کاندیداهای انتخابات مجلس در استان زنجان + آدرس شعب اخذ رای زنجان

لیست اسامی کاندیداهاهی دوره یازدهم انتخابات مجلس شورای اسلامی در چهار حوزه انتخابیه استان اعلام شد. اسامی نامزدهای حوزه‌های انتخابیه استان زنجان به شرح ذیل است:

حوزه انتخابی زنجان و طارم

۱. آقای  خلیل اله  آل امین فرزند محمد جواد  مشهور به سائلی کد نامزد ۱۲۴

۲. آقای  محمدجلیل  آل امین فرزند محمد جواد  کد نامزد ۱۲۵

۳. خانم  لیدا  ابراهیمی زهروی فرزند عیسی  کد نامزد ۱۲۷

۴.  آقای  مصطفی  آبین فرزند رمضانعلی  کد نامزد ۱۲۸

۵.  آقای  بهرام  ادیبی فرزند هوشنگ  کد نامزد ۱۴۱

۶.  آقای  علی  آریامنش فرزند قدرت اله  کد نامزد ۱۴۲

۷.  آقای  اسحق  اسماعیلی فرزند علی اصغر  کد نامزد ۱۴۶

۸.  خانم  منیر  اسمعیلی فرزند محمد  مشهور به اسماعیلی کد نامزد ۱۴۷

۹.  آقای  ناصر  اشرفی فرزند مرحمت اله  کد نامزد ۱۴۸

۱۰.  آقای  محمدحسن  افتخاری پور فرزند حسینعلی  کد نامزد ۱۵۱

۱۱.  آقای  مصطفی  افکاری ایده لو فرزند اکبر  کد نامزد ۱۵۴

۱۲.  آقای  بهزاد  آهنگری فرزند بهروز  کد نامزد ۱۵۸

۱۳.  آقای  اعتماد  باقری فرزند قارداش علی  کد نامزد ۱۵۹

۱۴.  خانم  مریم  باقری فرزند امامعلی  کد نامزد ۱۶۲

۱۵.  آقای  مهدی  باقری فرزند رحمن  کد نامزد ۱۶۴

۱۶.  آقای  بهرام  بیات فرزند علی اصغر  مشهور به حاج علی کد نامزد ۱۷۱

۱۷.  آقای  جواد  بیات فرزند خلیل  کد نامزد ۱۷۲

۱۸.  خانم  رفعت  بیات فرزند عباس  کد نامزد ۱۷۴

۱۹.  آقای  احمد  بیگدلی فرزند قربانعلی  کد نامزد ۱۷۵

۲۰.  آقای  بهرام  جعفری فرزند صیاد  کد نامزد ۱۷۹

۲۱.  آقای  نعمت اله  جعفری فرزند قدرت اله  کد نامزد ۱۸۲

۲۲.  آقای  اصغر  حاتمی فرزند نعمت اله  کد نامزد ۱۸۵

۲۳.  آقای  فتح اله  حاتمی فرزند علی  مشهور به عباس کد نامزد ۱۸۶

۲۴. آقای  داود  حاجی ناصری فرزند غلامحسین  کد نامزد ۱۸۷

۲۵. آقای  رضا  حسنی فرزند ابوالفضل  کد نامزد ۱۹۱

۲۶. آقای  روح اله  حسنی فرزند اسماعیل  کد نامزد ۱۹۲

۲۷. خانم  معصومه  حسنی فرزند اکبر  کد نامزد ۱۹۵

۲۸. خانم  سهیلا  حیدری فرزند فیض علی  کد نامزد ۱۹۸

۲۹. آقای  مهدی  خاتمی فرزند قهرمان  کد نامزد ۲۱۲

۳۰. آقای  حامد  خانمحمدی فرزند علی  کد نامزد ۲۱۴

۳۱. آقای  سیدعبداله  رادمنش فرزند سید علی اکبر  کد نامزد ۲۱۸

۳۲. آقای  امیر  رحیمی فرزند عباس  کد نامزد ۲۴۶

۳۳. آقای  احمد  سلامت فرزند ابوطالب  کد نامزد ۲۵۱

۳۴. آقای  مهدی  سلطان محمدی فرزند محرمعلی  کد نامزد ۲۵۴

۳۵. آقای  محمد  شامی تنها فرزند مجید  کد نامزد ۲۵۸

۳۶. آقای  مجید  شعبانی فرزند هاشم  کد نامزد ۲۵۹

۳۷. آقای  علیرضا  شیرزاده فرزند سلیمان  کد نامزد ۲۶۲

۳۸. آقای  حسن  صفری فرزند اصحابعلی  کد نامزد ۲۶۴

۳۹. آقای  مصطفی  طاهری فرزند قندعلی  کد نامزد ۲۶۵

۴۰. آقای  جواد  عبادی فرزند ملک علی  کد نامزد ۲۶۸

۴۱. آقای  مجتبی  عسگری فرزند غضنفر  کد نامزد ۲۷۴

۴۲. آقای  نعمت  عسگری فرزند ابوالفضل  کد نامزد ۲۷۵

۴۳. آقای  محسن  علیمردانی فرزند حبیب  کد نامزد ۲۷۶

۴۴. آقای  منصور  فداکارافشار فرزند محرمعلی  کد نامزد ۲۷۸

۴۵. آقای  حسین  قاسمی فرزند محمد  کد نامزد ۲۸۵

۴۶. آقای  حسن  کریمی فرزند قدرت الله  کد نامزد ۲۹۲

۴۷. آقای  علیرضا  کیوانی فرزند افضل  کد نامزد ۴۱۴

۴۸. آقای  محمدرضا  محمدی فرزند ابراهیم  کد نامزد ۴۱۹

۴۹. آقای  نادر  محمدی فرزند عقیل  کد نامزد ۴۲۴

۵۰. آقای  نبی اله  محمدی فرزند عزیزاله  کد نامزد ۴۲۵

۵۱. آقای  نعمت  محمدی فرزند رسول  کد نامزد ۴۲۶

۵۲. آقای  داود  محمدی ورجوشانی فرزند عباس  کد نامزد ۴۲۷

۵۳. آقای  حامد  محمدی وطن زاد فرزند احمد  کد نامزد ۴۲۸

۵۴. آقای  فرهاد  محمودی فرزند احمد  کد نامزد ۴۲۹

۵۵. آقای  محسن  مرادی فرزند عبداله  کد نامزد ۴۵۴

۵۶. آقای  سیدنجم الدین  مرتضوی فرزند سیدسجاد  کد نامزد ۴۵۶

۵۷. آقای  علی  ملکی فرزند ذوالفقار  کد نامزد ۴۶۱

۵۸. آقای  قاسم  ملکی فرزند محمد علی  کد نامزد ۴۶۲

۵۹. آقای  حسین  مهدیون فرزند فرمانعلی  کد نامزد ۴۶۷

۶۰. آقای  محسن  مهری فرزند اسمعیل  کد نامزد ۴۶۸

۶۱. آقای  سیدافضل  موسوی فرزند سجاد  کد نامزد ۴۷۱

۶۲. خانم  سیده رقیه  موسوی فرزند میرآقا  کد نامزد ۴۷۴

۶۳. آقای  کمال  میانداری فرزند محمد  کد نامزد ۴۷۵

۶۴. آقای  اکبر  میری فرزند نبی اله  کد نامزد ۴۷۶

۶۵.  آقای  مهدی  ندرلو فرزند مسیب  کد نامزد ۴۸۱

۶۶.  آقای  غلامحسین  نظری فرزند گلعلی  مشهور به حاج حسین نظری و حسین نظری کد نامزد ۴۸۴

۶۷.  آقای  محرمعلی  نعمتی فرزند طالب  کد نامزد ۴۸۵

۶۸.  آقای  محمد  نوری فرزند علی اوسط  کد نامزد ۴۸۷

۶۹.  آقای  رحیم  نوری پور فرزند عیسی  کد نامزد ۴۸۹

حوزه انتخابیه ماهنشان، ایجرود، بوغاکندی و قلتوق

۱. سیدمرتضی خاتمی فرزند سیدعلی

۲. حبیب‌الله شبستانی فرزند عبدالله

۳. احمد حیدری فرزند محمدعلی

۴. سیدجمال موسوی فرزند سیدهاشم

۵.روح‌الله عباسی فرزند سلیمان

۶. بهناز رضایی فرزند علی‌الله

۷. قنبر کاظمی فرزند بهرام‌علی

۸. جعفر محمودی فرزند ولی‌الله

۹. حسین زارعی فرزند حسن

حوزه انتخابیه خدابنده

۱. علی‌اکبر شعبانی فرزند حسن

۲. فرهاد خداکرمی فرزند عباس

۳. علی مرادی فرزند قربان‌وردی

۴. مرتضی محمدی فرزند رضا

۵. مرتضی کرمی فرزند اسمعیل

۶. سعید رفیعی فرزند فرج‌الله

۷. سیدالبرز حسینی فرزند سیدرضا

۸. وجیه‌الله بیگدلی فرزند قدرت‌الله

۹. مصطفی محمدی فرزند علی

۱۰. محمدمهدی محمدی فرزند علی‌اصغر

۱۱. موسی نجفی فرزند لطف‌علی

۱۲. مهدی کرمی فرزند غلامرضا

۱۳. محمدرضا محمدی فرزند قربان‌علی

۱۴. علی زنگنه فرزند سوار

۱۵. علی ولی‌مهر فرزند غلام‌علی

حوزه انتخابیه ابهر، خرمدره و سلطانیه

۱. بهروز دمیرلوجماعت فرزند محمد

۲. منصور علیمردانی فرزند حسن‌علی

۳. حامد قهرمانیان فرزند حسن

۴. بهرام صدری فرزند عزیزالله

۵. مریم نظری فرزند نوروزعلی

۶. عمران آقاجانی‌فلجی فرزند مسیح‌الله

۷. مهدی علایی‌مقدم فرزند بهروز

۸. احمد ربیعی فرزند آبس

۹. فریدون عزیزخانی فرزند داود

۱۰. حسن شجاعی‌علی‌آبادی فرزند یدالله

۱۱. یوسف زندیه فرزند امیرحسین

۱۲. تقی عباسی‌جماعتی فرزند نصرت‌الله

۱۳. علی الله‌یاری فرزند معصوم

۱۴. سیدجمال طاهری فرزند سیدقاسم

۱۵. محمود عزیزخانی فرزند رحمت‌الله

۱۶. محمود نصرت‌آبادی فرزند عباس‌علی

۱۷. سیدسعید حسینی فرزند سیدسیف‌الدین

۱۸. بهنام هدایتی فرزند لطف‌الله

۱۹. مهدی مددی فرزند محمدعلی

۲۰. شاپور علائی‌مقدم فرزند جمشید

حوزه اصلی حوزه فرعی شهر/دهستان کد کشوری  نوع شعبه عنوان شعبه آدرس مسیر موقعیت شعبه
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۱ ثابت دبستان بدیعی واقع در منطقه ۴- کوی سایان – جنب مخابرات- دبستان بدیعی مدرسه
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۲ ثابت   واقع در منطقه ۴- کوی مهدیه -خیابان مهدیه سوم- دبستان شهید خانبابایی مدرسه
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۳ ثابت مجتمع رضوان واقع در منطقه ۴- مجتمع رضوان – مسجد امام حسن مجتبی (ع) مسجد
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۴ ثابت دانشگاه روزبه واقع در منطقه ۴ –  کوی پونک -دانشگاه روزبه ( برادران) دانشگاه
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۵ ثابت دانشگاه روزبه (خواهران) واقع در منطقه ۴- کوی پونک – دانشگاه روزبه (خواهران) دانشگاه
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۶ ثابت دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان زنجان واقع منطقه ۴ – کوی پونک –  دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان زنجان دانشگاه
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۷ ثابت مدرسه آیت اله شبیری زنجانی واقع در منطقه ۴ –  کوی پونک – مدرسه آیت اله شبیری زنجانی مدرسه
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۸ ثابت مدرسه پسرانه شهید چمران واقع در منطقه ۴ – گلشهر کاظمیه فاز ۳ – مدرسه پسرانه شهید چمران مدرسه
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۹ ثابت مدرسه دخترانه ریحانه واقع درمنطقه ۴ –  گلشهر کاظمیه -فاز ۳- مدرسه دخترانه ریحانه مدرسه
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۱۰ ثابت بانک ملی واقع در منطقه ۴- گلشهر کاظمیه فاز ۱ – اتوبان ۲۲ بهمن- بانک ملی اداره
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۱۱ ثابت دبستان نمونه بسیج واقع در منطقه ۴- گلشهر کاظمیه فاز ۱- نارون شمالی نیک نژاد- پنجم شرقی- دبستان نمونه بسیج مدرسه
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۱۲ ثابت مسجد امام حسین واقع در منطقه ۴- گلشهر کاظمیه فاز ۵ – ۶- میدان امام حسین – مسجد امام حسین مسجد
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۱۳ ثابت مدرسه شهید باکری واقع در منطقه ۴ – کوی اندیشه – مدرسه شهید باکری مدرسه
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۱۴ ثابت مدرسه عباسیون واقع در منطقه ۴ – کوی اندیشه – مدرسه عباسیون مدرسه
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۱۵ ثابت دبستان پسرانه امام رضا(ع) واقع در منطقه ۴ – کوی زیبا شهر – شیرازی ۱۶- دبستان پسرانه امام رضا (ع) مدرسه
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۱۶ ثابت دبیرستان دخترانه شاهدزینبیه واقع در منطقه ۴ – کوی زیبا شهر- فاز ۲-شیرازی ۱۳- دبیرستان دخترانه شاهد زینبیه مدرسه
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۱۷ ثابت مدرسه شاهد نرگس واقع در منطقه ۴ – کوی زیبا شهر – فاز ۱ – بیست متری هفتم -انتهای خیابان عمید زنجانی- مدرسه شاهد نرگس مدرسه
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۱۸ ثابت دبستان ده کلاسه صدیقی واقع در منطقه ۴- کوی امیرکبیر- فاز۲- ۲۰ متری اول- دبستان ده کلاسه صدیقی مدرسه
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۱۹ ثابت مسجد حضرت ولیعصر (عج) واقه در منطقه ۴- کوی امیر کبیر – مسجد حضرت ولیعصر (عج) مسجد
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۲۰ ثابت مرکز جهاد دانشگاهی زنجان واقع در منطقه ۴- کوی امیرکبیر- میدان شورا- مرکز جهاد دانشگاهی زنجان دانشگاه
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۲۱ ثابت اداره کل راهداری واقع در منطقه ۲ – اتوبان ۲۲ بهمن – بالاتر از روگذر ولیعصر (عج)- اداره کل راهداری اداره
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۲۲ ثابت مرکز آموزش استعدادهای درخشان شهید بهشتیبهشتی واقع در منطقه ۲- اراضی پایین کوه- ۲۰متری دوم- خیابان میثاق۲۳- مرکز آموزش استعدادهای درخشان شهید بهشتی (برادران) مدرسه
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۲۳ ثابت مرکز آموزش استعدادهای درخشان شهید بهشتی واقع در منطقه ۲- اراضی پایین کوه- ۲۰ متری دوم- خیابان میثاق ۲۳- مرکز آموزش استعدادهای درخشان شهید بهشتی (خواهران) مدرسه
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۲۴ ثابت دبیرستان دخترانه ریحانه رسول واقع در منطقه ۲- مابین کوی قائم و پایین کوه- میلاد ۱۴- دبیرستان دخترانه ریحانه رسول مدرسه
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۲۵ ثابت هنرستان پسرانه اندیشه نو واقع در منطقه ۲- اراضی پایین کوه- میلاد ۸ – ضلع جنوبی آپارتمانهای آسمان- هنرستان پسرانه اندیشه نو مدرسه
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۲۶ ثابت مدرسه راهنمایی ۱۳ آبان واقع در منطقه ۲- اراضی کوی قائم- بالاتر از پل زیرگذر- مدرسه راهنمایی ۱۳ آبان مدرسه
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۲۷ ثابت مدرسه راهنمایی فرشته واقع در منطقه ۱- کوی کارمندان -فاز ۳ -خیابان هشتم شرقی -مدرسه راهنمایی فرشته مدرسه
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۲۸ ثابت مدرسه شهید کمال الدین جان نثار واقع در منطقه ۱- کوی کارمندان- فاز ۲- خیابان هفتم- مدرسه شهید کمال الدین جان نثار مدرسه
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۲۹ ثابت دبیرستان فاطمیه واقع در منطقه ۱- کوی کارمندان-فاز۱-مابین خیابان هفتم و هشتم غربی-دبیرستان فاطمیه مدرسه
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۳۰ ثابت مدرسه دخترانه فرهیختگان واقع در منطقه ۱- کوی کارمندان- فاز ۱- مابین خیابان هفتم و هشتم غربی- مدرسه دخترانه فرهیختگان مدرسه
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۳۱ ثابت مدرسه استثنایی شهید انجم شعاع واقع در منطقه ۱- کوی کارمندان -فاز ۲-خیابان دوم -مدرسه استثنایی شهید انجم شعاع مدرسه
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۳۲ ثابت مجتمع فرهنگی ورزشی رسول کلامی فرد واقع در منطقه ۲- میدان سربازان گمنام- کوی علوم پایه- مجتمع فرهنگی ورزشی رسول کلامی فرد اماکن ورزشی
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۳۳ ثابت دبستان فرهنگیان آزادگان واقع در منطقه ۱- کوی آزادگان – ضلع شمالی فلکه آزادگان- دبستان فرهنگیان آزادگان مدرسه
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۳۴ ثابت دبیرستان غدیر واقع در منطقه ۱- کوی آزادگان-میدان استاندارد- ضلع جنوبی فلکه آزادگان-دبیرستان غدیر مدرسه
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۳۵ ثابت کتابخانه احمد مهدوی واقع در منطقه ۱- مابین کوی آزادگان و کوی نصر- کتابخانه احمد مهدوی کتابخانه، فرهنگسرا و …
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۳۶ ثابت مجتمع شایستگان واقع در منطقه ۱- مجتمع ادارات – شهرک نصر- خیابان نصر- مجتمع شایستگان سایر
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۳۷ ثابت دبستان فاتح واقع در منطقه ۱- اسلام آباد-خیابان آیت اله دستغیب شمالی-خیابان شهید حسین حسنی- دبستان فاتح مدرسه
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۳۸ ثابت دبستان غدیر واقع در منطقه ۱- اسلام آباد-خیابان شهید کلاهدوز – جنب هنرستان شهریاری -دبستان غدیر مدرسه
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۳۹ ثابت دبستان سمیه واقع در منطقه ۱- اسلام آباد – خیابان آیت اله دستغیب شمالی-خیابان شهید حسین حسنی-جنب درمانگاه شماره ۶- دبستان سمیه مدرسه
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۴۰ ثابت دبستان شهید داوود موسوی واقه در منطقه ۱- اسلام آباد – خیابان آیت اله دستغیب شمالی- خیابان شهید حسین حسنی – دبستان شهید داوود موسوی مدرسه
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۴۱ ثابت مسجد حضرت ابوالفضل(ع) واقع در منطقه ۱- اسلام آباد- کوچه شهید رحمان امامی- مسجد حضرت ابوالفضل(ع) مسجد
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۴۲ ثابت مسجد امام حسن مجتبی(ع) واقع در منطقه ۱- اسلام آباد – ۱۶ متری شهید سلیمانی – مسجد امام حسن مجتبی(ع) مسجد
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۴۳ ثابت بانک صادرات واقع در منطقه ۱- اسلام آباد – خیابان مدنی- بانک صادرات اداره
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۴۴ ثابت مسجد چهارده معصوم(ع) واقع در منطقه ۱- اسلام آباد – ۱۶ متری آیت اله دستغیب – مسجد چهارده معصوم(ع) مسجد
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۴۵ ثابت مسجد امام رضا (ع) واقع در منطقه ۱ – اسلام آباد – ۱۶ متری آیت اله دستغیب – مسجد امام رضا(ع) مسجد
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۴۶ ثابت بانک ملت شعبه اسلام آباد واقع در منطقه ۱- اسلام آباد- ۲۰متری – بانک ملت شعبه اسلام آباد اداره
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۴۷ ثابت دبیرستان شهید بهشتی یک (دوره دوم) واقع در منطقه ۱ – اسلام آباد- ۲۰ متری – خیابان شهید آیت اله صدوقی – دبیرستان شهید بهشتی یک (دوره دوم) مدرسه
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۴۸ ثابت دبیرستان شهید بهشتی واقع در منطقه ۱- اسلام آباد – ۲۰ متری -دبیرستان دخترانه شهید بهشتی مدرسه
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۴۹ ثابت مدرسه شهدای انقلاب واقع در منطقه ۱- اسلام آباد- کوی سعیدیه- اول ۲۰ متری- مدرسه شهدای انقلاب مدرسه
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۵۰ ثابت حسینه اسلام آباد واقع در منطقه ۱ – اسلام آباد – خیابان صدوقی- حسینیه اسلام آباد حسینیه
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۵۱ ثابت دبستان شهید علی اکبری واقع در منطقه ۳- سه راه امجدیه – جنب روگذر کوی فرهنگ – ابتدای کوی سعیدیه – خیابان اشرفی اصفهانی – دبستان شهید علی اکبری مدرسه
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۵۲ ثابت مسجد صاحب الزمان واقع در منطقه ۱- شهرک الهیه- فاز ۱- عمار جنوبی- مسجد صاحب الزمان مسجد
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۵۳ ثابت کتابخانه عمومی الهیه واقع در منطقه ۱- شهرک الهیه – کتابخانه عمومی الهیه کتابخانه، فرهنگسرا و …
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۵۴ ثابت هنرستان صنعتی حاج احمد مهدوی واقع در منطقه ۱- شهرک الهیه – خیابان ۱۸ متری کمیل – هنرستان صنعتی حاج احمد مهدوی مدرسه
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۵۵ ثابت آموزشگاه مائده خلیج فارس واقع در منطقه ۱- شهرک غرب – آموزشگاه مائده خلیج فارس مدرسه
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۵۶ ثابت مدرسه راهنمایی خوارزمی واقع در منطقه ۱- کوی فرهنگ- ابتدای کوی ثمین- خیابان اطلس ۹ – مدرسه راهنمایی خوارزمی مدرسه
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۵۷ ثابت دبستان عرفان (برادران) واقع در منطقه ۱- کوی فرهنگ – خیابان نسترن ۱۹ – دبستان عرفان (برادران) مدرسه
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۵۸ ثابت دبستان عرفان (خواهران) واقع در منطقه ۱-  کوی فرهنگ – خیابان نسترن ۱۹ – دبستان عرفان (خواهران) مدرسه
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۵۹ ثابت دبستان آزادگان (احرار) واقع در منطقه ۱- کوی فرهنگ – خیابان نیلوفر۶ – دبستان آزادگان (احرار) مدرسه
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۶۰ ثابت دبیرستان حضرت معصومه(س) واقع در منطقه ۱- کوی فرهنگ – میدان گلها – دبیرستان حضرت معصومه(س) مدرسه
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۶۱ ثابت مدرسه صدرا (دبستان مهر) واقع در منطقه ۱- کوی فرهنگ – میدان گلها – خیابان یاسمن ۱ – مدرسه صدرا (دبستان مهر) مدرسه
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۶۲ ثابت مدرسه ۱۳ آبان واقع در منطقه ۱-  اسلام آباد-خیابان شهید کلاهدوز جنب  هنرستان شهریاری مدرسه ۱۳ آبان مدرسه
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۶۳ ثابت مدرسه دخترانه امیرالمومنین واقع در منطقه ۱- کوی فرهنگ(ابتدای کوی ثمین) – مدرسه دخترانه امیرالمومنین مدرسه
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۶۴ ثابت مسجد ابوذر (برادران) واقع در منطقه ۱- کوی ثمین – مسجد ابوذر (برادران) مسجد
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۶۵ ثابت مسجد ابوذر (خواهران) واقع در منطقه ۱- کوی ثمین- مسجد ابوذر (خواهران) مسجد
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۶۶ ثابت مسجد مقداد واقع در منطقه ۱- کوی مهر آرا – مسجد مقداد مسجد
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۶۷ ثابت مدرسه غیر انتفاعی ستایش واقع در منطقه ۱- کوی شهر آرا – مدرسه غیر انتفاعی ستایش مدرسه
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۶۸ ثابت دبستان شهید اسرافیل گنجی واقع در منطقه ۲- خیابان شهید فیاض بخش – دبستان شهید اسرافیل گنجی مدرسه
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۶۹ ثابت دبستان برادران شهید نیکخواه واقع در منطقه ۲- خیابان شیخ فضل اله نوری- دبستان برادران شهید نیکخواه مدرسه
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۷۰ ثابت مسجد امام حسن مجتبی واقع در منطقه ۲- خیابان شیخ فضل اله نوری- مسجد امام حسن مجتبی مسجد
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۷۱ ثابت دفتر پست (پیشخوان دولت) واقع در منطقه ۲- خیابان شیخ فضل اله نوری – دفتر پست (پیشخوان دولت) اداره
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۷۲ ثابت تکیه حضرت ابوالفضل(ع) واقع در منطقه ۲- خیابان شیخ فضل اله نوری – انتهای خیابان شهید دکتر آیت – تکیه حضرت ابوالفضل(ع) مسجد
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۷۳ ثابت مدرسه علامه طباطبایی واقع در منطقه ۲- تقاطع جاده پایین کوه و اتوبان ۲۲بهمن – مدرسه علامه طباطبایی (برادران) مدرسه
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۷۴ ثابت مدرسه علامه طباطبایی واقع در منطقه ۲- تقاطع جاده پایین کوه و اتوبان ۲۲ بهمن – مدرسه علامه طباطبایی (خواهران) مدرسه
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۷۵ ثابت دانشگاه فرهنگیان واقع در منطقه ۲- خیابان شیخ فضل اله نوری- مجتمع آموزشی – دانشگاه فرهنگیان دانشگاه
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۷۶ ثابت سالن زیتون واقع در منطقه ۲- خیابان شیخ فضل اله نوری- سالن ,ورزشی زیتون سایر
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۷۷ ثابت   واقع در منطقه ۲ – نجف آباد مجتمع آموزشی – آموزشکده فنی و حرفه دخترانه قائم (برادران) دانشگاه
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۷۸ ثابت آموزشکده فنی حرفه ای دخترانه قائم واقع در منطقه ۲- نجف آباد – مجتع آموزشی – آموزشکده فنی حرفه ای دخترانه قائم (خواهران) دانشگاه
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۷۹ ثابت مسجد فاطمه الزهرا(س) واقع در منطقه ۲- خیابان شیخ فضل اله نوری – کوچه شهید وجیه اله آقاجانلو – مسجد فاطمه الزهرا(س) مسجد
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۸۰ ثابت دبیرستان بعثت واقع در منطقه ۲- نجف آباد – پشت فروشگاه فرهنگیان – پایین تر از مجتمع آموزشی – دبیرستان بعثت مدرسه
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۸۱ ثابت مسجد امام رضا واقع در منطقه ۲- نجف آباد – میدان محمدیه – کوچه پروین- مسجد امام رضا مسجد
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۸۲ ثابت مسجد چهارده معصوم (ع) واقع در منطقه ۲- خیابان جمهوری اسلامی – میدان محمدیه – مسجد چهارده معصوم (ع) مسجد
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۸۳ ثابت مدرسه ابتدائی هاجر واقع در منطقه ۲- کوچمشکی – خیابان سرداران شهید – نرسیده به میدان سرباز گمنام مدرسه ابتدائی هاجر مدرسه
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۸۴ ثابت کانون افشارچی واقع در منطقه ۲- کوچمشکی – نرسیده به چهارراه سوم – کانون افشارچی سایر
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۸۵ ثابت مسجد مسلم ابن عقیل واقع در منطقه ۲- کوچمشکی – چهارراه اول – مسجد مسلم ابن عقیل مسجد
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۸۶ ثابت مدرسه استثنایی قاصدی واقع در منطقه ۲- خیابان کارگر – کوچه نهضت سواد آموزی – مدرسه استثنایی قاصدی مدرسه
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۸۷ ثابت معاونت فرهنگی شهرداری(کارخانه کبریت سابق) واقع در منطقه ۲- خیابان کارگر(صفا) – معاونت فرهنگی شهرداری(کارخانه کبریت سابق) اداره
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۸۸ ثابت سازمان جهاد کشاورزی استان واقع در منطقه ۳- خیابان سرباز(سعدی شمالی) – سازمان جهاد کشاورزی استان (سالن اجتماعات زیتون) اداره
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۸۹ ثابت دبیرستان میثاق واقع در منطقه ۳- خیابان سرباز(سعدی شمالی) – کوچه بینش – دبیرستان میثاق مدرسه
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۹۰ ثابت مسجد حضرت ابوالفضل(ع) واقع در منطقه ۲- خیابان بعثت-خیابان دهخدا-بالاتر از قبرستان قدیمی- انتهای کوچه ۱۲متری اول -مسجد حضرت ابوالفضل(ع) (برادران) مسجد
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۹۱ ثابت مسجد حضرت  ابوالفضل(ع) واقع در منطقه ۲- خیابان بعثت – خیابان دهخدا – بالاتر از قبرستان قدیمی – انتهای کوچه ۱۲ متری اول – مسجد حضرت  ابوالفضل(ع) (خواهران) مسجد
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۹۲ ثابت دبستان مدرس واقع در منطقه ۲- خیابان بعثت –خیابان  دهخدا – بالاتر از قبرستان قدیمی– دبستان مدرس مدرسه
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۹۳ ثابت دبستان شهید رستمخانی واقع در منطقه ۲- خیابان بعثت – خیابان دهخدا – بالاتر از قبرستان قدیمی – دبستان شهید رستمخانی مدرسه
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۹۴ ثابت مسجد فیضیه واقع در منطقه ۲- خیابان بعثت -سیلاب-  مسجد فیضیه مسجد
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۹۵ ثابت مسجد حضرت علی اصغر(ع)(اصغریه) واقع در منطقه ۲- خیابان بعثت – خیابان قدس – مسجد حضرت علی اصغر(ع)(اصغریه) مسجد
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۹۶ ثابت مدرسه شهید سید بشیر موسوی واقع در منطقه ۲- خیابان جمهوری اسلامی – مدرسه شهید سید بشیر موسوی مدرسه
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۹۷ ثابت دبیرستان عصمت ( برادران ) واقع در منطقه ۲- خیابان بعثت – دانشسرا – دبیرستان عصمت ( برادران ) مدرسه
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۹۸ ثابت دبیرستان عصمت ( خواهران ) واقع در منطقه ۲- خیابان بعثت – دانشسرا – دبیرستان عصمت ( خواهران ) مدرسه
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۹۹ ثابت مدرسه راهنمایی پیروزی واقع در منطقه ۳- خیابان بعثت – دانشسرا – مدرسه راهنمایی پیروزی مدرسه
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۱۰۰ ثابت مسجد الهادی واقع در منطقه ۲- اعتمادیه – خیابان معلم – مسجد الهادی مسجد
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۱۰۱ ثابت دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان واقع در منطقه ۲-  اعتمادیه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان دانشگاه
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۱۰۲ ثابت دبستان باغچه بان (برادران) واقع در منطقه ۲- انصاریه – ۱۶ متری ولیعصر (عج ) – دبستان باغچه بان (برادران) مدرسه
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۱۰۳ ثابت هنرستان دخترانه باهنر (خواهران ) واقع در منطقه ۲-  انصاریه – ۱۶ متری ولیعصر (عج) – هنرستان دخترانه باهنر (خواهران ) مدرسه
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۱۰۴ ثابت مدرسه راهنمائی شاهد امام حسین(ع) واقع در منطقه ۲- خیابان خرمشهر – تقاطع شیلات – مدرسه راهنمائی شاهد امام حسین(ع) مدرسه
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۱۰۵ ثابت دانشکده پیراپزشکی و بهداشت واقع در منطقه ۲- خیابان پروین اعتصامی – دانشکده پیراپزشکی و بهداشت دانشگاه
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۱۰۶ ثابت دبیرستان بهارستان واقع در منطقه ۲- کوی بهارستان – روبروی مجتمع مسکونی فرهنگیان- دبیرستان بهارستان مدرسه
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۱۰۷ ثابت دبستان مهر دانش واقع در منطقه ۲- کوی بهارستان – روبروی مجتمع مسکونی فرهنگیان- انتهای خیابان لاله – دبستان مهر دانش مدرسه
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۱۰۸ ثابت درمانگاه شماره ۹ واقع در منطقه ۲- میدان جانبازان(هنرستان) – انتهای خیابان فاتح – درمانگاه شماره ۹ اماکن درمانی و بیمارستانی
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۱۰۹ ثابت اداره منابع طبیعی استان زنجان واقع در منطقه ۲- خیابان خرمشهر – پشت بانک رفاه کارگران – اداره منابع طبیعی استان زنجان اداره
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۱۱۰ ثابت دبیرستان شهید آوینی واقع در منطقه ۲- خیابان خرمشهر – پشت هنرستان صنعتی شهید مطهری – دبیرستان شهید آوینی مدرسه
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۱۱۱ ثابت دبستان شهدای خیبر واقع در منطقه ۲- خیابان خرمشهر – خیابان وحی – دبستان شهدای خیبر مدرسه
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۱۱۲ ثابت دبستان شاهد لاله واقع در منطقه ۲- خیابان خرمشهر – پشت پمپ بنزین – دبستان شاهد لاله مدرسه
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۱۱۳ ثابت دبستان شهید بیات واقع در منطقه ۲- خیابان خیام شرقی – کوی وحدت (خان دره ) – دبستان شهید بیات مدرسه
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۱۱۴ ثابت آموزشگاه شهید دکتر شهریاری واقع در منطقه ۲- میدان آزادی – خیابان کشاورز – آموزشگاه شهید دکتر شهریاری مدرسه
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۱۱۵ ثابت دفتر پست واقع در منطقه ۲- میدان آزادی – ابتدای خیابان خرمشهر – دفتر پست اداره
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۱۱۶ ثابت دبستان معرفت واقع در منطقه ۲- خیابان توحید – کوچه شهید بهشتی – دبستان معرفت مدرسه
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۱۱۷ ثابت مسجد آیت اله طالقانی واقع در منطقه ۲- خیابان توحید – روبروی مزار شهدای بالا – مسجد آیت اله طالقانی مسجد
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۱۱۸ ثابت مدرسه اسدی واقع در منطقه ۳- خیابان خواجه نصیرالدین طوسی – کوچه قهرمانی – مدرسه اسدی مدرسه
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۱۱۹ ثابت هنرستان دخترانه میثاق واقع در منطقه ۳- خیابان امام – خیابان خواجه نصیرالدین طوسی – هنرستان دخترانه میثاق مدرسه
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۱۲۰ ثابت تکیه قهرمان واقع در منطقه ۳- خیابان امام – کوچه قهرمان – تکیه قهرمان مسجد
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۱۲۱ ثابت بانک تجارت واقع در منطقه ۳- خیابان سعدی جنوبی – خیابان مسگرها – بانک تجارت اداره
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۱۲۲ ثابت کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان زنجان واقع در منطقه ۳- خیابان خیام – روبروی ایستگاه راه آهن – کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان زنجان اداره
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۱۲۳ ثابت ایستگاه راه آهن واقع در منطقه ۳- خیابان خیام – ایستگاه راه آهن- مسجد علی ابن موسی الرضا اداره
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۱۲۴ ثابت مسجد حسینیه اعظم زنجان (برادران) واقع در منطقه ۳- خیابان فردوسی – مسجد حسینیه اعظم زنجان- سفره خانه شماره ۱ (برادران) مسجد
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۱۲۵ ثابت مسجد حسینیه اعظم زنجان (خواهران) واقع در منطقه ۳- خیابان فردوسی – مسجد حسینیه اعظم زنجان سفره خانه شماره ۲ (خواهران) مسجد
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۱۲۶ ثابت کتابخانه عمومی سهروردی واقع در منطقه ۳- میدان انقلاب – خیابان سعدی وسط – کتابخانه عمومی سهروردی کتابخانه، فرهنگسرا و …
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۱۲۷ ثابت اداره تأمین اجتماعی شعبه ۲ واقع در منطقه ۳- خیابان سعدی وسط – ابتدای خیابان ۷ تیر – اداره تأمین اجتماعی شعبه ۲ اداره
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۱۲۸ ثابت بانک سپه واقع در منطقه ۳- مابین چهارراه سعدی و دروازه ارک – بانک سپه اداره
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۱۲۹ ثابت دبیرستان شریعتی واقع در منطقه ۳- دروازه رشت – دبیرستان شریعتی مدرسه
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۱۳۰ ثابت مدرسه ابتدایی شاهد توفیق واقع در منطقه ۳- خیابان طالقانی – مدرسه ابتدایی شاهد توفیق مدرسه
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۱۳۱ ثابت دبیرستان شاهد جلیل خانی (اتحاد) واقع در منطقه ۳- خیابان زینبیه – دبیرستان دوره اول متوسط شاهد جلیل خانی (اتحاد) مدرسه
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۱۳۲ ثابت پست بانک واقع در منطقه ۳- خیابان زینبیه غربی – پست بانک اداره
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۱۳۳ ثابت دبیرستان امیرکبیر (مصلی نژاد) برادران واقع در منطقه ۳- خیابان امام – چهار راه امیرکبیر – دبیرستان امیرکبیر(مصلی نژاد) (برادران) مدرسه
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۱۳۴ ثابت دبیرستان امیرکبیر (مصلی نژاد) (خواهران) واقع در منطقه ۳- خیابان امام – چهار راه امیرکبیر – دبیرستان امیرکبیر (مصلی نژاد) (خواهران) مدرسه
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۱۳۵ ثابت دبستان شهید حسین فهمیده واقع در منطقه ۳- چهار راه امیرکبیر – خیابان ضیایی – کوچه جاوید- دبستان شهید حسین فهمیده مدرسه
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۱۳۶ ثابت بانک ملت شعبه میدان پایین واقع در منطقه ۳- چهار راه امیر کبیر – ابتدای خیابان ضیایی – بانک ملت شعبه میدان پایین اداره
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۱۳۷ ثابت دبیرستان ولیعصر (عج) واقع در منطقه ۳- خیابان امام – میدان ۱۵ خرداد – دبیرستان ولیعصر (عج) مدرسه
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۱۳۸ ثابت دبیرستان کار و دانش قائم واقع در منطقه ۳- خیابان خیام غربی – نرسیده به میدان فلسطین – دبیرستان کار و دانش قائم مدرسه
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۱۳۹ ثابت دبستان پروین اعتصامی (برادران) واقع در منطقه ۳- میدان ۱۵ خرداد – خیابان ۱۵ خرداد – دبستان پروین اعتصامی (برادران) مدرسه
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۱۴۰ ثابت مدرسه ابتدایی شهید محمدرضا محمدی واقع در منطقه ۳- میدان ۱۵ خرداد – خیابان ۱۵ خرداد- (بابایان) مدرسه ابتدایی شهید محمدرضا محمدی (خواهران) مدرسه
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۱۴۱ ثابت مدرسه راهنمایی سپیده کاشانی دو واقع در منطقه ۳- خیابان امام – میدان ۱۵ خرداد – جنب مزار شهدای پایین – مدرسه راهنمایی سپیده کاشانی دو مدرسه
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۱۴۲ ثابت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان واقع در منطقه ۳- میدان استقلال – اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اداره
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۱۴۳ ثابت دبیرستان هیات امنائی سلمان فارسی واقع در منطقه ۳- میدان استقلال – شهرک شهدا-خیابان طباطبایی- خیابان شاهد ۹- دبیرستان هیات امنائی سلمان فارسی مدرسه
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۱۴۴ ثابت دبستان  امام حسن مجتبی واقع در منطقه ۳- میدان استقلال – شهرک شهدا – دبستان  امام حسن مجتبی مدرسه
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۱۴۵ ثابت هنرستان کارودانش فاررابی واقع در منطقه ۳- خیابان امام – میدان استقلال – هنرستان کار و دانش فارابی مدرسه
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۱۴۶ ثابت درمانگاه شماره ۸ واقع در منطقه ۳- خیابان ۱۷ شهریور – درمانگاه شماره ۸ اماکن درمانی و بیمارستانی
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۱۴۷ ثابت دبیرستان کار و دانش کوثر (برادران) واقع در منطقه ۳- خیابان فرودگاه – انتهای خیابان درمانگاه – دبیرستان کار و دانش کوثر (برادران) مدرسه
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۱۴۸ ثابت دبیرستان کار و دانش کوثر(خواهران) واقع در منطقه ۳- خیابان فرودگاه- انتهای خیابان درمانگاه- دبیرستان کار و دانش کوثر (خواهران) مدرسه
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۱۴۹ ثابت مسجد موسی الرضا (ع) واقع در منطقه ۳- خیابان فرودگاه – انتهای خیابان درمانگاه – مسجد موسی الرضا (ع) مسجد
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۱۵۰ ثابت مسجد امیرالمومنین (ع) واقع در منطقه ۳- خیابان آیت الله مطهری (فرودگاه) – مسجد امیرالمومنین (ع) مسجد
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۱۵۱ ثابت آموزشگاه پسرانه ابن سینا واقع در منطقه ۳- خیابان استاد رضا روزبه – آموزشگاه پسرانه ابن سینا مدرسه
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۱۵۲ ثابت دبستان شهید صدوقی واقع در منطقه ۳- خیابان شهید مطهری – خیابان منتظری – خیابان موسوی بابایی – خیابان مقدم – دبستان شهید صدوقی مدرسه
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۱۵۳ ثابت مسجداسلامیه واقع در منطقه ۳- خیابان ۱۷ شهریور – مسجد اسلامیه مسجد
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۱۵۴ ثابت مسجد رضویه واقع در منطقه ۳- خیابان امام- کوچه رضویه- مسجد رضویه مسجد
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۱۵۵ ثابت دبستان حضرت رقیه(س) واقع در منطقه ۳- خیابان ۱۷ شهریور – کوچه مسجد سیدالشهدا- دبستان حضرت رقیه (س) مدرسه
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۱۵۶ ثابت مدرسه تیزهوشان شهید بهشتی واقع در منطقه ۳- خیابان ۱۷ شهریور – کوچه عباسیه (دگرمان ارخی)- مدرسه تیزهوشان شهید بهشتی (دوره اول) مدرسه
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۱۵۷ ثابت دبستان اخوان واقع در منطقه ۳- خیابان ۱۷شهریور – کوچه عباسیه(دگرمان ارخی) – دبستان اخوان مدرسه
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۱۵۸ ثابت سالن ورزشی دکتر بهشتی واقع در منطقه ۳- خیابان ۱۷ شهریور – سالن ورزشی دکتر بهشتی (برادران) اماکن ورزشی
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۱۵۹ ثابت سالن ورزشی دکتر بهشتی واقع در منطقه ۳- خیابان ۱۷ شهریور – سالن ورزشی دکتر بهشتی (خواهران) اماکن ورزشی
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۱۶۰ ثابت دبستان پیوند واقع در منطقه ۳- خیابان ۱۷ شهریور – کوچه نوبهار ( کوچه خردمند)- جنب مسجد امام رضا(ع) – دبستان پیوند مدرسه
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۱۶۱ ثابت اداره پیشگیری و تخلفات شهرداری واقع در منطقه ۳- خیابان ۱۷ شهریور- نرسیده به تقاطع ورزش(امجدیه) – اداره پیشگیری و تخلفات شهرداری اداره
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۱۶۲ ثابت مجتمع خدمات بهزیستی شهید فلاح واقع در منطقه ۳ –  انتهای خیابان مدرس – مجتمع خدمات بهزیستی شهید فلاح اداره
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۱۶۳ ثابت مدرسه غیر انتفاعی امام حسن مجتبی(ع) واقع در منطقه۳- انتهای خیابان مدرس – خیابان شهید سلیمی – مدرسه غیر انتفاعی امام حسن مجتبی(ع) مدرسه
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۱۶۴ ثابت هنرستان تربیت بدنی تلاش واقع در منطقه ۳ – اتوبان ۲۲بهمن – میدان استاد رضا روزبه – جنب پارک شهید رجایی – خیابان شهید نامجو – هنرستان تربیت بدنی تلاش مدرسه
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۱۶۵ ثابت دبیرستان شاهد خوشنام واقع در منطقه ۳ – کوی شهید رجایی- خیابان ایثار ۵ – دبیرستان شاهد خوشنام مدرسه
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۱۶۶ ثابت کتابخانه روزبه واقع در منطقه ۳ – اتوبان ۲۲ بهمن- جنب پارک شهید رجایی -کتابخانه روزبه کتابخانه، فرهنگسرا و …
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۱۶۷ سیار شعبه سیار ۱ واقع در منطقه ۱- استانداری- بیمارستان ارتش- ساختمان هیات نظارت- تیپ ۲ زرهی ارتش سیار
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۱۶۸ سیار شعبه سیار ۲ واقع در منطقه ۳- ستاد شهید محلاتی- مرکز سالمندان-آمادگاه سیار
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۱۶۹ سیار شعبه سیار۳ واقع در منطقه ۱ – بیمارستان آیت اله موسوی- منطقه گاوازنگ سیار
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۱۷۰ سیار شعبه سیار ۴ واقع در منطقه ۱ – شهرک صنعتی اشراق – هنرستان کشاورزی – تیپ انصارالمهدی (عج) سیار
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۱۷۱ سیار شعبه سیار ۵ واقع در منطقه ۳ -بیمارستان امام حسین (ع)  بیمارستان شهید بهشتی- بیمارستان بهمن سیار
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۱۷۲ سیار شعبه سیار ۶ واقع در منطقه ۳ –  پلیس راه زنجان میانه – دانشگاه زنجان (خوابگاه خوابگاه خواهران- خوابگاه برادران ) سیار
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۱۷۳ سیار شعبه سیار ۶ واقع در منطقه ۳ – بیمارستان ولیعصر(عج) – ندامتگاه مرکزی سیار
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۱۷۴ سیار سیار واقع در منطقه ۲ به نشانی – خطوط لوله – دانشگاه علوم پایه – خوابگاه دانشگاه علوم پایه سیار
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۱۷۵ سیار سیار واقع در منطقه ۲ به نشانی – کارخانه سرب روی – انبار شرکت نفت – پلیس راه – ترانسفو – پارس سوئیچ سیار
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۱۷۶ سیار سیار واقع در منطقه ۲ به نشانی صدا و سیما – خوابگاه پسرانه تربیت معلم – خوابگاه الغدیر – خوابگاه فنی و حرفه ای سیار
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۱۷۷ سیار سیار- ۱۱ واقع در  منطقه ۴ به نشانی نخ تایر – نیروگاه برق شهید غایتی – کارخانه روغن نباتی جهان – پایا کنسرو سیار
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۱۷۸ سیار سیار- الف سیار سیار
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۱۷۹ سیار سیار- ب سیار سیار
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۱۸۰ سیار سیار- ج سیار سیار
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۱۸۱ سیار سیار- د سیار- سیار
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۱۸۲ سیار سیار- هـ سیار سیار
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۱۸۳ سیار سیار- و سیار سیار
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۱۸۴ سیار سیار- ز سیار سیار
زنجان و طارم زنجان شهر زنجان ۱۸۵ سیار سیار – ح سیار- سیار
زنجان و طارم زنجان دهستان بناب ۱۸۶ ثابت روستای دیزج آباد روستای دیزج آباد (دبستان سخاوت) مدرسه
زنجان و طارم زنجان دهستان بناب ۱۸۷ سیار روستای دیزج آباد- کهناب- نقطه بندی – حسن ابدال- زر روستای کهناب ( دبستان ابتدایی هجرت) – روستای نقطه بندی (دبستان ابتدایی نقطه بندی ) – روستای حسن ابدال (دبستان ابتدایی شهید فتحی ) – روستای زرنان(دبستان ابتدایی زرنان ) سیار
زنجان و طارم زنجان دهستان بناب ۱۸۸ سیار روستای کرده ناب- اسکند- نیماور روستای کرده ناب(دبستان ابتدایی کرده ناب ) – روستای اسکند (دبستان ابتدایی اسکند )  – روستای نیماور  (دبستان ابتدایی  بوعلی  ) – سیار
زنجان و طارم زنجان دهستان بناب ۱۸۹ سیار روستای مروارید – بناب روستای مروارید (دبستان ابتدایی شهید کرمی   ) -روستای بناب  (دبستان ابتدایی شهید محمد حسن رحیمی   ) – سیار
زنجان و طارم زنجان دهستان بناب ۱۹۰ سیار روستای گلستانه – کج کلاه – ذاکر روستای گلستانه  (دبستان ابتدایی حضرت زینب(س)  ) -روستای  کج کلاه(دبستان ابتدایی حضرت زینب (س)  ) -روستای ذاکر (دبستان ابتدایی شهدای ذاکر  ) – سیار
زنجان و طارم زنجان دهستان بناب ۱۹۱ سیار روستای گوالی- اردین- بولاماجی روستای گوالی  (دبستان ابتدایی  شهید مرادخانی ) – روستای اردین (دبستان ابتدایی شهید ابراهیم خانی   ) -روستای بولاماجی (دبستان ابتدایی حقیقتی  ) – سیار
زنجان و طارم زنجان دهستان بناب ۱۹۲ سیار لار-یحیی آباد- امام کندی روستای  لار (دبستان ابتدایی شهید مرادی   ) -روستای  یحیی آباد(دبستان ابتدایی سروش  ) -روستای امام کندی (دبستان ابتدایی بعثت  ) – سیار
زنجان و طارم زنجان دهستان بناب ۱۹۳ سیار سولی چای (خانچای)- گلیجه علیا(امام)-بادامستان روستای سولی چای(خانچای)  (دبستان ابتدایی  شهید خالقی ) -روستای  گلیجه علیا (امام ) -روستای بادامستان  (دبستان ابتدایی شهید کرم ) – سیار
زنجان و طارم زنجان دهستان بناب ۱۹۴ سیار روستای قلعه – بابالنگ – چال – علی آباد شرقی- راهدا روستای قلعه (دبستان ابتدایی شهید محلاتی   ) -روستای  بابالنگ (دبستان ابتدایی  ثاراله  ) -روستای چال  (دبستان ابتدایی  ثاراله  ) -روستای  علی آباد شرقی (دبستان ابتدایی  ثاراله ) – راهدارخانه خانچایی – سیار
زنجان و طارم زنجان دهستان بناب ۱۹۵ سیار ابراهیم آباد – طرازوج – قوزلجا- گلیجه سفلی روستای  ابراهیم آباد (دبستان ابتدایی ابراهیم آباد   ) -روستای طرازوج  (دبستان ابتدایی  طرازوج  ) – روستای قوزلجا  (دبستان ابتدایی  هلال  ) – روستای  گلیجه سفلی(دبستان ابتدایی  شهید علوی ) – سیار
زنجان و طارم زنجان دهستان بناب ۱۹۶ سیار روستای پایین کوه – امند -دواسب روستای پایین کوه  (دبستان ابتدایی   پایین کوه) -روستای  امند (مسجد روستا  ) -روستای دواسب (دبستان ابتدایی  شهدای دواسب ) – سیار
زنجان و طارم زنجان دهستان معجزات ۱۹۷ سیار روستای سهله – قره تپه – رامین روستای سهله  (دبستان ابتدایی   سهله ) -روستای قره تپه  (دبستان ابتدایی  قره تپه  ) -روستای رامین  (دبستان ابتدایی  شهید حبییب اله خوئینی ) – سیار
زنجان و طارم زنجان دهستان معجزات ۱۹۸ سیار روستای قینرجه – آزاد علیا- آزاد سفلی روستای قینرجه  (دبستان ابتدایی شهید عباس ندرلو  ) -روستای   آزاد علیا(دبستان ابتدایی  شهید بهمن ورقایی  ) – روستای آزاد سفلی  (دبستان ابتدایی  شهید محمد باقر اکبری  ) – سیار
زنجان و طارم زنجان دهستان معجزات ۱۹۹ سیار روستای زنگل آباد – دیزج بالا- سلمانلو- پنبه جوق روستای زنگل آباد  (دبستان ابتدایی   شهدای گمنام ) – روستای دیزج بالا  (دبستان ابتدایی وحدت   ) – روستای سلمانلو (دبستان ابتدایی سلمانلو  ) -روستای  پنبه جوق(دبستان ابتدایی  پنبه جوق  ) – سیار
زنجان و طارم زنجان دهستان معجزات ۲۰۰ سیار روستای رازبین – آقچه پیره – اژدهاتو – روستای رازبین  (دبستان ابتدایی  رازبین ) -روستای آقچه پیره  (مسجد روستا) روستای  اژدهاتو (دبستان ابتدایی شهید گنجی   ) — سیار
زنجان و طارم زنجان دهستان معجزات ۲۰۱ سیار روستای قاضی آباد- بایندر – ریحان – پاپایی روستای قاضی آباد  (دبستان ابتدایی  جهاد ) – روستای بایندر  (دبستان ابتدایی  جهاد ) – روستای ریحان  (دبستان ابتدایی  ریحان  ) -روستای پاپایی  (دبستان ابتدایی نغمه   ) – سیار
زنجان و طارم زنجان دهستان معجزات ۲۰۲ سیار روستای باروت آغاجی – دوران – چورزق روستای باروت آغاجی  (دبستان ابتدایی باروت آغاجی   ) – روستای دوران  (دبستان ابتدایی  دوران ) – روستای چورزق (دبستان ابتدایی چورزق   ) – سیار
زنجان و طارم زنجان دهستان معجزات ۲۰۳ سیار روستای قلی کندی – سقل طولی – مهتر – گوگجه قیای مرک روستای قلی کندی  (دبستان ابتدایی  قلی کندی ) – روستای سقل طولی  (دبستان ابتدایی   علی هاشمی)- روستای مهتر  (دبستان ابتدایی مهتر   ) – روستای  گوگجه قیای مرکزی (دبستان ابتدایی گوگجه قیای مرکزی  ) – سیار
زنجان و طارم زنجان دهستان زنجانرود بالا ۲۰۴ سیار مجینه – محسن آباد – باغلوجه بیات – بیاتلر- چیر روستای  مجینه (دبستان ابتدایی  مجینه  ) – روستای محسن آباد  (دبستان ابتدایی  محسن آباد  ) – روستای باغلوجه بیات  (دبستان ابتدایی    باغلوجه بیات) – روستای  بیاتلر (مسجد روستا  ) -روستای چیر (دبستان ابتدایی   شهید رزاق قاضیلو) – سیار
زنجان و طارم زنجان دهستان زنجانرود بالا ۲۰۵ سیار روستای امین آباد – نظام آباد – والارود – کوشن روستای امین آباد  (دبستان ابتدایی    شهید محمد خالقی) – روستای نظام آباد  (مسجد روستا   ) – روستای  والارود (دبستان ابتدایی  شهید نجفلو، حاج رحمان بدیعی ) – روستای کوشن  (دبستان ابتدایی کوشکن   ) – سیار
زنجان و طارم زنجان دهستان زنجانرود بالا ۲۰۶ سیار روستای ضیاء آباد- قره بلاغ – ملالر- داشکسن- اسفجین روستای ضیاءآباد  (دبستان ابتدایی ضیاآباد   ) – روستای قره بلاغ (دبستان ابتدایی قره بلاغ   ) – روستای ملالر  (دبستان ابتدایی شهید محمدی   ) – روستای داشکسن  (دبستان ابتدایی داشکسن  ) – روستای اسفجین (دبستان ابتدایی شهید سهراب حسنی   ) – سیار
زنجان و طارم زنجان دهستان زنجانرود بالا ۲۰۷ سیار روستای آقبلاغ حومه – رحیم آباد- گلجیک – ابدال- حاج روستای آقبلاغ حومه  (دبستان ابتدایی شهید زلفعلی بیات   ) – روستای رحیم آباد (مسجد روستا  ) -روستای گلجیک  (مسجد روستا ) – روستای ابدال  (مسجد روستا ) – روستای  حاج آرش (دبستان ابتدایی قائم   ) – سیار
زنجان و طارم زنجان دهستان زنجانرود بالا ۲۰۸ سیار روستای قزل تپه بیات – حاجی کندی – قزل تپه علیقلی – روستای قزل ثپه بیات  (دبستان ابتدایی قزل تپه بیات   ) – روستای حاجی کندی (مسجد روستا  ) – روستای قزل تپه علیقلی  (دبستان ابتدایی روستا) –  روستای  یامچی (دبستان ابتدایی  شهید علی اشرف قاسمی ) – سیار
زنجان و طارم زنجان دهستان زنجانرود بالا ۲۰۹ سیار روستای کناوند – ینگجه – روستای کناوند  (دبستان ابتدایی  صداقت  ) – روستای ینگجه  (دبستان ابتدایی  شهید سعادتی ) – سیار
زنجان و طارم زنجان دهستان بناب ۲۱۰ سیار روستای چوره ناب – قیاس آباد – جارچی – همایون روستای  چوره ناب (همایون  ) – روستای قیاس آباد (مسجد روستا ) – روستای جارچی  (مسجد روستا  ) – روستای همایون  (دبستان ابتدایی شهید ندرلو  ) – سیار
زنجان و طارم زنجان دهستان تهم ۲۱۱ سیار روستای کلکش – شیلاندر- علی آباد معیینی – چلگان – ت روستای کلکش  (چلگان  ) -روستای  شیلاندر (مسجد روستا   ) – روستای علی آباد معینی  (مسجد روستا   ) -روستای  چلگان (دبستان ابتدایی شهید علوی  ) – روستای تازه کند گمان  (مکان ) – روستای تهم  (دبستان ابتدایی  شهید پناهی  ) – سیار
زنجان و طارم زنجان دهستان تهم ۲۱۲ سیار روستای طاهر آباد- گلهرود- خشکه رود روستای طاهر آباد  (دبستان ابتدایی   طاهر آباد ) -روستای گلهرود  (دبستان ابتدایی  جهاد ) -روستای  خشکه رود  (دبستان ابتدایی  امام صادق ) – سیار
زنجان و طارم قره پشتلو شهر ارمغانخانه ۱ ثابت شهر ارمغانخانه شهر ارمغانخانه (مدرسه ابتدایی اندیشه) مدرسه
زنجان و طارم قره پشتلو شهر ارمغانخانه ۲ ثابت شهر ارمغانخانه شهر ارمغانخانه (تکیه حسینی ارمغانخانه) حسینیه
زنجان و طارم قره پشتلو دهستان قره پشتلو بالا ۳ ثابت روستای مشکین روستای مشکین (مدرسه ابتدایی مسلم ابن عقیل) مدرسه
زنجان و طارم قره پشتلو سهرین ۴ ثابت روستای سهرین روستای سهرین (مدرسه ابتدایی پسرانه) مدرسه
زنجان و طارم قره پشتلو سهرین ۵ سیار پادگان مالک اشتر – روستای دگاهی -روستای سهرین پادگان (مرکز آموزش سپاه انصار المهدی استان زنجان- پادگان مالک اشتر)- روستای دگاهی (مدرسه ابتدایی شهید ربعلی اسماعیلی) – روستای سهرین (مدرسه ابتدایی دخترانه فاطمیه) سیار
زنجان و طارم قره پشتلو سهرین ۶ سیار روستای سارمساقلو-فرودگاه زنجان-روستای پالتلو-روستا روستای سارمساقلو (مدرسه ابتدایی شهید مقدم) – فرودگاه زنجان (ساختمان اداری فرودگاه زنجان)-روستای پالتلو (مدرسه ابتدایی ولیعصر (عج )-روستای کردکندی (مدرسه ابتدایی شهدای کردکندی) سیار
زنجان و طارم قره پشتلو سهرین ۷ سیار روستای وننق-روستای محمود آباد روستای وننق (مدرسه ابتدایی روستای وننق) – روستای محمود آباد (مدرسه ابتدایی مصطفی خمینی) سیار
زنجان و طارم قره پشتلو سهرین ۸ سیار روستای ولیاران -روستای ماری-روستای اورتابلاغ روستای ولیاران (مدرسه متوسطه الزهراء) – روستای ماری (مدرسه ابتدایی شهید مدنی) – روستای اورتابلاغ (مدرسه ابتدایی روستای اورتابلاغ) سیار
زنجان و طارم قره پشتلو سهرین ۹ سیار روستای قشلاق -روستای لگاهی روستای قشلاق (مدرسه ابتدایی پاسادی (تفویضی) ) – روستای لگاهی (مدرسه ابتدایی تربیت) سیار
زنجان و طارم قره پشتلو دهستان قره پشتلو بالا ۱۰ سیار روستای قره تپه-روستای جوره کندی روستای قره تپه (مدرسه ابتدایی منتظر قائم (عج) ) -روستای جوره کندی (مدرسه ابتدایی جوره کندی) سیار
زنجان و طارم قره پشتلو دهستان قره پشتلو بالا ۱۱ سیار روستای جزوان-روستای گلجین-روستای کلاسر-روستای پازو روستای جزوان (مسجد حضرت ابوالفضل (ع) ) -روستای گلجین (مدرسه ابتدایی) -روستای کلاسر (مدرسه ابتدایی) – روستای پازوکی (مدرسه ابتدایی) – روستای طاق کندی (منزل معتمد آقای قربانعلی مرشدی) – روستای زریک (منزل معتمد آقای سید علی اوسط موسوی) – روستای مشکین (مدرسه راهنمایی سید ابوالحسن موسوی (فقط برای شمارش و تجمیع آراء) ) سیار
زنجان و طارم قره پشتلو دهستان قره پشتلو بالا ۱۲ سیار روستای باغ-روستای دوسران-روستای جلیل آباد روستای باغ (مدرسه ابتدایی ابوذر ) – روستای دوسران (مدرسه ابتدایی دانش) – روستای جلیل آباد (مدرسه ابتدایی شهید رستمی) سیار
زنجان و طارم قره پشتلو دهستان قره پشتلو پائین ۱۳ سیار روستای گلجه-روستای اوراچی-روستای قاشقاتپه-روستای ک روستای گلجه (مدرسه ابتدایی شهید پرویز توکلی) – روستای اوراچی (مسجد امام حسین (ع) ) – روستای قاشقاتپه (مدرسه ابتدایی آوند) -روستای کردقشلاق (مدرسه ابتدایی کردقشلاق)  – روستای داش تپه (مدرسه ابتدایی بشارت) سیار
زنجان و طارم قره پشتلو دهستان قره پشتلو پائین ۱۴ سیار روستای آقکند-روستای اسلام آباد-روستای اوچ بلاغ-روس روستای آقکند (مدرسه ابتدایی امام خمینی (ره) ) -روستای اسلام آباد (منزل معتمد آقای ناصر قهرمانی) – روستای اوچ بلاغ (مدرسه شهید رجایی) – روستای قارلوق (مدرسه ابتدایی امام خمینی (ره)  ) سیار
زنجان و طارم قره پشتلو دهستان قره پشتلو پائین ۱۵ سیار روستای لهرگین-روستای کلهین-روستای قندرقالو روستای لهرگین (مدرسه شهید فرخ احمدی) – روستای کلهین (مدرسه شهید موسی دویران)  – روستای قندرقالو (مدرسه ابتدایی خلوص) سیار
زنجان و طارم قره پشتلو دهستان قره پشتلو پائین ۱۶ سیار روستای ورمزیار علیا-روستای جزیمق-روستای کبریک-روست روستای ورمزیار علیا (مدرسه ابتدایی عدل) – روستای جزیمق (مدرسه ابتدایی شهید جاوید مصطفوی) – روستای کبریک (منزل معتمد)  -روستای قره حصارلو (مدرسه ابتدایی هدایت)  – روستای ورمزیار سفلی (مدرسه ابتدایی آیت اله مطهری) – روستای ورمزیار علیا (مدرسه ابتدایی عدل(فقط برای شمارش و تجمیع آراء) ) سیار
زنجان و طارم قره پشتلو دهستان قره پشتلو پائین ۱۷ سیار روستای حاج سیران-روستای طیرستان-روستای سالار آباد روستای حاج سیران (مدرسه ابتدایی بصیرت)  – روستای طیرستان (مدرسه ابتدایی) – روستای سالار آباد (منزل معتمد آقای سید علی حسینی) – روستای حاج سیران (مدرسه ابتدایی بصیرت  (فقط برای شمارش و تجمیع آراء) ) سیار
زنجان و طارم قره پشتلو دهستان قره پشتلو پائین ۱۸ سیار بیرونده-روستای ام آباد-روستای سلیمان بلاغی روستای بیرونده (مدرسه ابتدایی شهید جباری) -روستای ام آباد (مسجد ام آباد) – روستای سلیمان بلاغی (مسجد حضرت ابوالفضل (ع) ) – روستای بیرونده (مدرسه ابتدایی شهید جباری (فقط برای شمارش و تجمیع آراء) ) سیار
زنجان و طارم قره پشتلو دهستان قره پشتلو پائین ۱۹ سیار روستای احمد آباد-روستای آقجه قلعه-روستای چومالو روستای احمد آباد (منزل معتمد آقای همراه محمدی) – روستای آقجه قلعه (مدرسه ابتدایی نبوت) – روستای چومالو (مدرسه ابتدایی شهید نجات الهی) سیار
زنجان و طارم قره پشتلو دهستان قره پشتلو پائین ۲۰ سیار روستای قبله بلاغی-روستای داش بلاغ-روستای زنگی کوه روستای قبله بلاغی (مدرسه ابتدایی امام حسین(ع) ) – روستای داش بلاغ (مسجد حضرت رقیه (س) ) – روستای زنگی کوه (مدرسه ابتدایی ابوعلی سینا) سیار
زنجان و طارم قره پشتلو دهستان قره پشتلو پائین ۲۱ سیار روستای تکمه داش-روستای بهرام بیک روستای تکمه داش (مدرسه ابتدایی تکمه داش) – روستای بهرام بیک (مدرسه شهید عباس تیموری) سیار
زنجان و طارم زنجانرود شهر نیک پی ۱ ثابت شعبه ثابت شماره ۱ زنجانرود شهر نیک پی (اداره آموزش و پرورش منطقه زنجانرود) اداره
زنجان و طارم زنجانرود دهستان زنجانرود پائین ۲ سیار شعبه سیار شماره ۲ زنجانرود روستای باغلوجه آقا (مدرسه کوثر) _ روستای قره چریان (مدرسه ارشاد) _ روستای کزبر (مدرسه حر) سیار
زنجان و طارم زنجانرود دهستان زنجانرود پائین ۳ سیار شعبه سیار شماره ۳ زنجانرود روستای تلخاب (مدرسه ارشاد) _ روستای قره آغاج (مدرسه شهید کریم بیات) _ روستای اسفناج (مدرسه جهاد) سیار
زنجان و طارم زنجانرود دهستان زنجانرود پائین ۴ سیار شعبه سیار شماره ۴ زنجانرود روستای قاهران (مدرسه علامه طباطبائی) _ ایستگاه گاز (سالن کنفراس ایستگاه) _ روستای دره لیک (مدرسه شهید رحیمی) سیار
زنجان و طارم زنجانرود دهستان زنجانرود پائین ۵ سیار شعبه سیار شماره ۵ زنجانرود روستای حسن آباد تازه کند (مسجد حضرت ابوالفضل ع ) _ روستای آلمالو (مدرسه شهید شیرودی) _ روستای دولاناب (مدرسه شهید آدینه لو) سیار
زنجان و طارم زنجانرود دهستان زنجانرود پائین ۶ سیار شعبه سیار شماره ۶ زنجانرود روستای سیف آباد (خانه بهداشت) _ روستای بلوغ (فاقد مکان عمومی) _ روستای عربچه (مدرسه شهید بهشتی) _ روستای کهاب (مدرسه ۱۵ خرداد) سیار
زنجان و طارم زنجانرود دهستان زنجانرود پائین ۷ سیار شعبه سیار شماره ۷ زنجانرود روستای سردهات بیات جعفری (مدرسه شهید فهمیده) _ روستای باغلوجه سردار (مدرسه مدرسه سلمان فارسی) _ تلمبه خانه ایده لو (مدرسه مدرسه شهید تندگویان) _ روستای گمش آباد (مدرسه سهروردی) سیار
زنجان و طارم زنجانرود دهستان زنجانرود پائین ۸ سیار شعبه سیار شماره ۸ زنجانرود روستای قیطور (مدرسه آیت اله خامنه ای ) _ روستای قلایچی (مدرسه سعدی) _ روستای دولک (مدرسه علامه طباطبائی) _ روستای سردهات شیخ (مدرسه نعمت اله حیدری) سیار
زنجان و طارم زنجانرود دهستان زنجانرود پائین ۹ سیار شعبه سیار شماره ۹ زنجانرود روستای چپ چپ (مدرسه شهید یزدان پناه) _ روستای صوفیلر (فاقد مکان عمومی) _ روستای سلطان آباد (مدرسه معاد) سیار
زنجان و طارم زنجانرود دهستان زنجانرود پائین ۱۰ سیار شعبه سیار شماره ۱۰ زنجانرود روستای فیله خاصه (مدرسه شهید جلیلی) _ روستاهای حماملو بالا و پائین (مدرسه شهید اسدی) _ روستای دلکی (مدرسه هدف) _ روستای تازه کند (مدرسه شهید اوصالی) _ ایستگاه راه آهن سرچم (نمازخانه) سیار
زنجان و طارم زنجانرود دهستان زنجانرود پائین ۱۱ سیار شعبه سیار شماره ۱۱ زنجانرود روستای سرچم سفلی (مدرسه حکمت) _ روستای سرچم علیا (مسجد موسی بن جعفر ع ) _ روستای گوالان (مدرسه شهید قاسملو) سیار
زنجان و طارم زنجانرود دهستان زنجانرود پائین ۱۲ ثابت شعبه ثابت شماره ۱۲ زنجانرود روستای رجعین، شعبه براداران (مدرسه جانباز شاهمرادی) مدرسه
زنجان و طارم زنجانرود دهستان زنجانرود پائین ۱۳ ثابت شعبه ثابت شماره ۱۳ زنجانرود روستای رجعین، شعبه خواهران (مدرسه پروین اعتصامی) مدرسه
زنجان و طارم زنجانرود دهستان چایپاره بالا ۱۴ سیار شعبه سیار شماره ۱۴ زنجانرود روستای چروک سفلی (مدرسه) _ روستای قره اوغلانلو (مدرسه دانش) _ روستای چروک علیا (مدرسه امامت) سیار
زنجان و طارم زنجانرود دهستان چایپاره بالا ۱۵ سیار شعبه سیار شماره ۱۵ زنجانرود روستای الوارلو (مسجد امیر المومنین ع ) _ روستای شکورچی (مدرسه نظامعلی نعمتی) _ روستای قیطول (مدرسه شهید باقری) سیار
زنجان و طارم زنجانرود دهستان چایپاره بالا ۱۶ ثابت شعبه ثابت شماره ۱۶ زنجانرود روستای قره بوطه، شعبه برادران (مدرسه شهید استاد مطهری) مدرسه
زنجان و طارم زنجانرود دهستان چایپاره بالا ۱۷ ثابت شعبه ثابت شماره ۱۷ زنجانرود روستای قره بوطه، شعبه خواهران (مدرسه حضرت رقیه س ) مدرسه
زنجان و طارم زنجانرود دهستان چایپاره پائین ۱۸ سیار شعبه سیار شماره ۱۸ زنجانرود روستای حصار (مدرسه حافظ) _ روستای چرلانقوش (مدرسه مدرسه رسالت) _ روستای حصار (مدرسه حافظ) سیار
زنجان و طارم زنجانرود دهستان چایپاره پائین ۱۹ سیار شعبه سیار شماره ۱۹ زنجانرود سد مشمپا (نگهبانی) _ روستای نوروز آباد (فاقد مکان عمومی) _ روستای مشمپا (مدرسه شهید محمدی) سیار
زنجان و طارم زنجانرود دهستان چایپاره پائین ۲۰ سیار شعبه سیار شماره ۲۰ زنجانرود روستای انجمن علیا (مدرسه شهید زعفرانلو) _ روستای چپر (مدرسه شهید رجائی) _ روستای انجمن سفلی (حکیم هیدجی) سیار
زنجان و طارم زنجانرود دهستان چایپاره پائین ۲۱ سیار شعبه سیار شماره ۲۱ زنجانرود روستای ساریکند علیا (مسجد صاحب الزمان ع ) _ روستای ایلجاق (مسجد امام خمینی) سیار
زنجان و طارم زنجانرود دهستان چایپاره پائین ۲۲ سیار شعبه سیار شماره ۲۲ زنجانرود روستای ساریکند سفلی (مدرسه شهید اسد زاده) _ روستای قره آغاج علیا (مدرسه مالک اشتر) _ روستای قره آغاج سفلی (مدرسه شهید رجائی) سیار
زنجان و طارم زنجانرود دهستان غنی بیگلو ۲۳ سیار شعبه سیار شماره ۲۳ زنجانرود روستای اربط (مدرسه انقلاب) _ روستای قره کول (مدرسه شهید خدائی) _ روستای بزوشا (مدرسه شهید حیدری) سیار
زنجان و طارم زنجانرود دهستان غنی بیگلو ۲۴ سیار شعبه سیار شماره ۲۴ زنجانرود روستای اندآباد سفلی (مدرسه شهید سهراب بیات) _ روستای اندآباد علیا (مدرسه ابتدائی شهید مهرداد کمالی) سیار
زنجان و طارم زنجانرود دهستان غنی بیگلو ۲۵ سیار شعبه سیار شماره ۲۵ زنجانرود روستای لولک آباد (مدرسه دهخدا) _ روستای سنگبین (مدرسه یاسر) _ روستای نصیرآباد (مدرسه شهید سرابی) سیار
زنجان و طارم زنجانرود دهستان غنی بیگلو ۲۶ ثابت شعبه ثابت شماره ۲۶ زنجانرود روستای میرجان (مدرسه شهید حیدری) مدرسه
زنجان و طارم زنجانرود دهستان غنی بیگلو ۲۷ سیار شعبه سیار شماره ۲۷ زنجانرود روستای حسین آباد (مدرسه شهید تقیلو) _ روستای قالیچه بلاغی (فاقد مکان عمومی) _ روستای دگرماندرسی (مدرسه شهید محمدی) _ روستای علی آباد (شهید بهلولی) سیار
زنجان و طارم زنجانرود دهستان غنی بیگلو ۲۸ سیار شعبه سیار شماره ۲۸ زنجانرود روستای تقی کندی (مدرسه شهید زمانی) _ روستای جنت اولنگ (فاقد مکان عمومی) _ روستاهای زنگین و قزلاربلاغی (مدرسه توحید) _ روستای ملک باغی (مدرسه شهید عزالدین حسینی) سیار
زنجان و طارم زنجانرود دهستان غنی بیگلو ۲۹ سیار شعبه سیار شماره ۲۹ زنجانرود روستای حبش (مدرسه شهید مقدمی) _ روستای میاندره (مدرسه تقدیر) _ روستای قزلجه علیا (مدرسه امید) _ روستای کنگرلو (مسجد حضرت علی اصغر ع ) _ روستای مینان (مدرسه شهید قلندری) سیار
زنجان و طارم زنجانرود دهستان غنی بیگلو ۳۰ سیار شعبه سیار شماره ۳۰ زنجانرود روستای چهرآباد (مدرسه شهید رحمتی) _ روستای احمدآباد (فاقد مکان عمومی) _ روستای مهرآباد (مدرسه شهید محرمعلی احمدی) سیار
زنجان و طارم زنجانرود دهستان غنی بیگلو ۳۱ سیار شعبه سیار شماره ۳۱ زنجانرود اداره راهداری زنجانرود (سه راهی جاده ماهنشان، نگهبانی) _ روستای ابراهیم آباد (مدرسه سعادت) _ روستای حمزه لو (مسجد باب الحوائج ع ) _ روستای قزلجه سفلی (حسینیه روستا) _ روستای رضاآباد (مدرسه شهید رحمتی) سیار
زنجان و طارم زنجانرود دهستان چایپاره بالا ۳۲ سیار شعبه سیار شماره ۳۲ زنجانرود کارخانه آنا کیمیا منگنز (نگهبانی) _ روستای ایلن (مسجد حضرت ابوالفضل ع ) _ روستای گوگلر (مدرسه بهار) _ روستای عزیزلو (فاقد مکان عمومی) _ روستای گوگ تپه (مدرسه هجرت) سیار

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا