه دادگستری زنجانزنجان  
۴۳۶۱خرمدرهخرمدره ۳۵۵۲۸۰۷۱
۴۳۶۲بازارخرمدرهخرمدرهابهر- خرمدره – خ شهید بهشتی – جنب میدان ساعت۳۵۵۲۶۰۷۰
۴۳۶۳میدان امام حسین خرمدرهخرمدرهخرمدره – خ سیدجمال الدین – میدان امام حسین۳۵۵۲۷۶۷۰
۴۳۶۵صائین قلعهابهرصائین قلعه -خ امام خمینی – نرسیده به میدان انقلاب۲۴۳۵۶۲۴۴۲۰
۴۳۷۱هیدجزنجانهیدج – بلوارامام – پائین ترازشهرداری۳۵۷۵۴۲۰۰
۴۳۷۹گیلوانزنجانزنجان – گیلوان – بالاترازمیدان شهیدفهمیده۳۲۸۴۳۱۲۲
۴۳۸۰خیابان امام خمینی زنجانزنجانزنجان – خ امام- روبروی جهاد سازندگی۳۳۵۶۴۸۱۰
۴۳۸۱ماهنشان زنجانزنجانزنجان – ماه نشان – خ اسلام۳۶۲۲۳۷۸۸
۴۳۸۲کوی باشگاه زنجانزنجانزنجان – خ امام خمینی – کوی باشگاه 
۴۳۸۳خیابان هفده شهریورزنجانزنجانزنجان – خ ۱۷شهریور – نرسیده به سه راه امجدیه 
۴۳۸۴خیابان فردوسی زنجانزنجانزنجان – خ فردوسی – روبروی مجمع امور صنفی۳۳۳۳۹۵۹۹
۴۳۸۵شهرک کارمندان زنجانزنجانزنجان – شهرک کارمندان – خ مهدوی – روبروی مسجدقبا 
۴۳۸۶دادگستری زنجانزنجانزنجان – خ ۲۲بهمن – روبروی فروشگاه رفاه – ساختمان دادگستری 
۴۳۸۷زرین ابادایجرودایجرودزرین اباد خ جمهوری اسلامی 

شعب بانک مسکن استان زنجان

کد شعبه:نام شعبهشهرآدرستلفن رئیس شعبهتلفن دایره خدمات بانکی
۱۱۲۲مرکزی زنجانزنجانخیابان سعدی، پلاک ۸۶۳۳۱۰۳۲۹۳۳۳۱۰۳۲۶۳
۲۱۴۶چهارراه معلم ابهرابهرخیابان بهشتی۳۵۲۲۴۲۶۲۳۵۲۷۷۹۹۰
۲۱۷۵امام خمینی زنجانزنجانخیابان امام خمینی(ره)، پلاک ۲۶۰۳۳۳۲۰۱۲۲۳۳۳۶۲۳۱۲
۲۲۱۷کوی باشگاه زنجانزنجانخیابان امام خمینی(ره)۳۳۳۳۹۲۹۶۳۳۳۲۸۰۱۸
۲۲۲۵شهرک کارمندان زنجانزنجانشهرک کارمندان، فاز ۲، خیابان اول، پلاک ۱۱۵۶۳۳۴۴۰۹۷۹
۱۵۶۸خیابان فرودگاه زنجانزنجانخیابان شهید مطهری، پلاک ۴۶۰۳۳۵۶۷۰۵۹۳۳۵۶۴۵۸۷
۴۱۷۸مصلی ابهرابهرخیابان امام خمینی، پلاک ۶۸۸۳۵۲۴۱۶۷۱۳۵۲۴۱۶۷۲
۴۱۷۹سعدی زنجانزنجانخیابان سعدی شمالی، پلاک ۲۰۰۳۳۵۶۳۹۳۷۳۳۵۶۴۲۹۶
۴۲۵۶الهیه زنجانزنجانشهرک الهیه، فاز یک، خیابان ۳۵ متری عاصم زنجانی، پلاک ۲۳۳۳۵۲۲۰۰۷۳۳۵۵۹۶۹۱
۴۲۶۴آب برآب برمیدان امام علی(ع)۳۲۸۲۳۵۴۱۳۲۸۲۳۵۴۲
۴۲۶۶صائین قلعهصائین قلعهخیابان امام خمینی(ره)، پلاک ۴۳۶۳۵۶۲۱۱۵۳۳۵۶۲۱۲۹۹
۱۴۲۹مرکزی ابهرابهرخیابان طالقانی جنوبی۳۵۲۲۳۰۳۳
۲۶۲۶قائم زنجانزنجانخیابان کوچه مشکی، نبش چهاراه سوم۳۳۴۵۹۹۷۵۳۳۴۵۹۹۷۰
۲۶۸۶خیابان خرمشهر زنجانزنجانخیابان خرمشهر، پلاک ۴۳۳۳۳۲۸۰۵۵۳۳۳۲۸۰۵۴
۲۸۶۱شهدای زنجانزنجانخیابان شهدا، پلاک ۱۲۵۳۳۳۳۰۰۱۵۳۳۳۳۰۰۱۶
۲۹۱۹انصاریه زنجانزنجانانصاریه خیابان ولیعصر خیابان گلستان ۱۵ پلاک ۱۰۴۷۳۳۷۸۴۵۳۵۳۳۷۸۷۹۹۹
۱۸۶۴خرمدرهخرمدرهخیابان امام۳۵۵۲۱۲۰۱۳۵۵۲۶۴۴۴
۱۹۷۴قیدارقیدارخیابان شهید دکتر چمران، پلاک ۱۳۴۲۲۳۸۵۴۳۴۲۲۴۹۱۴
۲۲۹۵جمهوری اسلامی زنجانزنجانخیابان جمهوری اسلامی، پلاک ۲۶۵۳۳۴۵۳۳۰۰۳۳۴۵۶۲۰۰

شعب بانک سپه استان زنجان

نامکدشهرتلفن۱تلفن۲آدرس
مرکزی زنجان۴۸زنجان۳۳۳۲۱۵۸۹۳۳۳۲۶۰۸۹زنجان، خ امام خمینی
بازار زنجان۱۴۵زنجان۳۳۳۲۴۰۳۹۳۳۳۳۵۹۹۰زنجان، بازار پائین
ابهر۱۴۸ابهر۳۵۲۲۳۰۱۲۳۵۲۷۷۸۸۱ابهر، خ طالقانی
خیابان فرودگاه زنجان۶۰۵زنجان۳۳۵۵۲۰۰۱۳۳۵۵۱۶۰۰زنجان، خ مطهری، خ درمانگاه
سعدی شمالی زنجان۶۸۲زنجان۳۳۵۴۵۰۲۰۳۳۵۵۹۰۲۰زنجان، خ سعدی شمالی، روبروی بیمارستان ارتش
میدان آزادی زنجان۷۴۸زنجان۳۳۴۲۱۰۸۰۳۳۴۲۳۰۶۲زنجان، خ خرمشهر، جنب درمانگاه امام علی (ع)
خرم دره۸۸۸خرمدره۳۵۵۲۱۸۰۸۳۵۵۲۶۰۲۰خرمدره، خ امام خمینی، نرسیده به میدان قائم (عج)
میدان ارک زنجان۱۴۱۲زنجان۳۳۳۳۸۷۵۱۳۳۳۳۸۷۵۰زنجان، چهارراه سعدی
خیابان جمهوری زنجان۱۷۲۲زنجان۳۳۴۶۰۴۴۰۳۳۴۵۹۱۳۰زنجان، خ جمهوری
راسته بازار زنجان۱۷۸۱زنجان۳۳۳۲۵۵۱۹۳۳۳۳۹۰۱۲زنجان، بازار بالا، راسته حجت السلام
اسلام آباد زنجان۱۸۰۷زنجان۳۳۵۵۵۵۰۳۳۳۵۵۵۵۰۴زنجان، خ اسلام آباد، خ شهید مدنی
خدابنده۱۸۰۹خدابنده۳۴۲۲۸۱۸۱۳۴۲۲۸۱۸۲خدابنده، خ امام خمینی
بازار ابهر۱۹۰۹ابهر۳۵۲۷۳۳۰۳۳۵۲۷۱۶۳۴ابهر، خ امام خمینی، روبروی مسجد نور، پلاک ۱۷۴
انصاریه۱۹۸۹زنجان۳۳۷۸۹۹۴۳۳۳۷۸۹۹۴۰زنجان، خ انصاریه، فلکه پروین اعتصامی
چهارراه امیرکبیر۲۰۳۶زنجان۳۳۳۳۶۹۲۰۳۳۳۲۸۰۵۱زنجان، چهارراه امیرکبیر
هیدج۲۰۴۵هیدج۳۵۷۵۰۹۴۰۳۵۷۵۰۹۴۱هیدج، خ حکیم هیدجی
شهرک کارمندان زنجان۲۱۱۰زنجان۳۳۴۴۴۵۴۱۳۳۴۵۵۷۲۱زنجان، فاز ۲ شهرک کارمندان، خ اول، قطعه ۱۱۶۰
صائین قلعه۲۱۱۱صائین قلعه۳۵۶۲۱۴۶۱۳۵۶۲۱۴۶۲صائین قلعه، خ امام خمینی، پائین تر از خ مدرس
شناط ابهر۲۱۱۲ابهر۳۵۲۶۱۰۷۴۳۵۲۶۱۰۷۷ابهر، شناط، خ دکتر بهشتی، جنب کوچه طاهروردی
خیابان ولی عصر زنجان۲۱۶۱زنجان۳۳۷۸۳۵۸۶ زنجان، خ ولیعصر، روبروی شهرک نیک سازان، پلاک ۳۱۹

شعب بانک انصار استان زنجان

کد شعبهنام شعبهشهرتلفنآدرس شعبه
۵۴۰۴طالقانیابهر ابهرخ طالقانی جنوبی روبروی بانک سپه مرکزی جنب درمانگاه سینا
۵۲۷۸شهید بهشتیخرمدره۰۲۴۳۵۵۳۱۲۲۲استان زنجان شهرستان خرمدره خ شهید بهشتی جنب بانک تجارت
۵۲۵۳سعدی شمالی زنجانزنجان۳۳۵۶۹۱۶۱زنجان سعدی شمالی روبروی خ بهار
۲۲۲۲انقلابزنجان۳۳۳۶۴۱۴۷-۹زنجان – خیابان امام – نرسیده به چهارراه صدر جهان – پلاک ۱۸۰
۲۲۲۱شهید مدنیزنجان۳۳۵۶۹۳۳۵زنجان کوی اسلام آباد خیابان ۲۰متری شهید مدنی – پلاک ۵۳۵
۲۲۲۰شهید مطهریزنجان۳۳۵۶۰۶۰۱-۲زنجان – خیابان شهید مطهری – نرسیده به سه راه امجدیه – پلاک ۴۷۶
۲۲۱۹اشراقزنجان۳۳۴۶۵۸۵۴زنجان – میدان رسل – ضلع شمال شرقی میدان (فلکه دارالقران ) – مجتمع تجاری اشراق
۲۲۱۶خدابندهخدابنده۳۴۲۲۹۰۷۱-۳۴۲۲۹۰۷۲-۳۴۲۲۹۰۷۴خدابنده خیابان امام – روبروی درمانگاه شماره ۱۰ – پلاک ۵۶۰ و ۵۶۱۱
۲۲۱۵شهدای خرمدرهخرمدره۳۵۵۲۸۹۴۰_۳۵۵۲۳۲۷۰خرمدره خیابان امام خمینی (ره) پلاک۲۰
۲۲۱۳ابهرابهر۳۵۲۷۰۰۵۹زنجان شهرستان ابهر ابتدای خیابان ولیعصر (عج) – پلاک ۱۹۲۲
۲۲۱۰مرکزی زنجانزنجان۳۳۳۳۲۹۷۰ ,۳۳۳۳۱۵۶۷زنجان – خیابان امام – بعداز چهارراه امیرکبیر – پلاک۲۲۶
۲۲۰۱مدیریت شعب استانزنجان۰۲۴-۳۳۳۲۱۱۹۵زنجان – خیابان امام – مابین سبزه میدان وامیرکبیر- ساختمان بانک انصار

شعب بانک ملت استان زنجان

نام شعبهشماره حسابگریتلفن سپرده و خدماتنمایش جزئیات
میدان معلم ابهر۲۲۰۶۱۳۵۲۲۵۴۰۰نمایش جزئیات
جمهوری اسلامی زنجان۲۰۷۸۴۳۳۴۴۱۱۰۱نمایش جزئیات
خرمدره۲۰۷۵۰۳۵۵۲۳۱۳۲نمایش جزئیات
سلطانیه۲۰۸۳۴۳۵۸۲۴۰۲۱نمایش جزئیات
میدان پایین زنجان۲۰۶۱۰۳۳۳۲۷۰۱۵نمایش جزئیات
اسلام آباد زنجان۲۰۶۵۱۳۳۵۳۱۲۰۰نمایش جزئیات
دندی۲۰۷۲۷۳۶۵۲۲۲۹۱نمایش جزئیات
خدابنده زنجان۲۰۷۰۱۳۴۲۲۴۲۰۰نمایش جزئیات
زنجان۲۰۵۷۸۳۳۳۲۲۴۵۵نمایش جزئیات
میدان آزادی خرمدره۲۰۷۳۵۳۵۵۲۶۹۶۹نمایش جزئیات
سبزه میدان زنجان۲۰۵۹۴۳۳۳۲۴۹۴۵نمایش جزئیات
خرمشهر زنجان۲۰۶۴۴۳۳۳۲۴۹۳۰نمایش جزئیات
آب بر زنجان۲۰۷۷۶۳۲۸۲۲۶۷۰نمایش جزئیات
سعدی شمالی زنجان۲۰۶۸۵۳۳۵۳۹۵۶۶نمایش جزئیات
هفده شهریور زنجان۲۰۶۶۹۳۳۵۵۷۰۱۹نمایش جزئیات
صائین قلعه ابهر۲۲۱۱۱۳۵۶۲۲۶۲۱نمایش جزئیات
قائم زنجان۲۰۸۴۲۳۳۴۶۱۹۸۹نمایش جزئیات
میدان استقلال زنجان۲۰۶۰۲۳۳۵۵۹۰۰۲نمایش جزئیات
هیدج ابهر۲۲۱۰۳۳۵۷۵۲۰۵۰نمایش جزئیات
ابهر۲۲۰۵۳۳۵۲۲۳۲۲۱نمایش جزئیات
سعدی جنوبی زنجان۲۰۶۲۸۳۳۳۲۶۸۰۹نمایش جزئیات
بعثت زنجان۲۰۶۳۶۳۳۳۲۷۵۲۹نمایش جزئیات

شعب بانک آینده استان زنجان

ردیفنام شعبنشانی شعب بانک آینده در زنجانشماره تماس
۱بانک آینده شعبه سعدیزنجان، خیابان سعدی، روبروی پاساژ گل ها، پلاک ۲۹۳۰۲۴-۳۳۳۶۴۵۷۲
۰۲۴-۳۳۳۶۴۵۷۳
۰۲۴-۳۳۳۶۴۵۷۴

شعب بانک شهر استان زنجان

ردیفنام شعبآدرس شعب بانک شهر در زنجانشماره تماس
۱بانک شهر (۳۳۳)زنجان، خیابان خرمشهر، پلاک۲۶۵۰۲۴-۳۳۷۸۵۴۰۳
۲بانک شهر (شهرنت)زنجان، سبزه میدان 
۳بانک شهر (شهرنت)زنجان، بلوارامام خمینی (ره)، روبروی بیمارستان بوعلی سینا 
۴بانک شهر (شهرنت)زنجان، خیابان امام خمینی،  پارک شهر،  روبروی بانک ملی 
۵بانک شهر (شهرنت)زنجان، طالقانی جنوبی، بوستان بانوان ترنم 

شعب بانک دی استان زنجان

ردیفنام شعبنشانی شعب بانک دی در زنجانشماره تماس
۱بانک دی شعبه مرکزی زنجانزنجان، خیابان امام خمینی، نرسیده به بلوار آزادی، پلاک ۱۰۲۴-۳۳۳۶۴۵۹۲ 
۰۲۴-۳۳۳۶۴۷۶۸ 

شعب بانک ایران زمین استان زنجان

ردیفنام شعبنشانی شعب بانک دی در زنجانشماره تماس
۱بانک دی شعبه مرکزی زنجانزنجان، خیابان امام خمینی، نرسیده به بلوار آزادی، پلاک ۱۰۲۴-۳۳۳۶۴۵۹۲ 
۰۲۴-۳۳۳۶۴۷۶۸ 

شعب بانک سرمایه استان زنجان

ردیفنام شعبنشانی شعب بانک سرمایه در زنجانشماره تماس
۱بانک سرمایه شعبه زنجانزنجان، خیابان امام خمینی، نبش بن بست عطائی۰۲۴-۳۳۳۳۲۶۶۰

شعب بانک سینا استان زنجان

ردیفشعب بانک سینانشانی شعب بانک سینا در زنجانشماره تماس
۱بانک سینا شعبه فردوسی زنجان، خیابان امام خمینی (ره)، خیابان فردوسی جنب بازار، پلاک ۷۶-۷۴۰۲۴-۳۳۳۲۰۰۴۰
۲بانک سینا شعبه سعدیزنجان، چهارراه سعدی، نبش کوچه قلعه پلاک ۳۲۹۰۲۴-۳۳۳۲۹۱۸۹

شعب بانک قوامین استان زنجان

ردیفنام شعبنشانی شعب بانک قوامین در زنجانشماره تماس
۱بانک قوامین شعبه خرمشهرزنجان، خیابان خرمشهر، نبش ضلع غربی میدان شیلات۰۲۴-۳۳۷۷۶۹۷۳
۲بانک قوامین شعبه امیرکبیر زنجان، خیابان امام، نرسیده به چهارراه امیرکبیر، پلاک ۷۰۱۰۲۴-۳۳۳۲۶۱۲۲
۳بانک قوامین شعبه اسلام آباد زنجان، اسلام آباد، خیابان ۲۰ متری شهید ، نبش کوچه دویران، پلاک ۹۵۰۲۴-۳۳۵۵۸۷۵۴
۴بانک قوامین شعبه مطهریزنجان، خیابان شهید مطهری، بعد ازکوچه شکوری، پلاک ۳۸۳۰۲۴-۳۳۵۳۴۱۳۰
۵بانک قوامین شعبه قائمزنجان، کوچمشکی، حد فاصل بین چهارراه سوم ومیدان رسل۰۲۴-۳۳۴۴۶۳۴۳
۶بانک قوامین شعبه سعدیزنجان، خیابان سعدی، سعدی وسط جنب پاساژ ایران زمین،
طبقه همکف شعبه سعدی ۱۷۱۱۸
۰۲۴-۳۳۳۶۰۷۵۸ 
۷بانک قوامین شعبه امام خمینی زنجان، خیابان امام خمینی (ره)، نرسیده به چهارراه صدرجهان، 
نبش کوچه شهید ملکی، پلاک ۷۰۲
۰۲۴-۳۳۳۶۰۷۱۶

شعب بانک رسالت استان زنجان

ردیفنام شعبنشانی شعب بانک قرض الحسنه رسالت در زنجانشماره تماس
۱بانک قرض الحسنه رسالت شعبه مرکزیزنجان، بلوار آزادی، ضلع شمال غربی میدان، پلاک ۴۴۰۰۲۴-۳۳۳۲۳۰۸۶
۲بانک قرض الحسنه رسالت شعبه چهار راه سعدیزنجان،خیابان چهارراه سعدی، به سمت دروازه ارک، نرسیده به بیمارستان شهید بهشتی،
نبش کوچه شادمان، پلاک ۲
۰۲۴-۳۳۵۶۴۸۴۸
۳بانک قرض الحسنه رسالت شعبه سبزه میدانزنجان، خیابان امام خمینی(ره)، سبزه میدان، روبروی مسجد حاج تقی شریعتی،
نبش کوچه فخیم الدوله، پلاک ۲۳۵

۰۲۴-۳۳۳۲۷۶۹۲

شعب بانک پاسارگاد استان زنجان

ردیفنام شعبنشانی شعب بانک پاسارگاد در زنجانشماره تماس
۱بانک پاسارگاد شعبه (۲۳۰۱)زنجان، خیابان سعدی وسط، جنب کوی طهماسبی۰۲۴-۳۳۳۳۵۹۳۳

شعب بانک حکمت ایرانیان استان زنجان

ردیفنام شعبنشانی شعب بانک حکمت ایرانیان در زنجانشماره تماس
۱بانک حکمت ایرانیان شعبه (۱۴۰۳)زنجان، خیابان امام خمینی، نبش ساختمان ممتاز۰۲۴-۳۳۳۶۴۷۹۳

شعب بانک کارآفرین استان زنجان

ردیفنام شعبنشانی شعب بانک حکمت ایرانیان در زنجانشماره تماس
۱بانک کارآفرین شعبه (۵۳۰۰۸۱۵)زنجان، میدان هنرستان، ابتدای خیابان خرمشهر، طبقه همکف ساختمان بیمه کارآفرین۰۲۴-۳۳۷۴۲۵۳۷

شعب بانک پارسیان استان زنجان

ردیفنام شعبنشانی شعب بانک پارسیان در زنجانشماره تماس
۱بانک پارسیان شعبه (۲۰۲۶)زنجان، کوچه مشکی، میدان دارالقران، روبروی شماره ۴۹۸۰۲۴-۳۳۴۶۸۸۷۵
۲بانک پارسیان شعبه (۲۱۲۲)زنجان، خیابان خرمشهر، شماره ۲۲۶۰۲۴-۳۳۷۸۸۹۰۲

شعب بانک مهر ایران استان زنجان

ردیفنام شعبنشانی شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران در زنجانشماره تماس
۱بانک مهر ایران شعبه ولیعصر(عج)زنجان، میدان ولیعصر(عج)، خیابان ۳۰ متری انصاریه،
نبش گلستان ۱۵،پلاک ۱۰۵۷
۰۲۴-۳۳۷۸۹۰۷۴
۲بانک مهر ایران شعبه خیابان مسگرهازنجان، خیابان مسگرها(توحید)، روبروی درب پایین امامزاده
حضرت سید ابراهیم(ع)
۰۲۴-۳۳۳۲۸۹۱۸
۳بانک مهر ایران شعبه امام خمینی(ره)زنجان، خیابان امام خمینی (ره)، نبش ساختمان ممتاز۰۲۴-۳۳۳۶۳۰۳۷
۴بانک مهر ایران شعبه الهیهزنجان، شهرک الهیه، خیابان عاصم زنجانی۰۲۴-۳۳۵۲۷۴۰۳
۵بانک مهر ایران شعبه امیر کبیرزنجان، خیابان امام خمینی(ره)، نرسیده به چهار راه امیر کبیر، پلاک ۳۶۳۰۲۴-۳۳۳۲۸۳۲۷
۶بانک مهر ایران شعبه خرمشهرزنجان، خیابان خرمشهر، پایین تر از میدان هنرستان، پلاک ۳۱۷ و ۳۱۹۰۲۴-۳۳۷۷۴۳۷۷

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا