اطلاعات تماس مدیران استان زنجان

اعضای شورای اداری استان

نام و نام خانوادگی

 

شماره دفتر

نام و نام خانوادگی

معاونین استاندار

شماره دفتر

فتح اله حقیقی

 استاندار زنجان

۳۳۴۴۳۰۰۰

فرامرز نیک سرشت

سرپرست معاونت سیاسی ، امنیتی و اجتماعی  

۳۳۱۴۲۰۲۲

آیت اله علی خاتمی

 نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان 

۳۳۴۴۶۵۹۸

مهرداد سلطانی  

معاون هماهنگی امور عمرانی  

۳۳۴۷۲۱۲۷

     

فرامرز نیک سرشت

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع 

۳۳۱۴۱۴۱۱

نام و نام خانوادگی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی

شماره دفتر

نام و نام خانوادگی

ائمه جمعه

شماره دفتر

فریدون احمدی

نماینده مردم شریف شهرستان های زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی 

۳۳۵۵۷۸۴۸

حجه الاسلام و المسلمین سیدرضا موسوی 

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه زنجان 

۳۳۴۵۸۴۴۴

علی وقفچی

نماینده مردم شریف شهرستان های زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی 

۳۳۵۴۵۴۱۰

حجه الاسلام و المسلمین جعفر رحیمی  

امام جمعه شهر ابهر 

۵۲۷۸۷۳۶

محمد عزیزی

نماینده مردم شریف شهرستان های ابهر و خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی 

۳۳۵۴۲۵۴۶

حجه الاسلام و المسلمین نورپور 

امام جمعه شهر خرمدره

۵۵۲۹۹۹۵

سید مرتضی خاتمی

نماینده مردم شریف شهرستان های ماهنشان و ایجرود در مجلس شورای اسلامی 

۳۳۵۴۹۲۶۱

حجه الاسلام و المسلمین سیدعلی طالبی 

امام جمعه شهر قیدار

۴۴۲۲۶۴۴

احمد بیگدلی

نماینده مردم شریف شهرستان خدابنده در مجلس شورای اسلامی  

۳۳۴۲۱۰۴۴

حجه الاسلام و المسلمین حسینعلی زاهدی پور

امام جمعه شهر ماهنشان

۳۲۲۵۴۴۴

نام و نام خانوادگی

فرمانداران

شماره دفتر

حجه الاسلام و المسلمین محمد نوری 

امام جمعه شهر سلطانیه

۵۸۲۲۴۷۱

رضا عسگری

فرماندارشهرستان زنجان 

۳۳۴۷۳۰۷۰

حجه الاسلام و المسلمین قربانعلی محمدی مطلق

امام جمعه شهر زرین آباد

 

علی حیدری

فرماندار شهرستان ابهر 

۳۵۲۲۵۰۸۱

حجه الاسلام و المسلمین محمد صادقی پور 

امام جمعه شهر آب بر

۲۸۲۲۴۳۱

ستار صفری

فرماندار شهرستان طارم 

۳۲۸۲۲۱۱۲

نام و نام خانوادگی

مدیران کل

شماره دفتر

حجت محمدی

فرماندار شهرستان خرمدره 

۳۵۵۲۷۰۰۸

منتظری

مدیر کل اطلاعات استان

۳۳۴۴۲۱۹۱

حمید میرزایی

فرماندار شهرستان خدابنده 

۳۴۲۲۳۴۹۶

داود کارگرزاده

مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان

۳۳۴۴۷۳۰۹

توحید سلیمی

فرماندار شهرستان ایجرود 

۳۶۷۲۲۶۲۶

معصومی 

 شهردار زنجان

۳۳۴۲۴۰۷۱

رحمانی

 فرماندار شهرستان سلطانیه  

۳۵۸۲۳۲۵۰

فاطمه کرباسی

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان

۳۳۵۴۸۰۰۵

مجتبی نوری

فرماندار شهرستان ماهنشان 

۳۶۲۲۳۲۰۰

مرتضی صفری

مدیر کل صدا و سیمای مرکز زنجان

۳۳۷۷۲۵۰۰

     

سید البرز حسینی

مدیر کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان

۳۳۷۷۳۲۸۰

نام و نام خانوادگی

مدیران ستادی استانداری

شماره دفتر

احد یاغموری 

مدیر کل هواشناسی استان   

۳۳۷۷۲۷۵۶

امیر مرزبان

مشاور استاندار و مدیر کل دفتراستاندار

۳۳۱۴۲۲۱۱

مهرداد ستاره

مدیر کل پزشکی قانونی استان

۳۳۷۴۱۷۷۲

 

مدیر کل دفتر سیاسی و انتخابات  

۳۳۴۴۷۷۷۶

بهمن اسکندری

مدیر کل منابع طبیعی استان

۳۳۷۷۷۰۱۰

مسیح اله سلطانی 

مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی 

۳۳۴۴۷۷۷۵

ناصر فغفوری

رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان

۳۳۴۴۹۰۵۰

اسرافیل نیازی 

مدیر کل دفتر فنی  

۳۳۴۷۲۱۲۹

علی محمودی

مدیر کل دفتر امور شهری و شوراها

۳۳۴۷۲۰۱۰

منتظری 

مدیر کل اطلاعات استان

۳۳۴۴۲۱۹۱

علی محمودی 

مدیر کل دفتر امور روستایی  

۳۳۴۷۱۰۱۰

داود کارگرزاده

مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان

۳۳۴۴۷۳۰۹

محمدرضا آبی پور

مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و امور بین الملل  

۳۳۴۷۲۱۲۴

معصومی 

 شهردار زنجان

۳۳۴۲۴۰۷۱

دلیری

مدیر کل امور اداری و مالی    

۳۳۱۴۱۱۱۰

فاطمه کرباسی

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان

۳۳۵۴۸۰۰۵

پریسا فتحعلی بیگلو

مدیریت فناوری اطلاعات و شبکه دولت

۳۳۱۴۳۳۵۳

مرتضی صفری

مدیر کل صدا و سیمای مرکز زنجان

۳۳۷۷۲۵۰۰

مسعود اطاعتی

مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری

 

صفری

مدیر کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان

۳۳۷۷۳۲۸۰

علی باقری

مدیر کل مدیریت بحران 

۳۳۱۴۲۰۵۰

احد یاغموری 

مدیر کل هواشناسی استان   

۳۳۷۷۲۷۵۶

ولی اله ایمانی

مدیر کل برنامه ریزی و نوسازی و تحول اداری

۳۳۱۴۳۴۲۱

مهرداد ستاره

مدیر کل پزشکی قانونی استان

۳۳۷۴۱۷۷۲

وجیه اله نوروزی

مدیر کل دفتر امنیتی و انتظامی  

۳۳۴۴۹۰۰۲

بهمن اسکندری

مدیر کل منابع طبیعی استان

۳۳۷۷۷۰۱۰

ماهرخ بلوری

مشاور استاندار و مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده 

۳۳۴۵۰۲۴۵

ناصر فغفوری

رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان

۳۳۴۴۹۰۵۰

صفری

مدیرکل دفتر بازرسی ، مدیریت عملکرد و امور حقوقی 

۳۳۱۴۱۱۶۶

 

مصطفی حمیدی

مدیر کل پدافند غیرعامل 

۳۳۴۶۰۰۰۴

منتظری 

مدیر کل اطلاعات استان

۳۳۴۴۲۱۹۱

امیر مشفق

 مدیر کل اداره کل حراست 

۳۳۱۴۲۱۳۲

داود کارگرزاده

مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان

۳۳۴۴۷۳۰۹

حسین خدمتی همپا

مدیر هسته گزینش 

۳۳۱۴۳۹۸۷

معصومی 

 شهردار زنجان

۳۳۴۲۴۰۷۱

     

فاطمه کرباسی

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان

۳۳۵۴۸۰۰۵

 

مرتضی صفری

مدیر کل صدا و سیمای مرکز زنجان

۳۳۷۷۲۵۰۰

 

مدیر کل آموزش و پرورش استان  

۳۳۴۴۲۸۸۸

صفری

مدیر کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان

۳۳۷۷۳۲۸۰

حمید پور

مدیر کل پست استان  

۳۳۴۷۰۰۲۵

احد یاغموری 

مدیر کل هواشناسی استان   

۳۳۷۷۲۷۵۶

محمد محمدی قیداری

سرپرست اداره کل بهزیستی استان

۳۳۵۵۳۸۰۰

مهرداد ستاره

مدیر کل پزشکی قانونی استان

۳۳۷۴۱۷۷۲

احمد حاجی زاده

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان

۳۳۳۳۵۲۳۲

بهمن اسکندری

مدیر کل منابع طبیعی استان

۳۳۷۷۷۰۱۰

رضوی

مدیر کل امور مالیاتی استان

۳۳۷۷۹۰۰۴

ناصر فغفوری

رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان

۳۳۴۴۹۰۵۰

جنتی

مدیرکل اداره کل  اوقاف و امور خیریه استان

۳۳۳۲۲۰۳۰

بهرام ولی زاده

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان

۳۳۷۷۱۸۰۰

ناصر جعفری

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان

۳۳۵۴۱۰۰۷

مسعود علیاری 

مدیر کل تامین اجتماعی استان

۳۳۷۷۳۹۰۴

ابراهیم خانی

مدیر کل بیمه سلامت استان

۳۳۴۴۹۲۲۱

حجه الاسلام و المسلمین صفیاری

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان  

۳۳۴۱۳۳۶۸

کلیم اله وثوقی

مدیر کل راه و شهرسازی استان

۳۳۷۷۵۴۷۵

یوسفی

مدیر کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان 

۳۳۴۵۴۹۶۹

علی خدائی

مدیر کل راه اهن شمالغرب _ زنجان

۳۳۳۲۲۵۷۵

خلیلی چچکی

مدیر کل ورزش و امور جوانان استان

۳۳۴۴۸۱۰۰

علاالدین کریمی

مدیر کل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان

۳۳۷۷۸۸۰۵

شفیعی

مدیر کل ثبت احوال استان

۳۳۴۶۷۶۷۱

محمد علی شعبانی

مدیر کل بازرسی استان 

۳۳۴۶۷۰۰۱

یحیی رحمتی

مدیرکل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی استان  

۳۳۷۸۵۰۵۵

علی مهدیخانی 

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان

 

حسین جعفری

مدیر کل جهاد کشاورزی استان  

۳۳۴۵۰۵۱۰

دستنشان

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان 

۳۳۴۶۲۳۶۱

علی کاظمی

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان 

۳۳۴۱۲۹۲۳

محمدرضاانصاری

سرپرست آموزش فنی و حرفه ای استان 

۳۳۷۷۱۸۰۲

وحید  فرخی

مدیر کل اداره  ارتباطات و فناوری اطلاعات استان 

۳۳۷۷۹۹۱۰

نیک بخش

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان

۳۳۴۷۱۶۱۳

محمد نقی صالحی

مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان 

۳۳۴۶۱۱۱۸

محمد رشید کرمی

مدیر کل دامپزشکی استان

۳۳۷۷۰۸۷۲

سیامک اسدی 

مدیر کل انتقال خون استان 

۳۳۴۵۴۲۰۰

بازگشا

مدیر کل دیوان محاسبات استان

۳۳۴۶۲۱۴۵

ابوالفضل عباسچیان

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان  

۳۳۷۷۹۰۰۱

     

طهماسبی

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

 

نام و نام خانوادگی

مدیران استان

شماره دفتر

نام و نام خانوادگی

روسای دانشگاهها

شماره دفتر

جعفر گلمحمدی

رئیس کل دادگستری استان

۳۳۴۵۵۰۰۰

علی محمدی

رئیس دانشگاه پیام نور استان 

۳۳۴۷۲۴۲۲

حجت الاسلام مظفری

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زنجان

۳۳۴۴۰۰۴۴

خلیل جمشیدی

رئیس دانشگاه زنجان 

۲۲۸۳۰۸۱

منوچهر کریمی پور

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح زنجان 

۳۳۵۴۲۱۰۴

 

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان 

۳۳۴۲۱۲۹۱

سردار سرتیپ دوم پاسدار جهانبخش کرمی 

فرمانده سپاه انصار المهدی استان 

۳۳۵۳۲۶۰۰

دکتر قزلباش

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان 

۳۳۴۲۴۷۷۱

حجه الاسلام و المسلمین معبودی 

مسئول محترم دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه زنجان 

 

بابک کریمی

رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان 

۳۳۴۱۴۹۴۹

سرهنگ مظهری

فرمانده تیپ مستقل ۲۱۶ زرهی زنجان  

۳۳۵۴۸۴۰۱

پیرایش

رئیس دانشگاه جامع علمی – کاربردی زنجان 

۳۳۰۲۸۱۰۷

سرتیپ دوم ستاد علیرضا صالحی

فرمانده انتظامی استان

 

نام و نام خانوادگی

مدیران و روسای بانکها

شماره دفتر

نام و نام خانوادگی

شرکتهای دولتی

شماره دفتر

سید احمد طاهرزاده

ریاست اداره امور شعب بانک ملی استان

۳۳۷۷۰۳۰۰

رضاپور

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان 

۳۳۴۴۹۲۳۵

محمدی دوست

مدیر شعب بانک سپه استان

۳۳۴۲۲۵۱۳

علیرضا جزء قاسمی

مدیر عامل شرکت آبفای استان 

۳۳۷۸۳۲۱۸

حمیدرضا مقدم زهرا

مدیر شعب بانک صادرات استان 

۳۳۳۳۸۰۳۶

امیدی

مدیر عامل سازمان همیاری شهرداریهای استان 

۳۳۴۵۴۷۰۰

صمدی

مدیر شعب بانک کشاورزی استان

۳۳۷۷۰۱۹۹

اله مرادی

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای استان  

۳۳۴۱۲۰۳۶

سلمان داشاد

مدیر شعب بانک مسکن استان

۳۱۲۳۱۵۶

علیزاده

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق زنجان 

۳۳۴۵۱۴۶۱

کمال سهلی

سرپرست شعب بانک صنعت و معدن استان

۳۳۳۲۸۰۷۴

 

مدیر عامل شرکت گاز استان 

۳۳۴۵۵۸۰۱

حمید فاضل نیا

مدیر بانک توسعه صادرات ایران شعبه استان

 

ایزدی

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۱۴ زنجان 

۳۳۴۵۳۷۴۱

بهنام فرجامی نژاد

رییس اداره شعب بانک توسعه تعاون استان   

۳۳۳۶۱۹۰۰

مهانفر

مدیر عامل شرکت آبفار استان 

۳۳۴۶۳۸۲۵

ناصر وفایی

مدیر صندوق مهر امام رضا (ع) استان

۳۳۴۴۵۴۳۴

علی طاهری

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان 

۳۳۳۲۲۷۸۴

شجاعی

مدیر پست بانک استان

 

نیکنام جدیدی

مدیر عامل شرکت سهامی مخابرات استان 

۳۳۴۴۶۱۱۱

 

حمیدنیا

سرپرست شرکت شهرکهای صنعتی استان 

۳۳۷۷۱۲۵۹

محمد کاوندی 

رئیس مجمع امور صنفی استان 

۳۲۳۴۰۴۰

ناصر دین محمدی

مدیر ارشد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در استان 

 

ربیعی

مدیر کل بنیاد نخبگان استان

 

علی عباسی

مدیر دفتر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان 

 

نوری

مدیر تعاون روستایی استان

۳۳۴۴۹۷۰۳

عبدالرضا شهبازی

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در استان

 

مهری

رئیس اداره جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان  

۳۳۴۱۳۶۱۳

محمد قاسمی

مدیر فرودگاه زنجان 

۳۳۳۶۰۳۰۱

 

رئیس دخانیات استان

۳۳۴۵۵۵۱۷

رویا رفیعی

مدیر خبرگزاری جمهوری اسلامی مرکز زنجان 

۳۳۴۴۹۰۲۰

میرهادی موسوی

مدیر صندوق بازنشستگی کشوری نمایندگی استان 

۳۳۵۴۲۵۰۰

محمد کاوندی 

رئیس مجمع امور صنفی استان 

۳۲۳۴۰۴۰

احمد برکابیان زنجانی 

مدیر گمرک استان 

۳۳۷۹۱۳۴۲

محمود صیاد بورانی 

مدیر شیلات استان 

۳۳۷۷۹۷۲۰

محمدحسین حسن بیگلو

مدیر شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه شمالغرب

۳۳۴۶۹۷۵۱

بهرام دارایی

مدیریت بیمه ایران – شعبه زنجان    

۳۳۳۲۳۰۵۸

علی اصغر عباسی

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه زنجان 

۳۳۳۳۸۵۶۴

حسین جمیلی 

رئیس اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن استان  

۳۳۴۶۳۷۷۸

علی  محمدی

مدیر درمان تامین اجتماعی استان  

۳۳۴۲۴۷۱۳

سید سعید حسینی  

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان  

۳۳۵۶۶۲۰۰

فرامرز  بابایی

مدیر حج و زیارت استان    

۳۳۴۴۸۹۱۲

ملائی

رئیس شورای اسلامی استان  

 

مسعود غلامی

مدیر آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان 

۳۳۷۷۰۲۴۲

     

منبع : استانداری زنجان

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا