بانک اطلاعاتی شوراهای استان زنجان

شورای اسلامی شهر زنجان

ردیف

نام و نام خانوادگی

حوزه انتخابیه

سمت

تلفن

۱

اسماعیل دویران

زنجان

رئیس شورا

۰۲۴۳۳۴۲۳۵۲۰

۲

مسعود مرادخانی

زنجان

نایب رئیس

۰۲۴۳۳۴۲۳۵۲۰

۳

سید رحمان احمدی

زنجان

منشی

۰۲۴۳۳۴۲۳۵۲۰

۴

سجاد خدایی

زنجان

عضو

۰۲۴۳۳۴۲۳۵۲۰

۵

امامعلی دادخواه

زنجان

عضو

۰۲۴۳۳۴۲۳۵۲۰

۶

کاظم افشارچی

زنجان

عضو

۰۲۴۳۳۴۲۳۵۲۰

۷

احمد نصیری

 

زنجان

عضو

۰۲۴۳۳۴۲۳۵۲۰

۸

حمیدرضا حمیدی

زنجان

عضو

۰۲۴۳۳۴۲۳۵۲۰

۹

عباس راشاد

زنجان

عضو

۰۲۴۳۳۴۲۳۵۲۰

 

شورای اسلامی شهر صائین قلعه

ردیف

نام و نام خانوادگی

حوزه انتخابیه

سمت

تلفن

۱

سید جلال احمدی

صائین قلعه

رئیس شورا

۰۲۴۳۵۶۲۳۱۰۰

۲

یوسف جعفری

صائین قلعه

نایب رئیس

۰۲۴۳۵۶۲۳۱۰۰

۳

اردشیر نعمتی

صائین قلعه

منشی

۰۲۴۳۵۶۲۳۱۰۰

۴

بهزاد واعظی

صائین قلعه

عضو

۰۲۴۳۵۶۲۳۱۰۰

۵

نقدعلی محبی

صائین قلعه

عضو

۰۲۴۳۵۶۲۳۱۰۰

 

شورای اسلامی شهر هیدج

ردیف

نام و نام خانوادگی

حوزه انتخابیه

سمت

تلفن

۱

قربانعلی نقیلو

هیدج

رئیس شورا

۰۲۴۲۵۷۵۲۲۷۷

۲

صفت اله عسگری

هیدج

نایب رئیس

۰۲۴۲۵۷۵۲۲۷۷

۳

سید قدرت اله کاظمی

هیدج

منشی

۰۲۴۲۵۷۵۲۲۷۷

۴

محمد نقی عسگری

هیدج

عضو

۰۲۴۲۵۷۵۲۲۷۷

۵

عباس عسگری

هیدج

عضو

۰۲۴۲۵۷۵۲۲۷۷

 

شورای اسلامی شهر خرمدره

ردیف

نام و نام خانوادگی

حوزه انتخابیه

سمت

تلفن

۱

علیرضا امینی

خرمدره

رئیس شورا

۰۲۴۳۵۵۲۶۵۵۶

۲

مرتضی صالحی نژاد

خرمدره

نایب رئیس

۰۲۴۳۵۵۲۶۵۵۶

۳

ابوالفضل مرادی

خرمدره

منشی

۰۲۴۳۵۵۲۶۵۵۶

۴

عباسعلی طاهری

خرمدره

عضو

۰۲۴۳۵۵۲۶۵۵۶

۵

عیسی اشرفی

خرمدره

عضو

۰۲۴۳۵۵۲۶۵۵۶

۶

غلامرضا کلانتری

خرمدره

عضو

۰۲۴۳۵۵۲۶۵۵۶

۷

شعبان عباسی

خرمدره

عضو

۰۲۴۳۵۵۲۶۵۵۶

 
 

 

شهرستان ماهنشان

۱

صادق سعادتی

ماهنشان

رئیس شورا

۰۲۴۳۶۲۲۲۹۴۴

۲

فریدون ملکی

ماهنشان

نائب رئیس

۰۲۴۳۶۲۲۲۹۴۴

۳

رحیم سعادتی

ماهنشان

منشی

۰۲۴۳۶۲۲۲۹۴۴

۴

سید جعفر موسوی ماهنشانی

ماهنشان

عضو

۰۲۴۳۶۲۲۲۹۴۴

۵

محسن کریمی

ماهنشان

عضو

۰۲۴۳۶۲۲۲۹۴۴

شورای اسلامی شهر دندی

۶

رحمان برزگر

دندی

رئیس شورا

۰۲۴۳۶۵۲۲۶۵۶

۷

شوزب برزگری

دندی

نائب رئیس

۰۲۴۳۶۵۲۲۶۵۶

۸

حسین فرامرزلو

دندی

منشی

۰۲۴۳۶۵۲۲۶۵۶

۹

حسین دویران

دندی

عضو

۰۲۴۳۶۵۲۲۶۵۶

۱۰

اسماعیل رضائی

دندی

عضو

۰۲۴۳۶۵۲۲۶۵۶

 

 

شهرستان ایجرود

شورای اسلامی شهر زرین آباد

ردیف

نام و نام خانوادگی

حوزه انتخابیه

سمت

تلفن

۱

صابر سهرابی

زرین آباد

رئیس شورا

۰۲۴۳۶۷۲۲۳۰۰

۲

حبیب سهرابی

زرین آباد

نایب رئیس

۰۲۴۳۶۷۲۲۳۰۰

۳

زهرا بهرامی

زرین آباد

منشی

۰۲۴۳۶۷۲۲۳۰۰

۴

مرتضی نظری

زرین آباد

عضو

۰۲۴۳۶۷۲۲۳۰۰

۵

الیاس بهرامی

زرین آباد

عضو

۰۲۴۳۶۷۲۲۳۰۰

 

شورای اسلامی شهر حلب

ردیف

نام و نام خانوادگی

حوزه انتخابیه

سمت

تلفن

۱

محمود ربیعی

حلب

رئیس شورا

۰۲۴۳۶۸۲۳۴۳۱

۲

ناصر جعفری

حلب

نایب رئیس

۰۲۴۳۶۸۲۳۴۳۱

۳

تقی حقی

حلب

منشی

۰۲۴۳۶۸۲۳۴۳۱

۴

رضا جعفری

حلب

عضو

۰۲۴۳۶۸۲۳۴۳۱

۵

محمود عبدالهی حلبی

حلب

عضو

۰۲۴۳۶۸۲۳۴۳۱

 
 

 

شهرستان طارم

شورای اسلامی شهر آب بر

ردیف

نام و نام خانوادگی

حوزه انتخابیه

سمت

تلفن

۱

عابدین احمدی

آب بر

رئیس شورا

۰۲۴۳۲۸۲۲۸۰۳

۲

اسماعیل زمانی

آب بر

نایب رئیس

۰۲۴۳۲۸۲۲۸۰۳

۳

محسن روحانی

آب بر

منشی

۰۲۴۳۲۸۲۲۸۰۳

۴

جلیل جعفری

آب بر

عضو

۰۲۴۳۲۸۲۲۸۰۳

۵

منوچهر شعبانی

آب بر

عضو

۰۲۴۳۲۸۲۲۸۰۳

 

شورای اسلامی شهر چورزق

ردیف

نام و نام خانوادگی

حوزه انتخابیه

سمت

تلفن

۱

رسول محمدی

چورزق

رئیس شورا

۰۲۴۳۲۸۶۳۴۰۰

۲

سجاد عباسی

چورزق

نایب رئیس

۰۲۴۳۲۸۶۳۴۰۰

۳

محمود محمدی

چورزق

منشی

۰۲۴۳۲۸۶۳۴۰۰

۴

غلامرضا قربانی

چورزق

عضو

۰۲۴۳۲۸۶۳۴۰۰

۵

مسیح الله محمدی

چورزق

عضو

۰۲۴۳۲۸۶۳۴۰۰

 
 

 

شهرستان سلطانیه

شورای اسلامی شهر سلطانیه

ردیف

نام و نام خانوادگی

حوزه انتخابیه

سمت

تلفن

۱

حمید مجتهدی

سلطانیه

رئیس شورا

۰۲۴۳۵۸۲۲۹۴۴

۲

رفعت بابائی

سلطانیه

نایب رئیس

۰۲۴۳۵۸۲۲۹۴۴

۳

زلیخا قنبری

سلطانیه

منشی

۰۲۴۳۵۸۲۲۹۴۴

۴

رضا ملایی

سلطانیه

عضو

۰۲۴۳۵۸۲۲۹۴۴

۵

ابوذر هادی

سلطانیه

عضو

۰۲۴۳۵۸۲۲۹۴۴

 
 

 

شهرستان خدابنده

شورای اسلامی شهر قیدار

ردیف

نام و نام خانوادگی

حوزه انتخابیه

سمت

تلفن

۱

محسن بکشلو

قیدار

رئیس شورا

۰۲۴۳۴۲۲۲۲۹۹

۲

مهدی حسین پور

قیدار

نایب رئیس

۰۲۴۳۴۲۲۲۲۹۹

۳

علی حسینی

قیدار

منشی

۰۲۴۳۴۲۲۲۲۹۹

۴

علی حسین مرادی

قیدار

عضو

۰۲۴۳۴۲۲۲۲۹۹

۵

فرهاد مولایی

قیدار

عضو

۰۲۴۳۴۲۲۲۲۹۹

 

 

شورای اسلامی شهر گرماب

ردیف

نام و نام خانوادگی

حوزه انتخابیه

سمت

تلفن

۱

علیرضا زنگی

گرماب

رئیس شورا

۰۲۴۳۴۸۲۲۴۳۹

۲

علی فخاری

گرماب

نایب رئیس

۰۲۴۳۴۸۲۲۴۳۹

۳

حبیب اله راد

گرماب

منشی

۰۲۴۳۴۸۲۲۴۳۹

۴

مجید یوزباشی

گرماب

عضو

۰۲۴۳۴۸۲۲۴۳۹

۵

صالح یوزباشی

گرماب

عضو

۰۲۴۳۴۸۲۲۴۳۹

 

شورای اسلامی شهر زرین رود

ردیف

نام و نام خانوادگی

حوزه انتخابیه

سمت

تلفن

۱

غلامرضا خدابنده لو

زرین رود

رئیس شورا

۰۲۴۳۶۴۲۲۱۶۲

۲

قربانعلی خوئینی

زرین رود

نایب رئیس

۰۲۴۳۶۴۲۲۱۶۲

۳

مهناز بیگدلو

زرین رود

منشی

۰۲۴۳۶۴۲۲۱۶۲

۴

حسین بیگدلی

زرین رود

عضو

۰۲۴۳۶۴۲۲۱۶۲

۵

علی خانی

زرین رود

عضو

۰۲۴۳۶۴۲۲۱۶۲

 

شورای اسلامی شهر سجاس

ردیف

نام و نام خانوادگی

حوزه انتخابیه

سمت

تلفن

۱

ابوالفضل رفیعی

سجاس

رئیس شورا

۰۲۴۳۴۳۳۲۱۳۴

۲

قیاسعلی محمدی

سجاس

نایب رئیس

۰۲۴۳۴۳۳۲۱۳۴

۳

حکمت اله رفیعی

سجاس

منشی

۰۲۴۳۴۳۳۲۱۳۴

۴

علی طاهری

سجاس

عضو

۰۲۴۳۴۳۳۲۱۳۴

۵

محمد عیوضی

سجاس

عضو

۰۲۴۳۴۳۳۲۱۳۴

 

شورای اسلامی شهر سهرورد

ردیف

نام و نام خانوادگی

حوزه انتخابیه

سمت

تلفن

۱

محمدعلی بیگدلی

سهرورد

رئیس شورا

۰۲۴۳۴۳۵۲۲۴۴

۲

موسی عبدی

سهرورد

نایب رئیس

۰۲۴۳۴۳۵۲۲۴۴

۳

احمد محمدی موحد

سهرورد

منشی

۰۲۴۳۴۳۵۲۲۴۴

۴

حجت اله جهانگیری

سهرورد

عضو

۰۲۴۳۴۳۵۲۲۴۴

۵

جلال محمدی

سهرورد

عضو

۰۲۴۳۴۳۵۲۲۴۴

 

شورای اسلامی شهر کرسف

ردیف

نام و نام خانوادگی

حوزه انتخابیه

سمت

تلفن

۱

پرویز بیگدلی

کرسف

رئیس شورا

۰۲۴۳۴۳۵۵۸۷۳

۲

راحله دین محمدی

کرسف

نایب رئیس

۰۲۴۳۴۳۵۵۸۷۳

۳

ابراهیم اژدر اوصانلو

کرسف

منشی

۰۲۴۳۴۳۵۵۸۷۳

۴

علی اوصانلو

کرسف

عضو

۰۲۴۳۴۳۵۵۸۷۳

۵

جواد مرادی

کرسف

عضو

۰۲۴۳۴۳۵۵۸۷۳

 

شورای اسلامی شهر نوربهار

ردیف

نام و نام خانوادگی

حوزه انتخابیه

سمت

تلفن

۱

سید حسین موسوی نسب

نوربهار

رئیس شورا

۰۲۴۳۴۳۶۶۶۵۵

۲

محسن سیفی

نوربهار

نایب رئیس

۰۲۴۳۴۳۶۶۶۵۵

۳

زهرا فرهادی

نوربهار

منشی

۰۲۴۳۴۳۶۶۶۵۵

۴

اسماعیل فرقانی

نوربهار

عضو

۰۲۴۳۴۳۶۶۶۵۵

۵

علی بیگدلی

نوربهار

عضو

۰۲۴۳۴۳۶۶۶۵۵

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا