آدرس جایگاه های عرضه سوخت استان زنجان / بنزین / گازوئیل / گاز CNG

 

 نام جایگاه  ناحیه  نوع فرآورده قابل عرضه   نام متصدی جایگاه تلفن همراه   تلفن جایگاه آدرس
 آزادراه زنجان تبریز جنوبی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مرکزی

 بنزین – نفتگاز  اسماعیل قادری ۹۱۹۲۷۸۰۰۲۶

۹۱۲۷۴۱۱۲۰۶

 ۰۲۴-۳۳۳۲۶۰۰۶  زنجان آزادراه زنجان تبریز کیلومتر ۵ جنوبی
 درام  بنزین – نفتگاز  حبیب ا… محمدی  ۹۱۹۵۲۴۴۷۶۰

۹۱۲۲۴۲۰۲۸۳

 ۰۲۴-۳۲۸۸۳۹۰۰  زنجان شهرستان طارم روستای درام
جایگاه پاسارگاد  بنزین حمید رضا افضلی  ۰۹۱۲۱۴۱۵۳۰۷  ۰۲۴-۳۳۳۳۸۵۶۳  زنجان میدان آزادی خ نفت
 آزادراه زنجان تبریز شمالی  بنزین – نفتگاز  اسماعیل قادری  ۹۱۹۲۷۸۰۰۲۶

۹۱۲۷۴۱۱۲۰۶

 ۰۲۴-۳۳۳۲۶۰۰۵  زنجان آزادراه زنجان تبریز کیلومتر ۵ شمالی
 ۲۲بهمن  بنزین – نفتگاز – CNG
بنزین – نفتگاز
 مهدی اوصانلو ، رسول اوصانلو  م ۹۱۲۴۴۱۹۶۰۱ ، ر ۰۹۱۹۱۴۵۴۷۹۱  ۰۲۴-۳۲۲۸۶۲۹۰  زنجان کیلومتر ۲۰ جاده تبریز
 فجر ایجرود  حسنی  ۹۱۲۵۴۱۶۹۸۶

۹۱۲۱۴۱۴۴۹۱

 ۰۲۴-۳۶۷۲۲۵۱۹  زنجان کیلومتر ۳۰ جاده بیجار شهرستان زرین آباد
 مهر  بنزین معمولی – بنزین سوپر  علی شهبازی  ۹۱۲۱۴۱۷۶۰۵

۹۱۲۲۴۱۶۵۶۳

 ۰۲۴-۳۳۵۴۲۷۱۱  زنجان میدان استقلال
 دندی  بنزین – نفتگاز  حجت علی گروسی  ۹۱۲۱۴۱۵۱۳۲

۹۱۲۸۴۱۳۱۱۴

 ۰۲۴-۳۶۵۲۲۳۷۷  زنجان شهرستان دندی
 ماهنشان  بنزین – نفتگاز – CNG  شهرت عباسی  ۹۱۲۳۴۱۹۰۷۱

۹۱۲۷۴۵۸۶۱۰

 ۰۲۴-۳۶۲۲۲۷۵۲  زنجان شهرستان ماهنشان
 آب بر  بنزین – نفتگاز  حمدالله نظری  ۹۱۲۶۴۲۴۱۳۱  ۰۲۴-۳۲۸۲۳۶۶۰  زنجان شهرستان طارم شهر آب بر
 گیلوان  بنزین – نفتگاز  مهدی عباسی  ۹۱۲۷۴۱۸۲۴۶

۹۱۲۷۴۱۲۱۵۰

 ۰۲۴-۳۲۸۴۳۹۳۶  زنجان شهرستان طارم کیلومتر ۲۵ دهستان گیلوان
 خیام  بنزین  حمیدرضا افضلی  ۹۱۲۱۴۱۵۳۰۷

۹۱۲۱۴۱۵۳۰۷

 ۰۲۴-۳۳۳۳۶۶۹۴  زنجان کمربندی جنوبی خ صدر جهان
 عظیم  بنزین – نفتگاز – CNG  علی اکبر عیسی بیگلو  ۹۱۲۱۴۱۱۰۳۱

۹۱۹۱۴۱۳۳۰۷

 ۰۲۴-۳۳۸۳۳۴۸۰  زنجان کیلومتر ۵ جاده بیجار بعد از پلیس راه
 میلاد  بنزین – نفتگاز – CNG  مهدی عیسی بیگلو  ۹۱۹۲۷۷۰۴۸۵

۹۱۹۲۷۷۰۴۸۵

 ۰۲۴-۳۲۲۲۱۳۳۴  زنجان کیلومتر ۷ جاده فرودگاه
 فرهنگ  بنزین  حسین معصومی  ۹۱۲۰۶۷۲۱۱۹

۹۳۵۷۷۱۷۲۵۱

 ۰۲۴-۳۳۵۶۴۰۶۰  زنجان کوی فرهنگ روبروی مرکز آموزش مدیریت دولتی
 ولیعصر ( عج )  بنزین معمولی – بنزین سوپر- CNG  ستار بیگلری  ۰۲۴-۳۳۷۷۴۴۹۱  زنجان خ خرمشهر
 جایگاه شهید داعی  بنزین – نفتگاز علی عیسی بیگلو ۰۹۱۹۱۴۱۳۳۰۷  ۰۲۴-۳۳۷۹۹۸۰۴  زنجان کیلومتر ۱۰ جاده تهران جنب انبار نفت شهید تندگویان
 طارم سبز  بنزین – نفتگاز  علی عزیزی  ۹۱۹۱۴۶۸۸۶۰

۹۱۲۶۴۱۵۵۶۵

 ۰۲۴-۳۲۸۳۳۲۳۸  زنجان شهرستان طارم دهستان دستجرده
 حلب  بنزین – نفتگاز – CNG  اژدر رستمی – علی رستمی  اژ ۰۹۱۲۱۴۱۱۱۶۵ – ع ۹۱۲۱۴۱۵۱۲۰

۹۱۰۲۰۳۸۲۲۶

 ۰۲۴-۳۶۸۲۳۴۱۰  زنجان شهرستان حلب
 عدل  بنزین – نفتگاز  فرهاد قاسمی  ۹۱۲۷۴۲۰۸۵۸

۹۱۲۲۴۱۹۵۹۲

 زنجان کیلومتر ۶۵ جاده تبریز
 اند آباد  بنزین – نفتگاز  خلیل حیدری  ۹۱۲۳۴۲۶۰۸۵

۹۱۰۹۷۲۶۰۸۵

 ۰۲۴-۵۸۵۰۰۸۶۳  زنجان کیلومتر ۱۷ جاده ماهنشان روستای اندآباد
 آزادراه زنجان تبریز- سرچم  بنزین – نفتگاز  موسوی  ۰۹۱۴۴۹۷۳۱۳۸

۰۹۱۲۱۱۸۶۰۵۰

 ۰۲۴-۵۸۵۰۷۵۲۶  زنجان آزادراه زنجان تبریز کیلومتر ۶۵ جنوبی
 دوستی  بنزین – نفتگاز  اصغر دوستی فرد  ۹۱۲۱۴۱۶۴۱۸

۹۱۹۲۴۲۷۸۷۲

 ۰۲۴-۵۸۵۰۷۸۴۱  زنجان کیلومتر ۴۵ جاده دندی
 خاتمی  بنزین – نفتگاز  مجید عیسی بیگلو  ۹۱۲۶۴۱۴۹۳۹

۹۱۲۱۴۱۱۸۴۶

 ۰۲۴-۳۳۷۹۴۰۶۵  زنجان نرسیده به عوارضی آزادراه زنجان قزوین جنب پایانه بار صبا
 آدونیس  بنزین  علی آقا عسکرلو  ۹۱۲۵۴۱۶۷۷۳  ۰۲۴-۳۳۷۴۰۵۳۲  زنجان کمربندی شمالی روبروی مجتمع کیهان
 کاسپین  بنزین – CNG  کمال روهنا  ۹۱۹۲۷۸۴۲۵۸

۹۱۲۲۴۱۳۹۰۳

 ۰۲۴-۳۳۴۱۵۱۳۴  زنجان جاده گاوازنگ روبروی نمایشگاه بین المللی کاسپین
 شاهد  بنزین – CNG  ۹۱۲۷۴۲۳۰۱۴  ۰۲۴-۳۳۷۴۰۷۲۶  زنجان کمربندی جنوبی روبروی سیلو
 امیرکبیر  بنزین – CNG  علی محمدی  ۹۱۲۱۴۱۵۵۳۶

۹۱۹۱۴۱۹۸۰۵

 ۰۲۴-۳۳۷۶۶۵۱۶  زنجان شهرک امیر کبیر ابتدای جاده روستای دواسب
 پارسیان صدف  بنزین معمولی  احسان عبداللهی  ۹۱۲۷۴۱۰۰۲۹ خ پریدخت –

ص ۰۹۱۲۳۴۱۶۰۲۵

۹۱۶۸۲۵۸۹۷۷

 ۰۲۴-۳۳۵۶۷۴۶۷  زنجان بزرگراه ۲۲ بهمن بالاتر از میدان جهاد
 شهید دکتر شهریاری  بنزین معمولی – بنزین سوپر – نفتگاز  اسماعیلیان – پرچگانی  اس ۰۹۱۲۱۴۱۳۹۵۵ – پ ۰۹۱۲۶۴۱۶۴۵۵

۹۱۹۱۴۱۱۱۷۴

 ۰۲۴-۳۳۷۹۴۰۸۵  زنجان آزادراه زنجان قزوین کیلومتر ۳ جنوبی
 شهر سفید  بنزین-نفتگاز  رزاق یدالهی  ۰۹۱۲۴۵۴۹۱۱۴  ۳۲۶۲۳۴۷۶  زنجان-آزادراه زنجان-تبریز کیلومتر۴۰شمالی
 سهروردی  

 

 

 

 

 

 

 

 

خدابنده

 بنزین – نفتگاز  اسلامی – دین محمدی ۰۹۱۲۱۴۲۵۰۱۴ اس – ۰۹۱۲۳۴۲۱۱۳۱ د

۹۱۹۲۴۲۲۴۴۳

 ۰۲۴-۳۴۲۲۸۲۸۱  زنجان شهرستان قیدار کیلومتر ۵ جاده ابهر
 گرماب  بنزین – نفتگاز  حبشی  ۹۱۹۴۶۶۲۲۳۹  ۰۲۴-۳۴۸۲۲۲۵۶  زنجان شهرستان قیدار شهر گرماب
جایگاه قیدار نبی بنزین – نفتگاز – CNG حمید بیگلری  ۰۹۱۲۳۴۲۰۸۰۴  ۰۲۴-۳۴۲۲۲۶۳۳  زنجان شهرستان قیدار ابتدای ورودی شهر قیدار
 سجاس  بنزین – نفتگاز  روح ا… رفیعی  ۹۱۲۷۴۵۹۰۰۲

۹۱۲۵۴۲۸۳۹۹

 ۰۲۴-۳۴۳۳۲۱۶۰  زنجان شهرستان قیدار شهر سجاس
 بزینه رود  بنزین – نفتگاز  علی پیروز خاور  ۹۱۶۳۰۴۳۷۴۶

 

 ۰۲۴-۳۴۶۲۲۰۸۹  زنجان شهرستان قیدار کیلومتر ۴۵ جاده همدان شهر زرین رود
 عدالت  بنزین – نفتگاز  برومند  ۹۱۶۳۰۴۳۷۴۶  ۰۲۴-۳۴۲۲۰۹۹۵  زنجان شهرستان قیدار کیلومتر ۵ جاده همدان
 ایران نیک   بنزین -نفتگاز  ابراهیم بیگدلی ۰۹۱۲۲۴۲۵۲۶۹ ۰۲۴-۳۴۶۲۳۳۷۱ زنجان شهرستان زرین رود کیلومتر ۵ جاده همدان
 کریم خانی و یعقوبی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ابهر

 بنزین – نفتگاز  شهرام کریم خانی-ابوطالب یعقوبی  ک

۰۹۱۲۷۴۴۹۳۵۱

۹۳۶۳۰۱۵۵۳۰

 ۰۲۴-۳۵۵۳۵۰۳۵  زنجان شهرستان خرمدره ابتدای ورودی شهر خرمدره
 هیدج  بنزین – نفتگاز  اکبر عسگری  ۹۱۲۵۴۲۷۸۵۷

۹۱۲۵۴۲۷۸۵۷

 ۰۲۴-۳۵۷۵۲۹۲۹  زنجان شهرستان هیدج خ امام خمینی ( ره )
 سلطانیه  بنزین – نفتگاز  بابائی  ۹۱۰۴۷۳۵۴۵۳

 

 ۰۲۴-۳۵۸۲۳۲۶۸  زنجان شهرستان سلطانیه خ شهید تندگویان
 معین  بنزین – نفتگاز – CNG  حسن معینی  ۹۱۲۱۴۱۴۰۵۰

۹۱۹۴۴۳۶۱۴۳

 ۰۲۴-۳۵۶۲۰۵۰۲  زنجان شهرستان صائین قلعه کیلومتر ۵ جاده تهران مجتمع خدماتی رفاهی معینی
 یوسفی  بنزین – نفتگاز  اسلام کاظم پور  ۹۱۲۷۴۱۵۲۳۷

۹۱۲۳۰۰۵۶۲۱

 ۰۲۴-۳۵۲۵۰۵۲۱  زنجان شهرستان ابهر ابتدای جاده خدابنده
 صدری  بنزین  قهرمان صدری  ۹۱۲۷۴۵۷۵۶۹  ۰۲۴-۳۵۵۲۶۰۶۵  زنجان شهرستان خرمدره خ مطهری تقاطع خ مطهری و خ طالقانی
 اختصاصی ابهر  بنزین  حسن محمد بیگی  ۹۱۲۲۴۲۲۳۱۰  ۰۲۴-۳۵۲۱۴۳۶۳  زنجان شهرستان ابهر خ امام خمینی ( ره )
 آزادراه زنجان قزوین جنوبی  بنزین – نفتگاز  حسین یعقوبی  ۹۳۶۳۰۱۵۵۳۰

۹۳۶۳۰۱۵۵۳۰

 ۰۲۴-۳۵۵۲۶۲۱۹  زنجان آزادراه زنجان قزوین کیلومتر ۸۵ جنوبی مجتمع خدماتی رفاهی غزال
 تاریوردی  بنزین – CNG  تاریوردی  ۹۱۲۵۴۱۶۱۰۴

۹۱۲۷۴۴۲۶۸۶

 ۰۲۴-۳۵۲۱۲۳۴۶  زنجان شهرستان ابهر بلوار انقلاب اسلامی
 آزادراه زنجان قزوین شمالی  بنزین – نفتگاز  حسین یعقوبی  ۹۳۶۳۰۱۵۵۳۰  ۰۲۴-۳۵۵۸۲۱۲۰  زنجان آزادراه زنجان قزوین کیلومتر ۸۵ شمالی مجتمع خدماتی رفاهی غزال
 یکتا نفتگاز  سید جواد حسینی  ۹۱۲۲۴۲۶۰۹۷  ۰۲۴-۳۵۲۱۴۰۳۹  زنجان شهرستان ابهر پایانه اتوبوسرانی
 اشراق  بنزین – نفتگاز  بابائی  ۹۱۲۸۷۸۶۳۶۹  زنجان کیلومتر ۲۵ جاده تهران
 شهر آفتاب  بنزین – نفتگاز – CNG  علی قاسمی راد – علیرضا فاطمی  ق ۰۹۱۲۳۴۲۰۳۷۲ – ف ۹۱۲۵۴۱۲۲۴۰

۹۳۵۶۶۶۵۶۵۳

 ۰۲۴-۳۵۶۷۲۶۹۳  زنجان آزادراه زنجان قزوین کیلومتر ۵۰ شمالی مجتمع خدماتی رفاهی شهر آفتاب
 شب تاب  بنزین معمولی – بنزین سوپر  ایمانی راد  ۹۱۹۲۳۷۸۰۳۴

۹۱۲۶۴۱۴۵۳۴

 ۰۲۴-۳۵۲۳۱۸۶۶  زنجان شهرستان ابهر بلوار آیت ا… خامنه ای بالاتر از میدان کشاورز
 فروشندگی قائم آل محمد(عج)  بنزین – نفتگاز  حسینی  ۹۱۲۷۴۱۵۸۱۶

۹۱۲۸۴۱۹۹۷۲

 ۰۲۴-۳۵۳۶۲۸۲۰  زنجان شهرستان ابهر روستای قروه
 شهر شادی پارسیان  بنزین – نفتگاز  مهرجو  ۹۱۱۵۰۰۶۳۵۲

۹۱۲۳۴۲۱۷۷۸

 ۰۲۴-۳۵۹۸۰۰۸۲  زنجان- آزادراه زنجان- قزوین کیلومتر ۲۳ شمالی
 شهید امینی  بنزین معمولی – بنزین سوپر- نفتگاز  سید بهرام امینی  ۹۱۲۱۸۱۰۲۳۹

۹۱۲۳۴۲۰۰۳۹

 ۰۲۴-۳۵۲۶۶۱۰۰  زنجان شهرستان ابهر کمربندی
سلطانیه   بنزین -نفتگاز حسین بابایی ۰۹۱۲۱۴۱۲۴۷۷  ۰۲۴-۳۵۸۲۳۲۶۸  زنجان شهرستان سلطانیه خ ایران
 وحدت   بنزین محمود بابایی  ۰۹۱۹۳۴۷۱۰۸۲ ۰۲۴-۳۵۸۲۴۸۰۵ زنجان شهرستان سلطانیه خ انقلاب

مطالب مرتبط

یک دیدگاه

  1. باسلام وعرض خداقوت،ضمن سپاس از اطلاعات راهنمای مفید سایتتون خواهشمنداست شماره همراه مربوط به جایگاه فجرایجرود از۰۹۱۲۵۴۱۶۹۸۶به ۰۹۱۲۷۴۱۰۳۲۹تغییرداده شود.باسپاس وامتنان مسئول جایگاه فجرایجرود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا