دفاتر ICT روستایی استان زنجان

ردیف استان شهرستان نام دفتر نام و نام خانوادگی کارگزار شماره تماس
۱ زنجان ابهر ارهان نبی اله نیکدل ۳۵۶۷۳۳۳۳
۲ زنجان ابهر الگزیر سید احمدحسینی ۳۵۶۷۴۲۲۲
۳ زنجان ابهر پیر سقا عارف منصوری ۳۵۸۶۶۳۳۳
۴ زنجان ابهر توده بین لیلا لشگری نژاد ۳۵۶۷۸۰۰۰
۵ زنجان ابهر جداقیه اکرم قنبری بوئینی ۵۸۵۴۷۰۷۷
۶ زنجان ابهر چرگر حسن مقدم ۵۸۵۴۸۸۲۴
۷ زنجان ابهر چشین همت عزیزی ۳۵۶۷۶۲۰۰
۸ زنجان ابهر چنگ الماس ماهتاج نوری ۵۸۵۴۲۰۷۳
۹ زنجان ابهر درسجین سهیلا عزیزخانی ۵۸۵۳۵۱۴۰
۱۰ زنجان ابهر دولت آباد الناز الهیاری ۳۵۸۶۷۲۰۰
۱۱ زنجان ابهر شریف آباد فرشته سبزعلی جماعت ۵۸۵۳۹۷۱۲
۱۲ زنجان ابهر عباس آباد سکینه مرادی ۳۵۸۸۲۲۲۲
۱۳ زنجان ابهر عمیدآباد عمران سلطانی عمیدآبادی ۳۵۳۶۷۳۳۳
۱۴ زنجان ابهر فنوش آباد مهری قبله وردی ۵۸۵۳۴۱۱۱
۱۵ زنجان ابهر قروه آمنه صالحی ۵۸۵۳۲۸۴۶-۶۷۹
۱۶ زنجان ابهر قمچ آباد محمد تقی پیکانی ۳۵۸۶۵۳۳۳
۱۷ زنجان ابهر کبودچشمه صغری رجبی کبودچشمه ۳۵۲۸۱۲۰۱
۱۸ زنجان ابهر کینه ورس عبدالحسین زمانی ۵۸۵۳۲۸۴۳
۱۹ زنجان ابهر مرشون زهرا محمودی ۵۸۵۴۷۴۲۶
۲۰ زنجان ابهر میموندره معصومه نوری میموندره ۳۵۶۷۲۰۰۰
۲۱ زنجان ابهر نورین سید حسن حسینی طباطبائی ۳۵۲۴۶۱۲۳
۲۲ زنجان سلطانیه بوئین فریبا طاهری ۳۵۳۶۲۸۱۰-۲۶۰۰
۲۳ زنجان سلطانیه حسین آباد محمدعلی قاسمی ویری ۳۵۸۷۳۳۳۳
۲۴ زنجان سلطانیه خرمدرق سمیرا سلیمانی ۳۵۳۶۴۲۰۰
۲۵ زنجان سلطانیه خیرآباد صفدرحیدری ۵۸۵۳۲۸۴۵
۲۶ زنجان سلطانیه سرخه دیزج فریده عاشری ۳۵۶۷۷۳۳۳
۲۷ زنجان سلطانیه سنبل آباد معصومه حسینی ۳۵۳۸۴۲۰۲
۲۸ زنجان سلطانیه شکورآباد مجتبی قربانی ۳۵۸۵۲۰۰۰
۲۹ زنجان سلطانیه قره بلاغ مجید خادم ۵۸۵۴۲۹۲۲
۳۰ زنجان سلطانیه کاکاآباد خدیجه محمدی ۳۵۳۸۵۳۳۳
۳۱ زنجان سلطانیه گوزلدره حسن بابائی ۳۵۲۸۶۳۳۳
۳۲ زنجان سلطانیه والایش زلیخافتحی ۵۸۵۴۸۸۲۰
۳۳ زنجان سلطانیه ویر رضا امیدی ۳۵۸۶۲۰۰۱
۳۴ زنجان سلطانیه ویک پریسا رحیمی ویکی ۵۸۵۴۹۱۵۰
۳۵ زنجان سلطانیه یوسف آباد صادق اسدی ۳۵۸۵۳۲۴۴
۳۶ زنجان خدابنده آبی سفلی علی محمدی ۳۴۵۶۳۳۳۳
۳۷ زنجان خدابنده آهارمشگین محمد سعادتی ۵۸۵۶۰۱۰۶
۳۸ زنجان خدابنده آقبلاغ سفلی محمد مقدم زرزری ۵۸۵۸۸۲۱۸
۳۹ زنجان خدابنده آقجه گنبد جلیل قنبری ۵۸۵۸۱۲۶۱
۴۰ زنجان خدابنده آقچه قیا اسماعیل جعفری ۳۴۳۲۶۳۳۳
۴۱ زنجان خدابنده ارقین بلاغ مهدی باهر ۵۸۵۸۵۴۹۲
۴۲ زنجان خدابنده اولی بیک غیرفعال
۴۳ زنجان خدابنده آقاجری سعید مقدم ۳۴۳۳۳۷۰۱
۴۴ زنجان خدابنده اینچه سیف اله مرادی ۳۴۵۶۴۲۰۰
۴۵ زنجان خدابنده بزین حسین کرد ۳۴۶۲۴۳۳۳
۴۶ زنجان خدابنده بلگه شیر کرمعلی کاظم زاد ۳۴۳۲۵۳۳۳
۴۷ زنجان خدابنده بولاماجی مجتبی مظفری ۳۴۳۳۴۳۳۳
۴۸ زنجان خدابنده بیجقین صادق قاسمی ۳۴۳۲۹۳۳۳
۴۹ زنجان خدابنده پابند فرهاد جمالی پابند ۵۸۵۸۷۳۳۰
۵۰ زنجان خدابنده پیرمرزبان اعظم بیگدلی ۵۸۵۹۴۰۹۵
۵۱ زنجان خدابنده توپقره بیرامعلی سلیمی ۳۴۳۲۷۳۳۳
۵۲ زنجان خدابنده توزلو حسین محمدی ۳۴۶۲۶۳۳۳
۵۳ زنجان خدابنده جرین جعفرخدابنده لو ۳۴۳۶۸۳۳۳
۵۴ زنجان خدابنده چنگور مهدی اصانلو ۵۸۵۸۷۵۴۱
۵۵ زنجان خدابنده خالق آباد سمیه غفاری ۵۸۵۸۷۶۰۱
۵۶ زنجان خدابنده چوزک حمید رضاپرچگانی ۳۴۳۳۵۳۳۳
۵۷ زنجان خدابنده حسام اباد حجت اله میرزایی ۳۴۸۲۶۳۳۳
۵۸ زنجان خدابنده حسین آباد لطیف حسینی ۵۸۵۶۲۲۴۲
۵۹ زنجان خدابنده حصار محمد کلانتری ۳۴۳۵۴۳۳۳
۶۰ زنجان خدابنده حی روح اله زنگنه ۳۴۶۲۵۳۳۳
۶۱ زنجان خدابنده خنداب عیسی گنج خانی ۳۴۳۳۹۳۳۳
۶۲ زنجان خدابنده خوش داود اسکندری ۳۴۳۳۳۵۶۵
۶۳ زنجان خدابنده چنگوری احمد بیستونی ۵۸۵۸۷۵۴۰
۶۴ زنجان خدابنده دلایر سفلی غیر فعال ۰
۶۵ زنجان خدابنده دوتپه باب اله ولی ۳۴۳۲۲۳۳۳
۶۶ زنجان خدابنده دهجلال زهرا نجفی ۵۸۵۸۹۳۳۷
۶۷ زنجان خدابنده دهشیر یونسعلی گل مکانی ۵۸۵۹۲۴۵۴
۶۸ زنجان خدابنده زاغج کامران خدابنده لو ۵۸۵۸۵۸۵۳
۶۹ زنجان خدابنده زرند مجتبی نصیری ۵۸۵۸۸۲۲۶
۷۰ زنجان خدابنده زرین گل فریدون اورمیه ۳۴۳۶۴۲۰۰
۷۱ زنجان خدابنده زواجر پرویز قاسمی ۳۴۲۱۹۰۰۶
۷۲ زنجان خدابنده شهید آباد بهمن بیگدلی ۰
۷۳ زنجان خدابنده شهید چمنی غیر فعال ۰
۷۴ زنجان خدابنده عینجک اسلامعلی لک لو ۵۸۵۹۲۴۶۱
۷۵ زنجان خدابنده غلام ویس علی محمدی ۳۴۶۲۹۳۳۳
۷۶ زنجان خدابنده قرا محمد عنایت اله عزیزی ۵۸۵۶۷۰۰۷
۷۷ زنجان خدابنده قره ولی عیسی نعیمی ۵۸۵۸۰۰۵۳
۷۸ زنجان خدابنده قزل بلاغ محمد رحیم رحیمی ۵۸۵۸۵۴۹۰
۷۹ زنجان خدابنده قشقجه اسحقعلی بیگدلیان ۵۸۵۸۵۸۵۴
۸۰ زنجان خدابنده قلعه جوق غیر فعال ۰
۸۱ زنجان خدابنده قوئی اسلام مرادی فلاح ۳۴۸۲۴۲۰۰
۸۲ زنجان خدابنده قینرجه زینب باقری ۳۴۵۶۵۲۰۰
۸۳ زنجان خدابنده کرسف محمدعلی صبوری ۳۴۳۵۵۳۳۳
۸۴ زنجان خدابنده کهلا غلامرضا یعقوبی ۳۴۶۲۸۳۳۳
۸۵ زنجان خدابنده گل تپه جعفر اودر ۳۴۸۲۵۳۳۳
۸۶ زنجان خدابنده گوگجه ییلاق معصومه خسروی ۵۸۵۹۲۴۵۹
۸۷ زنجان خدابنده گوگرچینک سید طالب حسینی ۵۸۵۸۱۲۶۲
۸۸ زنجان خدابنده گوندره محمد حاجیلو ۳۴۵۷۳۳۳۳
۸۹ زنجان خدابنده لاچوان یداله کاظمی ۳۴۵۷۸۳۳۳
۹۰ زنجان خدابنده مجید آباد ابرهیم اژدربیگدلی ۳۴۳۳۷۳۳۳
۹۱ زنجان خدابنده محمد خلج محسن نوری قیداری ۳۴۶۲۷۳۳۳
۹۲ زنجان خدابنده محمود آباد رحیمعلی مرادی ۳۴۳۶۲۳۳۳
۹۳ زنجان خدابنده مزید آباد محمد مصائبی ۳۴۳۳۸۳۳۳
۹۴ زنجان خدابنده نظرقلی قربان منصوری ۳۴۵۷۴۲۰۰
۹۵ زنجان خدابنده نعلبندان حسینعلی بیگدلی ۳۴۳۲۸۳۳۳
۹۶ زنجان خدابنده نورآباد سعداله بابالو ۳۴۳۶۶۳۳۳
۹۷ زنجان خدابنده ینگجه اسلامعلی ایمانی ۵۸۵۷۶۰۰۰
۹۸ زنجان خرمدره اردجین حسینعلی چنگوری ۳۵۵۸۸۲۲۲
۹۹ زنجان خرمدره الوند عذرا محمدی ۵۸۵۳۷۳۴۵
۱۰۰ زنجان خرمدره رحمت آباد فاطمه گنج خانلو ۳۵۳۸۳۲۰۲
۱۰۱ زنجان خرمدره سوکهریز محمد علی سلامتی ۳۵۵۸۶۲۲۲
۱۰۲ زنجان خرمدره شویر حسن فیروزی ۳۵۵۸۳۳۳۳
۱۰۳ زنجان خرمدره فلج لیلا خدایی ۵۸۵۴۰۱۹۵
۱۰۴ زنجان خرمدره قلعه حسینیه انیسه انصاری ۳۵۵۸۴۳۱۲
۱۰۵ زنجان خرمدره نصیر آباد  سید موسی فتاحی ۳۵۵۸۷۲۲۲
۱۰۶ زنجان زنجان آزاد سفلی منوچهر قاسمی ۳۲۳۶۷۲۰۲
۱۰۷ زنجان زنجان آقکند ایوب محمدی ۵۸۵۰۵۷۷۳
۱۰۸ زنجان زنجان  اقبلاغ  ز محمود بیات ۳۲۴۶۸۲۰۰
۱۰۹ زنجان زنجان ارمغانخانه غیر فعال ۳۲۲۴۲۳۳۲
۱۱۰ زنجان زنجان اژدهاتو علی قهرمانی ۳۲۲۸۲۲۲۲
۱۱۱ زنجان زنجان اسفجین عیسی حسنی مطلق ۵۸۵۰۲۵۵۲
۱۱۲ زنجان زنجان امین آباد ناهید امدادی ۳۲۶۲۶۲۰۲
۱۱۳ زنجان زنجان اندآباد علیا مهدی حیدری ۵۸۵۰۲۸۲۸
۱۱۴ زنجان زنجان باروت آغاجی سکینه صحبت لو ۵۸۵۰۵۷۷۹
۱۱۵ زنجان زنجان بزوشا ثریا جواهری ۵۸۵۰۵۲۹۱
۱۱۶ زنجان زنجان بناب  جعفر پرویزی ۳۲۴۶۲۰۰۲
۱۱۷ زنجان زنجان بوغداکندی حلیمه رضایی ۳۲۳۴۷۲۰۲
۱۱۸ زنجان زنجان بهرام بیک مقبوله تیموری ۳۲۳۶۷۲۰۲
۱۱۹ زنجان زنجان تلخاب زنجانرود غیرفعال ۰
۱۲۰ زنجان زنجان تلخاب دندی سید اصغر اسماعیلی ۵۸۵۲۲۳۳۲
۱۲۱ زنجان زنجان تهم مسیب پناهی ۳۲۲۴۶۲۰۲
۱۲۲ زنجان زنجان چایرلو محمود داداشی ۵۸۵۱۱۵۰۴
۱۲۳ زنجان زنجان چپ چپ ناصر ابراهیمی ۵۸۵۱۵۸۹۶
۱۲۴ زنجان زنجان چورزق حسن خدرلو ۳۲۳۷۳۲۰۲
۱۲۵ زنجان زنجان چیر زهرا شیروانی ۳۲۲۸۶۲۲۲
۱۲۶ زنجان زنجان حاج سیران بهرام صمدی ۵۸۵۱۱۹۰۶
۱۲۷ زنجان زنجان حصار   سید حسین حسینی ۳۲۶۳۵۲۰۲
۱۲۸ زنجان زنجان خاتون کندی ناهید عباسی ۵۸۵۰۱۶۶۶
۱۲۹ زنجان زنجان دهشیر علیا فاطمه انصاری ۵۸۵۰۲۶۲۶
۱۳۰ زنجان زنجان دواسب نرگس عباسی ۳۲۴۸۴۵۴۲
۱۳۱ زنجان زنجان دیزج آباد  غیر فعال ۰
۱۳۲ زنجان زنجان دیزج با لا حسین اسکندری ۳۲۳۸۴۰۰۶
۱۳۳ زنجان زنجان دولاناب سعیده آدینه لو ۵۸۵۰۸۷۰۷
۱۳۴ زنجان زنجان رازبین لیلا مولوی ۳۲۲۸۲۲۲۲
۱۳۵ زنجان زنجان رامین غیر فعال ۵۸۵۰۲۵۵۲
۱۳۶ زنجان زنجان رجعین عبداله شاهمرادی ۵۸۵۰۳۲۰۲
۱۳۷ زنجان زنجان رضا آباد حسین مرادی ۵۸۵۱۵۸۷۷
۱۳۸ زنجان زنجان سارمساقلو فاطمه رمضانلو ۵۸۵۰۲۸۲۹
۱۳۹ زنجان زنجان سلطان آباد کاوه اکبری ۳۲۶۲۹۲۰۲
۱۴۰ زنجان زنجان سهرین ابوالفضل نجفی شماره تلفن دفت
۱۴۱ زنجان زنجان قره آغاج ریحانه بیات رستمی ۳۲۲۴۳۲۰۲
۱۴۲ زنجان زنجان قره آقاج  سفلی جلیل باقری ۵۸۵۰۵۵۰۰
۱۴۳ زنجان زنجان قره بوطه مهدی حیدری ۵۸۵۱۵۰۹۲
۱۴۴ زنجان زنجان قره گوزلو غیر فعال ۳۲۶۳۲۲۰۲
۱۴۵ زنجان زنجان قشلاق اباذر محمدی ۵۸۵۰۸۸۹۵
۱۴۶ زنجان زنجان قلتوق محمود حسنی ۳۲۳۴۲۰۰۲
۱۴۷ زنجان زنجان کاوند سمیه حکیمی ۳۲۳۴۳۲۰۲
۱۴۸ زنجان زنجان کزبر حوریه ملایی ۵۸۵۰۲۸۸۸
۱۴۹ زنجان زنجان کناوند غیرفعال ۰
۱۵۰ زنجان زنجان گل بلاغی آمنه سلیمی ۵۸۵۲۲۳۹۰
۱۵۱ زنجان زنجان گل تپه علی محمدی ۳۲۳۴۶۲۰۲
۱۵۲ زنجان زنجان گمش آباد سمیرا حیدری ۵۸۵۰۸۸۶۶
۱۵۳ زنجان زنجان گوگجه قیا راحله عباسی ۳۲۳۴۵۰۰۲
۱۵۴ زنجان زنجان مشکین حسین محمدی ۳۲۲۴۵۲۰۲
۱۵۵ زنجان زنجان مشمپا علی محمدی ۳۲۶۳۷۲۰۲
۱۵۶ زنجان زنجان مهرآباد مهدی احمدی ۳۲۶۳۴۲۰۲
۱۵۷ زنجان زنجان میرجان سعید صیدی ۵۸۵۰۳۳۴۱
۱۵۸ زنجان زنجان نصیرآباد علی اکبر بابایی ۵۸۵۱۵۴۷۱
۱۵۹ زنجان زنجان نیک پی غیر فعال ۳۲۶۲۳۲۰۲
۱۶۰ زنجان زنجان نیماور عدیله علیجانی ۳۳۷۹۸۱۸۸
۱۶۱ زنجان زنجان والارود زینب علیاری ۳۲۲۸۵۲۰۲
۱۶۲ زنجان زنجان همایون مجید ندرلو ۳۲۴۸۳۰۰۲
۱۶۳ زنجان زنجان یامچی محمدقاسمی ۳۲۶۲۴۲۰۲
۱۶۴ زنجان زنجان ینگجه ولی اله بیگ محمدی ۳۲۶۲۵۲۰۲
۱۶۵ زنجان ماهنشان ابراهیم آباد معصومه عسگری ۵۸۴۱۷۳۲۱
۱۶۶ زنجان ماهنشان اغلبیک فاطمه نیتی ۵۸۴۱۷۷۲۷
۱۶۷ زنجان ماهنشان انگوران فریبا یاری انگورانی ۳۶۵۲۵۳۳۳
۱۶۸ زنجان ماهنشان ایالو زهرا دنیایی ۵۸۴۲۵۳۶۲
۱۶۹ زنجان ماهنشان ایلی بلاغ لیلا صفری بلاغی ۵۸۴۲۷۲۱۲
۱۷۰ زنجان ماهنشان آقکند مجتبی رحمانی ۵۸۴۲۹۷۸۰
۱۷۱ زنجان ماهنشان آلمالو فاطمه ساریجلو ۵۸۴۲۹۸۹۱
۱۷۲ زنجان ماهنشان پری سیفعلی محمدی ۳۶۲۳۲۲۰۰
۱۷۳ زنجان ماهنشان حلب اقدس مرادی ۵۸۴۲۵۱۰۷
۱۷۴ زنجان ماهنشان خیراباد رضا محمدی ۳۶۲۳۳۰۰۰
۱۷۵ زنجان ماهنشان دوزکند رحیمه تیموری نیا ۵۸۴۲۳۴۳۶
۱۷۶ زنجان ماهنشان سهند علیا سعید جارچی ۵۸۴۲۹۲۰۵
۱۷۷ زنجان ماهنشان سونتو لیلا  محمدی مغانی ۵۸۴۲۵۳۶۱
۱۷۸ زنجان ماهنشان علم کندی حسن مرادی ۵۸۴۱۵۹۰۲
۱۷۹ زنجان ماهنشان قره داش غیر فعال ۰
۱۸۰ زنجان ماهنشان چتز اعظم نیتی ۰
۱۸۱ زنجان ماهنشان قره گل فائزه شفیعی ۵۸۴۲۷۴۰۵
۱۸۲ زنجان ماهنشان قره ناس غیرفعال ۰
۱۸۳ زنجان ماهنشان قلعه جوق خدیجه آقاخانی ۵۸۴۲۵۸۹۵
۱۸۴ زنجان ماهنشان قواق غیرفعال ۰
۱۸۵ زنجان ماهنشان مغانلو  علی صمدی ۵۸۴۱۵۲۰۰
۱۸۶ زنجان ماهنشان میانج عزیز عزیزی ۵۸۴۲۵۲۰۸
۱۸۷ زنجان ماهنشان بهستان غیرفعال ۰
۱۸۸ زنجان طارم ارشت حسین حیدری ۳۲۸۶۶۳۳۳
۱۸۹ زنجان طارم آستاکل مقتدا محمدی ۳۲۸۸۲۲۲۲
۱۹۰ زنجان طارم الزین غیرفعال ۰
۱۹۱ زنجان طارم انذر زیاد محمدی ۳۲۸۶۷۳۳۳
۱۹۲ زنجان طارم ایچ علی کرمی ۳۲۸۶۴۵۰۰
۱۹۳ زنجان طارم تسکین اقدس حسنی ۳۲۸۳۶۳۳۳
۱۹۴ زنجان طارم تشویر حسین نجفی ۳۲۸۴۶۱۳۳
۱۹۵ زنجان طارم جزلا نادعلی حسنلو ۵۸۵۵۶۰۰۵
۱۹۶ زنجان طارم جزلاندشت غیرفعال ۰
۱۹۷ زنجان طارم جیا مهدی داودی ۳۲۸۶۴۲۰۰
۱۹۸ زنجان طارم درام رقیه ابراهیمی ۳۲۲۸۸۳۳۳
۱۹۹ زنجان طارم دستجرده عباس محمدی ۳۲۸۳۳۳۳۳
۲۰۰ زنجان طارم ده بهار علی نصیری ۰
۲۰۱ زنجان طارم رزه بند حسینعلی رضالو ۳۲۸۳۵۳۳۳
۲۰۲ زنجان طارم سانسیز جمشید جمشیدی ۳۲۸۳۹۳۳۳
۲۰۳ زنجان طارم سرخه دیزج شهلا تقی لو ۵۸۵۵۶۰۱۱
۲۰۴ زنجان طارم سرخه میشه صالح مهری ۵۸۵۵۶۰۰۶
۲۰۵ زنجان طارم شیت سیامک محمدی ۳۲۸۶۸۳۳۳
۲۰۶ زنجان طارم قشلاق پاورود معصومه نجفی ۵۸۵۵۶۰۰۳
۲۰۷ زنجان طارم کلوئیم محمدرضا احمدی ۵۸۵۵۶۰۰۱
۲۰۸ زنجان طارم گوهر لیلا محمدی ۳۲۸۶۵۳۳۳
۲۰۹ زنجان طارم گیلانکشه محسن کشاورز ۳۲۸۴۵۳۳۳
۲۱۰ زنجان طارم مامالان رقیه نجفی ۳۲۸۴۸۰۰۰
۲۱۱ زنجان طارم ولیدر کلام الله حاجی لو ۵۸۵۵۶۰۱۰
۲۱۲ زنجان طارم ولیس ابوطالب کرمی ۵۸۵۵۶۰۰۲
۲۱۳ زنجان طارم ونیسر شاپور رضا مرادی ۳۲۷۳۲۳۳۳
۲۱۴ زنجان طارم هزاررودعلیا علی بهرامی ۳۲۸۸۵۳۳۳
۲۱۵ زنجان ایجرود احمد کندی حسین حسنی ۳۶۸۴۲۰۰۲
۲۱۶ زنجان ایجرود اغلبیک سفلی محمد محمدی ۳۳۳۳۳۱۴۰
۲۱۷ زنجان ایجرود اوچ تپه اعظم توکلیان ۵۸۵۰۱۶۶۱
۲۱۸ زنجان ایجرود ایچ لیلا   حاتمی ۵۸۴۰۲۷۹۵
۲۱۹ زنجان ایجرود اینچه رهبری قربانعلی قربانی ۳۶۸۴۶۲۰۱
۲۲۰ زنجان ایجرود آلاچمن فیض اله رفیعی ۵۸۴۰۲۶۶۲
۲۲۱ زنجان ایجرود باریکاب فریدون کردلو ۵۸۴۱۱۵۷۲
۲۲۲ زنجان ایجرود بیدگینه حمید معصومی ۵۸۴۰۲۶۶۳
۲۲۳ زنجان ایجرود تله گرد صغری نبی لو ۵۸۴۰۲۶۶۶
۲۲۴ زنجان ایجرود جوقین سید علی موسوی ۳۶۸۴۸۲۰۲
۲۲۵ زنجان ایجرود چسب فاطمه مرادی ۳۶۸۲۷۲۰۲
۲۲۶ زنجان ایجرود حلب سید ابراهیم حسینی ۳۶۸۲۳۴۹۸
۲۲۷ زنجان ایجرود سعید آباد غیر فعال ۰
۲۲۸ زنجان ایجرود شهرک ذکر اله محمدی ۳۶۹۲۸۲۰۲
۲۲۹ زنجان ایجرود شیوه محمد محمودی ۳۶۸۴۵۲۰۲
۲۳۰ زنجان ایجرود قارختلو سمیرا اسماعیلی ۵۸۴۱۳۰۱۸
۲۳۱ زنجان ایجرود قلقاتی فاطمه رخ ۵۸۴۱۰۴۰۴
۲۳۲ زنجان ایجرود قمچقای مرضیه عسگری ۵۴۴۰۲۷۹۹
۲۳۳ زنجان ایجرود کوسه لر زهرا نوروزی ۵۸۵۱۲۷۵۵
۲۳۴ زنجان ایجرود گلابر سفلی علی امینی ۳۶۸۴۳۳۳۳
۲۳۵ زنجان ایجرود ملاپیری رجبعلی داودی ۳۶۹۲۴۲۰۲
۲۳۶ زنجان ایجرود چاپوق عباس محرمی ۵۸۴۰۹۱۸۷
۲۳۷ زنجان ایجرود نکتو علی بیانلو ۳۶۸۲۸۲۰۲
۲۳۸ زنجان ایجرود هلیل آباد محسن جوادی ۵۸۴۰۲۶۶۴
۲۳۹ زنجان ایجرود ینگی کندسید لر سمیه ملکی ۳۶۸۴۱۲۰۲
۲۴۰ زنجان ایجرود ینگی کندجامع السرا جلال احمدی ۳۶۸۲۴۲۰۲
۲۴۱ زنجان ایجرود قوزان زیبا جهانگیری ۵۸۴۰۴۱۵۴
۲۴۲ زنجان ایجرود چتز غیر فعال ۰

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا